[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Programy wzorcowe

1. Klasa  Stos  do wykorzystania w programie rozwiązującym wyrażenie w odwrotnej notacji polskiej.

  1 namespace StosNS
  2 {
  3     class Stos
  4     {
  5         double[] v;
  6         
  7         public Stos()
  8         {
  9             v = new double[0];
 10         }
 11         
 12         public bool empty()
 13         {
 14             return (v.Length == 0);
 15         }
 16         
 17         public void push ( double vn )
 18         {
 19             double[] tmp = new double[ v.Length + 1 ];
 20             for (int i= 0; i < v.Length; i++)
 21                 tmp[i] = v[i];
 22             tmp[ tmp.Length - 1] = vn;
 23             v= tmp;
 24         }
 25         public double pop()
 26         {
 27             double[] tmp = new double[ v.Length - 1 ];
 28             double toReturn = v[ v.Length - 1];
 29             
 30             for (int i= 0; i < (v.Length-1); i++)
 31                 tmp[i] = v[i];
 32             v= tmp;
 33             
 34             return toReturn;
 35         }
 36         
 37         public void PrintToScreen()
 38         {
 39             for (int i = 0; i < v.Length; i++)
 40                 Console.WriteLine("{0}: {1:F}", i, v[i]);
 41         }
 42     }
 43 
 44     class MainClass
 45     {
 46         public static void Main(string[] args)
 47         {
 48           // Fragment kodu testujacy wykorzystanie stosu. 
 49           
 50             Console.WriteLine("Nowy stos.");
 51             Stos s = new Stos();          
 52             s.push(10.4);
 53             s.push(1.2);
 54             s.PrintToScreen();
 55             s.pop();            
 56             s.PrintToScreen();
 57             
 58         }
 59     }
 60 }

2. Program wyznaczający wartość wyrażenia zapisanego w odwrotnej notacji polskiej.

  1 // project created on 2007-04-24 at 11:10
  2 using System;
  3 
  4 namespace ONPNS
  5 {
  6     // Pamietajmy, ze klasa ONP wymaga klasy Stos, ktora nalezy uzpelnic w tym kodzie.
  7 
  8     class ONP
  9     {
 10         string[] toks;
 11         public ONP( string s ) 
 12         {
 13             toks = s.Split( new char[] {' '});//, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);          
 14         }
 15         
 16         public double eval()
 17         {
 18             Stos st = new Stos();
 19             double v1,v2,v3;
 20             foreach (string s in toks)
 21             {
 22               // Do testow:
 23                 //Console.WriteLine("s={0}",s);
 24                 if (s.Equals("+")) {
 25                     v1 = st.pop();
 26                     v2 = st.pop();
 27                     st.push( v1 + v2 );
 28                 } else if (s.Equals("-")) {               
 29                     v1 = st.pop();
 30                     v2 = st.pop();
 31                     st.push( v1 - v2 );
 32                 } else {
 33                     v1 = double.Parse( s );                 
 34                     st.push( v1 );
 35                 }
 36                 
 37                 // Do testow:
 38                 // st.PrintToScreen();
 39             }
 40             return st.pop();
 41         }
 42                 
 43     }
 44     
 45     class MainClass
 46     {
 47         public static void Main(string[] args)
 48         {
 49             Console.WriteLine("Wyrazenie w odwrotnej notacji polskiej: 2 3 4 + -");
 50             ONP onp = new ONP("2 3 4 + -");
 51             Console.WriteLine("Wynik = {0:F}", onp.eval() );
 52         }
 53     }
 54 }

3. Klasa  Osoba  wykorzystywana przez nastepny program jako informacja przechowywana w elementach listy.

  1 class Osoba 
  2 {
  3     public string imie;
  4     public string nazwisko;
  5     public int ocena;
  6     
  7     public Osoba(string imie, string nazwisko, int ocena)
  8     {
  9         this.imie = imie;
 10         this.nazwisko = nazwisko;
 11         this.ocena = ocena;
 12     }
 13         
 14     public override String ToString()
 15     {
 16         return (String.Format("{0} {1} {2}", imie, nazwisko, ocena));
 17     }
 18 }

4. Przykładowa implementacja listy jednokierunkowej. Przy niewielkiej modyfikacji można ją przerobić na listę dwukierunkową. (Może być to zadaniem na zajęcia.)

  1 namespace Lists
  2 {
  3     // Element listy. W obecnej wersji jest jednokierunkowy/
  4     // Zwróćmy uwagę, że wykorzystuje klasę Osoba.
  5     class ListElem
  6     {
  7         public Osoba osoba;
  8         
  9         public ListElem next;
 10         // public ListElem prev;
 11         
 12         public ListElem()
 13         {
 14             next = null;
 15             // prev = null;
 16         }
 17     }
 18     
 19     // Kontener lista. W przedstawionej wersji posiada minimalna wymaganą funkcjonalnosc.
 20     // Na zajeciach zadane będą wybrane funkcje do zaimplementowania. (2 lub 3)
 21     class List
 22     {
 23         protected ListElem head;
 24         
 25         public List()
 26         {
 27             head = null;
 28         }
 29         
 30         public void Add( Osoba os )
 31         {
 32             // Pobieamy ostatni element.
 33             ListElem el = GetLast();            
 34             
 35             if (head == null) {
 36                 // Lista jest pusta wiec musimy zainicjowac pierwszy element.
 37                 head = new ListElem();
 38                 el = head;
 39             } else {
 40                 // Tworzymy nowy element listy na jej koncu
 41                 el.next = new ListElem();
 42                 el = el.next;
 43             }
 44             
 45             // Przyporzadkowujemy osobe nowo utworzonemu elementowi
 46             el.osoba = new Osoba( os.imie, os.nazwisko, os.ocena );             
 47         }
 48         
 49         public Osoba Remove( ListElem elem )
 50         {
 51             return null;
 52         }
 53         
 54         public ListElem GetFirst()
 55         {
 56             return head;
 57         }
 58         
 59         public ListElem GetLast()
 60         {
 61             ListElem el = head;
 62             if (el == null) 
 63                 return null;
 64                 
 65             while (el.next != null)
 66                 el = el.next;
 67             
 68             return el;
 69         }
 70         
 71         public void InsertAfter(ListElem el, Osoba os)
 72         {
 73         }
 74         
 75         public void InsertBefore(ListElem el, Osoba os)
 76         {
 77         }
 78         
 79         public ListElem Find( Osoba os )
 80         {
 81             return null;
 82         }
 83         
 84         public ListElem FindNazwisko( String nazwisko )
 85         {
 86             return null;
 87         }
 88         
 89         public void Sort()
 90         {
 91         }
 92         
 93         // Wypisujemy na ekranie wszystkie elementy listy.
 94         // Funkcja ta obrazuje jak iterowac po elementach.
 95         public void PrintToScreen()
 96         {
 97             ListElem el = head;
 98             while (el != null)
 99             {
 100                 Console.WriteLine("{0}", el.osoba);
 101                 el = el.next;
 102             }
 103         }
 104     }
 105     
 106     // Prosty program testujacy.
 107     class MainClass
 108     {
 109         public static void Main(string[] args)
 110         {
 111             List l = new List();
 112             
 113             l.Add( new Osoba("Jan","Kowalski",2) );
 114             l.Add( new Osoba("Michal","Sieradzki",2) );
 115             l.Add( new Osoba("Pan","Nowak",2) );
 116             
 117             l.PrintToScreen();
 118             //Console.ReadLine();
 119         }
 120     }
 121 }

Przykładowe zadania

1. Proszę zmodyfikować klasę Stos w programie 1 tak aby udostępniała informację o aktualnym rozmiarze stosu. Proszę napisac odpowiedni porgram testujacy.

2. Proszę uzupełnić klasę Stos w poiższym programie, tak aby zasada działania była taka sama jak w programie 1. prosze napisać odpowiedni kod testujacy. Należy zrócić uwagę, że w tym przypadku wektor liczb double jest stały, a informacja o aktualnym rozmiarze stosu jest przechowywana w zmiennej size. W przykładzie tym musimy pamiętać aby sprawdzać czy maksymalny rozmiar stosu nie został przekroczony (100).

  1     class Stos
  2     {
  3         double[] v;
  4         int size = 0;
  5         
  6         public Stos()
  7         {
  8             v = new double[100];
  9         }
 10         
 11         public bool empty()
 12         {
 13         }
 14         
 15         public void push ( double vn )
 16         {
 17         }
 18 
 19         public double pop()
 20         {
 21         }
 22         
 23         public void PrintToScreen()
 24         {
 25             for (int i = 0; i < size; i++)
 26                 Console.WriteLine("{0}: {1:F}", i, v[i]);
 27         }
 28     }

3. Zarządzanie strukturą listy jednokierunkowej (dodawanie, usuwanie).

4. Zarządzanie strukturą listy dwukierunkowej (dodawanie, usuwanie).

5. Sortowanie listy.

6. Filtrowanie listy - dopasowywanie do wzorca.

7. Wstawianie danych z sortowaniem.

8. Zadanie praktyczne.

9. Implementacja usuwania elementu ze struktury danych tablicowej oraz implementacja usuwania elementu z listy jednokierunkowej. (Porównanie wydajności.)

10. Usuwanie elementów o wskazanej wartości z tablicy poprzez ich oznaczenie do usuniecia, a nastepnie przez proces "kompresowania" ("kompaktowania").

11. Implementacja listy cyklicznej.

12. Impementacja kolejki priorytetowej na przykładzie zadań do wykonania w programie osobistego organizatora.


Przykład z 31.03.2009

  1 using System;
  2 using System.IO;
  3 
  4 namespace ListaOsob
  5 {
  6   class Osoba
  7   {
  8     public string imie;
  9     public string nazwisko;
 10     public int ocena;
 11 
 12     public Osoba(string imie, string nazwisko, int ocena)
 13     {
 14       this.imie = imie;
 15       this.nazwisko = nazwisko;
 16       this.ocena = ocena;
 17     }
 18 
 19     public override String ToString()
 20     {
 21       return (String.Format("{0} {1} {2}", imie, nazwisko, ocena));
 22     }
 23   }
 24 
 25   class Program
 26   {
 27     static void Main(string[] args)
 28     {
 29       Osoba[] lista = new Osoba[100];
 30       int line = 0;
 31       TextReader tr = new StreamReader(args[0]);
 32       String s;
 33       while ((s = tr.ReadLine()) != null)
 34       {
 35         String [] ino = s.Split(' ');
 36         if (ino.Length == 3)
 37           try
 38           {
 39             lista[line++] = new Osoba(ino[0], ino[1], Int32.Parse(ino[2]));
 40           }
 41           catch (SystemException e)
 42           {
 43             Console.WriteLine("Linia: \"{0}\" nie zawiera osoby (pominieta)", s);
 44           }
 45         else
 46         {
 47           Console.WriteLine("Linia: \"{0}\" nie zawiera osoby (pominieta)", s);
 48         }
 49       }
 50       tr.Close();
 51       foreach (Osoba o in lista)
 52         if( o != null ) Console.WriteLine(o);
 53       Console.ReadLine();
 54     }
 55   }
 56 }

2015-09-23 06:32