[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Wstęp

Zadania wyszukiwania i sortowania były omawiane na wykładzie [wiki:self:AiSD_E/MateriałyDoWykładu Materiały do wykładu]. W przypadku algorytmów, o których nie było mowy na wykładzie dla każdego zadania dodany został link do strony z omówieniem tego algorytmu.

Pierwsze samodzielne zajęcia mają charakter wprowadzający do samodzielnej implementacji algorytmów. Z uwagi na to przedstawione zadania są stosunkowo proste.

Szablony programów do wykorzystania

1. Klasa Wektor.BR

  1   // Klasa Wektor jest kontenerem tablicy liczb.
  2   // Zwykla tablica liczb nie potrafi sie np. wypisac na ekranie lub posortowac,
  3   // lub znalezc elementow ekstremalnych (czyli maksimum i minimum).
  4   class Wektor
  5   {
  6     // to jest nasza tablica, ktora w bedzie przechowywac rzeczywiste dane
  7     private double[] v;
  8     public int Length = 0;
  9 
 10     // konstruktor inicjalizujacy klase
 11     // wartosc int n podawana jako argument oznacza rozmiar tworzonego wektora
 12     public Wektor(int n)
 13     {
 14       v = new double[n];
 15       for (int i = 0; i < v.Length; i++)
 16         v[i] = 0;
 17       Length = v.Length;
 18     }
 19 
 20     public void set(int i, double value)
 21     {
 22       v[i] = value;
 23     }
 24 
 25     public double get(int i)
 26     {
 27       return v[i];
 28     }
 29 
 30     // To jest tzw operator indeksujacy lub po angielsku indexer.
 31     // Wprowadzamy, ja zeby nie trzeba bylo uzywac metod get i set,
 32     // ktore wymagaja wiecej pracy czyli pisania.
 33     // Wiecej informacji na temat takich metod:
 34     // http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/6x16t2tx(VS.80).aspx
 35     // (Link 26.03.2007)
 36     public double this[int i]
 37     {
 38       get { return v[i]; }
 39       set { v[i] = value; }
 40     }
 41 
 42     // Po wywolaniu tej metody spodziewamy sie na ekranie
 43     // zawartosci wektora w postaci: [ 34 2.5 5.2 8 ]
 44     // gdzie liczby są brane z wewnętrznej tablicy v
 45     public void wypiszNaEkran()
 46     {
 47       System.Console.Write("[");
 48       for (int i = 0; i < v.Length; i++)
 49         System.Console.Write("{0:F} ", v[i]);
 50       System.Console.WriteLine("]");
 51     }
 52   }

2. Klasa WektorUtils.BR

  1   class WektorUtils
  2   {
  3     // sortowanie przez wstawianie
  4     public static void incrInSort(Wektor w)
  5     {
  6       for (int i = 1; i < w.Length; i++)
  7       {
  8         double tmp = w.get(i);
  9         int j;
 10         for (j = i; j > 0 && w.get(j - 1) > tmp; j--)
 11           w.set(j, w.get(j - 1));
 12         w.set(j, tmp);
 13       }
 14     }
 15 
 16     // sortowanie przez wstawianie malejaco
 17     public static void decrInSort(Wektor w)
 18     {
 19       for (int i = 1; i < w.Length; i++)
 20       {
 21         double tmp = w.get(i);
 22         int j;
 23         for (j = i; j > 0 && w.get(j - 1) < tmp; j--)
 24           w.set(j, w.get(j - 1));
 25         w.set(j, tmp);
 26       }
 27     }
 28 
 29   }

3. Klasa programu testującego Wektor.BR

  1   class Program
  2   {
  3     static void Main(string[] args)
  4     {
  5       int n = int.Parse(args[0]);
  6       Wektor w = new Wektor(n);
  7       w.wypiszNaEkran();
  8       Random r = new Random();
  9       for (int i = 0; i < w.Length; i++)
 10         w.set(i, r.NextDouble() * 100);
 11       w.wypiszNaEkran();
 12       System.Console.WriteLine("v[{0}]= {1:F}", n / 2, w.get(n / 2));
 13       WektorUtils.incrInSort(w);
 14       w.wypiszNaEkran();
 15       WektorUtils.decrInSort(w);
 16       w.wypiszNaEkran();
 17 
 18       System.Console.ReadLine();
 19     }
 20   }

4. Szablon klasy do operacji na Stringu.BR

  1   class MyStringUtils
  2   {
  3     /* Przyklad funkcji wykonujacej odwrocenie kolejnosci znakow w napisie.
  4      1. Funkcja otrzymuje jako argument napis.
  5      2. Deklaruje robocza zmienna lokalna String tmp.
  6      3. Iteruje od konca po znakach napisu, i dopisuje po kolei znaki do zmiennej roboczej.
  7      4. Funckja zwraca kopie zmiennej roboczej tmp jako wynik. */
  8     public static String reverse(String str)
  9     {
 10       String tmp = "";
 11       int i;
 12       for (i = str.Length - 1; i >= 0 ; i--)
 13       {
 14         tmp += str[i];
 15       }
 16 
 17       return tmp;
 18     }
 19 
 20     public int find( String s, char c )
 21     {
 22       ... tu np. wypelnic ....
 23     }
 24   }

5. Klasa programu testującego operacje na Stringu.BR

  1   /* Przykladowy program testujace funkcje odwracajaca kolejnosc znakow
  2    w napisie. Klase te nalezy dostosowac do przetestowania algorytmow
  3    zadanych przez prowadzacego.
  4   */
  5   class ProgramStringUtilsTest
  6   {
  7     static void Main(string[] args)
  8     {
  9       String napis = args[0];
 10       String wynik = MyStringUtils.reverse(napis);
 11 
 12       Console.WriteLine("Napis oryginalny: {0}", napis);
 13       Console.WriteLine("Napis po odwroceniu: {0}", wynik);
 14 
 15       Console.ReadLine();
 16     }
 17   }

Przykładowe zadania

Na zajęciach będzie do wykonania 5 wybranych zadań z poniższej listy. Za każde zadanie będzie można otrzymać 1 punkt.

Podkreślam, że zaprezentowane zadania są przykładowe i mogą (a nawet powinny) ulec niewielkim modyfikacjom. Modyfikacja nie może zmieniać sensu zadania a jedynie pozwolić zweryfikować stopień zrozumienia algorytmu przez osobę wykonującą.

1. Napisz funkcję swap, która dokona zamiany wartości dwóch elementów o wskazanych indeksach.

  1   class Wektor
  2   {
  3     // (...) tu jest reszta metod, ktore pozostawiamy niezmienione,
  4     // dodajemy tylko metode swap...
  5 
  6     public void swap(int i, int j)
  7     {
  8     }
  9   }

2. Napisz funkcję, która zwróci wartość oraz indeks elementu wektora o wartości maksymalnej (pamiętaj o ref z pierwszych zajęć).

  1   class Wektor
  2   {
  3     // (...) tu jest reszta metod, ktore pozostawiamy niezmienione,
  4     // dodajemy tylko metode getMax...
  5 
  6     public double getMax(ref double maxValue)
  7     {
  8     }
  9   }

3. Napisz funkcję, która zwróci wartość oraz indeks elementu wektora o wartości minimalnej (pamiętaj o ref z pierwszych zajęć).

  1   class Wektor
  2   {
  3     // (...) tu jest reszta metod, ktore pozostawiamy niezmienione,
  4     // dodajemy tylko metode getMin...
  5 
  6     public double getMin(ref double minValue)
  7     {
  8     }
  9   }

4. Napisz funkcję, która wyszuka zarówno wartość maksymalną jak i minimalną wektora.

  1   class Wektor
  2   {
  3     // (...) tu jest reszta metod, ktore pozostawiamy niezmienione,
  4     // dodajemy tylko metode getMaxMin...
  5 
  6     public void getMaxMin(out double maxValue, out double minValue)
  7     {
  8     }
  9   }

5. Napisz funkcję, która zwróci indeks elementu o zadanej wartości.

  1   class Wektor
  2   {
  3     // (...) tu jest reszta metod, ktore pozostawiamy niezmienione,
  4     // dodajemy tylko metode find...
  5 
  6     public int find(double toFindValue)
  7     {
  8     }
  9   }

6. Napisz funkcję, która zwróci tablicę indeksów do elementów wektora które są równe zadanej wartości.

  1   class Wektor
  2   {
  3     // (...) tu jest reszta metod, ktore pozostawiamy niezmienione,
  4     // dodajemy tylko metode find...
  5 
  6     public int[] find(double toFindValue)
  7     {
  8     }
  9   }

7. Napisz funkcję, która zwróci indeks elementu o zadanej wartości wykorzystując algorytm sekwencyjny.

  1   class Wektor
  2   {
  3     // (...) tu jest reszta metod, ktore pozostawiamy niezmienione,
  4     // dodajemy tylko metode find...
  5 
  6     public int find(double toFindValue)
  7     {
  8     }
  9   }

8. Napisz funkcję, która zwróci indeks elementu o zadanej wartości wykorzystując algorytm binarny (bisekcji).

  1   class Wektor
  2   {
  3     // (...) tu jest reszta metod, ktore pozostawiamy niezmienione,
  4     // dodajemy tylko metode find...
  5 
  6     public int find(double toFindValue)
  7     {
  8     }
  9   }

9. Napisz funkcję, która zwróci indeks elementu o zadanej wartości wykorzystując algorytm interpolacyjny (http://www.eioba.com/a2262/algorytmy_wyszukujace_wyszukiwanie_interpolacyjne).

  1   class Wektor
  2   {
  3     // (...) tu jest reszta metod, ktore pozostawiamy niezmienione,
  4     // dodajemy tylko metode find...
  5 
  6     public int find(double toFindValue)
  7     {
  8     }
  9   }

10. Napisz funkcję, która zwróci indeks elementu o zadanej wartości wykorzystując algorytm z wartownikiem (http://www.eioba.com/a2253/algorytmy_wyszukujace_wyszukiwanie_z_wartownikiem).

  1   class Wektor
  2   {
  3     // (...) tu jest reszta metod, ktore pozostawiamy niezmienione,
  4     // dodajemy tylko metode find...
  5 
  6     public int find(double toFindValue)
  7     {
  8     }
  9   }

11. Napisz funkcję, która odnajdzie indeks pierwszego wystąpienia od początku zadanego znaku w napisie (String).

  1   class MyStringUtils
  2   {
  3     // (...) tu jest reszta metod, ktore pozostawiamy niezmienione,
  4     // dodajemy tylko metode find...
  5 
  6     public int find( String str, char c)
  7     {
  8     }
  9   }

12. Napisz funkcję, która odnajdzie indeks pierwszego wystąpienia od końca zadanego znaku w napisie (String).

  1   class MyStringUtils
  2   {
  3     // (...) tu jest reszta metod, ktore pozostawiamy niezmienione,
  4     // dodajemy tylko metode find...
  5 
  6     public int find( String str, char c)
  7     {
  8     }
  9   }

13. Napisz funkcję, która odnajdzie indeks pierwszego wystąpienia napisu w innym napisie.

  1   class MyStringUtils
  2   {
  3     // (...) tu jest reszta metod, ktore pozostawiamy niezmienione,
  4     // dodajemy tylko metode find...
  5 
  6     public int find( String str, String sToFind)
  7     {
  8     }
  9   }

2015-09-23 06:32