[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Zajęcia 2

1. Program wykonujący operacje na tablicy liczby całkowitych.

  1 using System;
  2 
  3 namespace Wektor
  4 {
  5   class Wektor
  6   {
  7     private int[] v;
  8     public int Length = 0;
  9 
 10     public Wektor(int n)
 11     {
 12       v = new int[n];
 13       for (int i = 0; i < v.Length; i++)
 14         v[i] = 0;
 15       Length = v.Length;
 16     }
 17 
 18     public void set(int i, int value)
 19     {
 20       v[i] = value;
 21     }
 22 
 23     public int get(int i)
 24     {
 25       return v[i];
 26     }
 27 
 28     public void wypiszNaEkran()
 29     {
 30       System.Console.Write("[");
 31       for (int i = 0; i < v.Length; i++)
 32         System.Console.Write("{0} ", v[i]);
 33       System.Console.WriteLine("]");
 34     }
 35   }
 36 
 37   class WektorUtils
 38   {
 39     public static void incrInSort(Wektor w)
 40     {
 41       for (int i = 1; i < w.Length; i++)
 42       {
 43         int tmp = w.get(i);
 44         int j;
 45         for (j = i; j > 0 && w.get(j - 1) > tmp; j--)
 46           w.set(j, w.get(j - 1));
 47         w.set(j, tmp);
 48       }
 49     }
 50 
 51     public static void decrInSort(Wektor w)
 52     {
 53       for (int i = 1; i < w.Length; i++)
 54       {
 55         int tmp = w.get(i);
 56         int j;
 57         for (j = i; j > 0 && w.get(j - 1) < tmp; j--)
 58           w.set(j, w.get(j - 1));
 59         w.set(j, tmp);
 60       }
 61     }
 62   }
 63 
 64   class Program
 65   {
 66     static void Main(string[] args)
 67     {
 68       int n = int.Parse(args[0]);
 69       Wektor w = new Wektor(n);
 70       w.wypiszNaEkran();
 71       Random r = new Random();
 72       for (int i = 0; i < w.Length; i++)
 73         w.set(i, r.Next(0, 100));
 74       w.wypiszNaEkran();
 75       System.Console.WriteLine("v[{0}]= {1}", n / 2, w.get(n / 2));
 76       WektorUtils.incrInSort(w);
 77       w.wypiszNaEkran();
 78       WektorUtils.decrInSort(w);
 79       w.wypiszNaEkran();
 80     }
 81   }
 82 }

2. Program mierzący czas wykonania funkcji przy wykładniczo rosnącej liczności zbiorów testowych.

  1 using System;
  2 using System.Data;
  3 
  4 namespace CzasWykonywania
  5 {
  6   public class CheckTime
  7   {
  8     DateTime startTime;
  9 
 10     public long check(Osoba objOsoba)
 11     {
 12       DateTime start;
 13       DateTime stop;
 14       TimeSpan t;
 15 
 16       start = DateTime.Now;
 17       objOsoba.wypiszNaEkran();
 18       stop = DateTime.Now;
 19       t = stop.Subtract(start);
 20       return t.Milliseconds;
 21     }
 22 
 23     public DateTime start()
 24     {
 25       startTime = DateTime.Now;
 26       return startTime;
 27     }
 28 
 29     public long stop()
 30     {
 31       DateTime stop = DateTime.Now;
 32       TimeSpan t;
 33       t = stop.Subtract(startTime);
 34       return t.Milliseconds;
 35     }
 36 
 37   }
 38 
 39   public class Osoba
 40   {
 41     String imie;
 42     String nazwisko;
 43 
 44     public Osoba(String aimie, String anazwisko)
 45     {
 46       imie = aimie;
 47       nazwisko = anazwisko;
 48     }
 49 
 50     public void wypiszNaEkran()
 51     {
 52       double g = 1;
 53       for (int i = 0; i <= 100000000; i++)
 54       {
 55         g += 1;
 56       }
 57       // System.Console.WriteLine("{0} {1}", imie, nazwisko);
 58     }
 59   }
 60 
 61   class Program
 62   {
 63     public static int Main(String[] args)
 64     {
 65       System.Console.WriteLine("Main start.");
 66 
 67       Osoba os;
 68       os = new Osoba("Janek", "Klos");      
 69 
 70       CheckTime stoper = new CheckTime();
 71       System.Console.WriteLine("Czas wykonania (Stoper.check(...)): {0} ms.", stoper.check(os).ToString());
 72 
 73       // lub inaczej:
 74       stoper.start();      
 75       os.wypiszNaEkran();
 76       long t = stoper.stop();
 77       System.Console.WriteLine("Czas wykonania (Stoper): {0} ms.", t);
 78 
 79       System.Diagnostics.Stopwatch sw = new System.Diagnostics.Stopwatch();
 80       sw.Start();
 81       os.wypiszNaEkran();
 82       t = sw.ElapsedMilliseconds;
 83       System.Console.WriteLine("Czas wykonania (Stopwatch): {0} ms.", t);
 84       sw.Stop();
 85 
 86       System.Console.WriteLine("Press enter to close program.");
 87       System.Console.ReadLine();
 88 
 89       return 0;
 90     }
 91   }
 92 }

3. Program sprawdzający rozmiar zajmowanej pamięci.

  1 using System;
  2 using System.Text;
  3 
  4 namespace RozmiarPamieci
  5 {
  6 
  7   class Program
  8   {
  9     static void Main(string[] args)
 10     {
 11       GC.Collect();
 12       Console.WriteLine("Total Memory: {0}", GC.GetTotalMemory(false));
 13 
 14       int[] tabb;
 15       Console.WriteLine("Total Memory: {0}", GC.GetTotalMemory(false));
 16 
 17       Operacje objop = new Operacje();
 18       tabb = objop.Wypel();
 19       tabb = objop.Sortowanie(tabb);
 20       tabb = objop.Wypisz(tabb);            
 21     }
 22   }
 23   public class Operacje
 24   {
 25     public int[] Wypel()
 26     {
 27       int[] tab = new int[100];
 28       Random rand = new Random();
 29       for (int i = 0; i < tab.Length - 1; i++)
 30       {
 31         tab[i] = rand.Next(0, 100);
 32       }
 33       return tab;
 34     }
 35     public int[] Sortowanie(int[] tab)
 36     {
 37       int tmp=0;
 38       for (int i = 0; i < tab.Length; i++)
 39       {
 40         for (int j = 0; j < tab.Length - 1; j++)
 41         {
 42           if (tab[j + 1] < tab[j])
 43           {
 44             tmp = tab[j];
 45             tab[j] = tab[j + 1];
 46             tab[j + 1] = tmp;
 47             
 48           }
 49          Console.WriteLine("Total Memory: {0}", GC.GetTotalMemory(false));
 50         }
 51       }
 52       return tab;
 53     }
 54     public int[] Wypisz(int[] tab)
 55     {
 56       for (int i = 0; i < tab.Length; i++)
 57       {
 58        Console.WriteLine("posortowana {0}", tab[i]); 
 59       }
 60       return tab;
 61     }
 62 
 63   }
 64 }

4. Wczytaj i zapisz wektor z i do pliku o zadanym formacie. ( nv [ ..... ], nv ......, [ ..... ] ). W poniższym przykładzie wykorzystany jest format: nv [ .... ]. Na zajęciach niezbędna jest umiejętność dostosowania tego formatu do pozostałych dwóch wzorców.

Przykłady plików z wektorami:

  1 using System;
  2 using System.Collections.Generic;
  3 using System.IO;
  4 
  5 namespace WczytywanieWektoraZPliku
  6 {
  7   class Program
  8   {
  9     static void Main(string[] args)
 10     {
 11       Stream stm = new FileStream(args[0], FileMode.Open);
 12       TextReader tr = new StreamReader(stm);
 13 
 14       String s = tr.ReadToEnd();
 15       string [] tokens = s.Split(new char[] { ' ',',' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
 16 
 17       if (tokens.Length > 0) {
 18         int v = int.Parse(tokens[0]);
 19         int i = 0;
 20         int[] tab = new int[ v ];
 21         if (tokens[1].Equals("[")) {
 22 
 23           for (i = 2; i < tokens.Length; i++)
 24           {
 25             if (!tokens[i].Equals("]"))
 26             {
 27               v = int.Parse(tokens[i]);
 28               tab[i - 2] = v;
 29             }
 30             else
 31               break;
 32           }
 33 
 34           foreach (int vv in tab)
 35             Console.Write("{0},",vv);
 36 
 37         } else {
 38           Console.WriteLine("Nieprawidłowy format pliku. Oczekiwałem [ a otrzymałem {0}.",tokens[1]);
 39         }
 40       } else {
 41         Console.WriteLine("Pusty plik?");
 42       }      
 43 
 44       stm.Close();
 45 
 46       Console.ReadLine();
 47     }
 48   }
 49 }

5. Program mierzący czasy sortowania rosnącego i malejącego dla tablic z wartościami losowymi i posortowanymi.

  1 using System;
  2 using System.Data;
  3 
  4 namespace Wektor
  5 {
  6   
  7   class Wektor
  8   {
  9     private int[] v;
 10     public int Length = 0;
 11 
 12     public Wektor(int n)
 13     {
 14       v = new int[n];
 15       for (int i = 0; i < v.Length; i++)
 16         v[i] = 0;
 17       Length = v.Length;
 18     }
 19 
 20     public void set(int i, int value)
 21     {
 22       v[i] = value;
 23     }
 24 
 25     public int get(int i)
 26     {
 27       return v[i];
 28     }
 29 
 30     public void wypiszNaEkran()
 31     {
 32       System.Console.Write("[");
 33       for (int i = 0; i < v.Length; i++)
 34         System.Console.Write("{0} ", v[i]);
 35       System.Console.WriteLine("]");
 36     }
 37   }
 38 
 39 
 40   class WektorUtils
 41   {
 42     public static void incrInSort(Wektor w)
 43     {
 44       for (int i = 1; i < w.Length; i++)
 45       {
 46         int tmp = w.get(i);
 47         int j;
 48         for (j = i; j > 0 && w.get(j - 1) > tmp; j--)
 49           w.set(j, w.get(j - 1));
 50         w.set(j, tmp);
 51       }
 52     }
 53 
 54     public static void decrInSort(Wektor w)
 55     {
 56       for (int i = 1; i < w.Length; i++)
 57       {
 58         int tmp = w.get(i);
 59         int j;
 60         for (j = i; j > 0 && w.get(j - 1) < tmp; j--)
 61           w.set(j, w.get(j - 1));
 62         w.set(j, tmp);
 63       }
 64     }
 65   }
 66 
 67 
 68   public class CheckTime
 69   {
 70     DateTime startTime;
 71         
 72     public DateTime start()
 73     {
 74       startTime = DateTime.Now;
 75       return startTime;
 76     }
 77 
 78     public double stop()
 79     {
 80       DateTime stop = DateTime.Now;
 81       TimeSpan t;
 82       t = stop.Subtract(startTime);
 83       return t.TotalMilliseconds;
 84     }
 85 
 86   }
 87 
 88   
 89   class Program
 90   {
 91     static void Main(string[] args)
 92     {
 93       System.Console.WriteLine("Main start.");
 94       int n = int.Parse(args[0]);
 95       
 96       Wektor p1 = new Wektor(n);
 97       Wektor p2 = new Wektor(n);
 98       Wektor r1 = new Wektor(n);
 99       Wektor r2 = new Wektor(n);
 100       
 101       //r1.wypiszNaEkran();
 102       //r2.wypiszNaEkran();
 103       //p1.wypiszNaEkran();
 104       //p2.wypiszNaEkran();
 105 
 106       Random r = new Random();
 107       for (int i = 0; i < r1.Length; i++)
 108       {
 109         p1.set(i, i);
 110         p2.set(i, i);
 111         r1.set(i, r.Next(0, 100));
 112         r2.set(i, r1.get(i));
 113       }
 114 
 115       //r1.wypiszNaEkran();
 116       //r2.wypiszNaEkran();
 117       //p1.wypiszNaEkran();
 118       //p2.wypiszNaEkran();
 119 
 120       CheckTime stoper = new CheckTime();
 121            
 122       stoper.start();
 123       WektorUtils.incrInSort(p1);
 124       double t = stoper.stop();
 125       System.Console.WriteLine("Czas sortowania rosnacego tablicy posortowanej rosnaco: {0} ms.", t);
 126 
 127       stoper.start();
 128       WektorUtils.decrInSort(p2);
 129       t = stoper.stop();
 130       System.Console.WriteLine("Czas sortowania malejacego tablicy posortowanej rosnaco: {0} ms.", t);
 131 
 132       stoper.start();
 133       WektorUtils.incrInSort(r1);
 134       t = stoper.stop();
 135       System.Console.WriteLine("Czas sortowania rosnacego tablicy z wartosciami przypadkowymi: {0} ms.", t);
 136 
 137       stoper.start();
 138       WektorUtils.decrInSort(r2);
 139       t = stoper.stop();
 140       System.Console.WriteLine("Czas sortowania malejacego tablicy z wartosciami przypadkowymi: {0} ms.", t);
 141 
 142       System.Console.WriteLine("Press enter to close program.");
 143       System.Console.ReadLine();
 144       
 145     }
 146   }
 147 }

6. Do programy 1, dodaj funkcję która podzieli dany wektor na dwie części względem zadanego indeksu. Funkcja powinna otrzymywać trzy argumenty: wektor 1, wektor 2 oraz indeks względem którego wykonywany jest podział.

Przykładowa deklaracja:

  public void split( Wektor lewy, Wektor prawy, int index );

7. Dodaj klasę przechowującą dwuwymiarowe macierze.

8. Zmodyfikuj program 1 tak aby wektor przechowywał oraz operował na zmiennych typu double.

9. Wykorzystaj klasę CheckTime z programu 2 do przetestowania czasu wykonywania sortowania przez wstawianie z przykładu 1.

10. Wykorzystaj procedury do obsługi sprawdzania rozmiaru zajmowanej pamięci i za ich pomocą przetestuj program 1, dla zbioru danych typu double, przy rozmiarach wektora: 10, 100, 1000 oraz 10000.


2015-09-23 06:32