[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Kopiec i sortowanie przez kopcowanie C#

Krótki przykładzik w C# pokazujący implementację kopca.

Klasa Heap - zawiera implementację generycznego kopca i statyczną metodę sortującą tablice.

  1 using System;
  2 
  3 namespace Heap
  4 {
  5   public delegate int T_COMPARATOR<T>(T o1, T o2);
  6 
  7   /// <summary>
  8   /// Tested class: a heap of T.
  9   /// </summary>
 10   /// <param name="n">The n.</param>
 11   class Heap<T>
 12   {
 13     private T[] v;
 14     private int n;
 15     public int Length = 0;
 16 
 17     private T_COMPARATOR<T> comparator;
 18 
 19     /// <summary>
 20     /// Initializes a new instance of the <see cref="Heap"/> class.
 21     /// </summary>
 22     /// <param name="n">The length of the Heap.</param>
 23     public Heap(int size, T_COMPARATOR<T> comparator)
 24     {
 25       v = new T[size];
 26       Length = v.Length;
 27       n = 0;
 28       this.comparator = comparator;
 29     }
 30 
 31     /// <summary>
 32     /// Adds new value to the heap.
 33     /// </summary>
 34     /// <param name="value">The new value.</param>
 35     public void add(T value)
 36     {
 37       v[n++] = value;
 38       putUp();
 39     }
 40 
 41     /// <summary>
 42     /// Gets the tpmost value.
 43     /// </summary>
 44     public T get()
 45     {
 46       T retVal = v[0];
 47       v[0] = v[--n];
 48       getDown();
 49       return retVal;
 50     }
 51 
 52     /// <summary>
 53     /// Prints this to Console.
 54     /// </summary>
 55     public void outToConsole()
 56     {
 57       System.Console.Write("[ ");
 58       for (int i = 0; i < n; i++)
 59         System.Console.Write("{0} ", v[i]);
 60       System.Console.WriteLine("]");
 61     }
 62 
 63     public bool notEmpty()
 64     {
 65       return n > 0;
 66     }
 67 
 68     /// <summary>
 69     /// Moves last element up the heap until all
 70     /// relations are ok
 71     /// </summary>
 72     private void putUp()
 73     {
 74       int c = n - 1;
 75       int p = (c - 1) / 2;
 76       while (c > 0 && comparator(v[p], v[c]) < 0)
 77       {
 78         T tmp = v[p];
 79         v[p] = v[c];
 80         v[c] = tmp;
 81         c = p;
 82         p = (c - 1) / 2;
 83       }
 84     }
 85 
 86     private void getDown()
 87     {
 88       int p = 0;
 89       int c = 2 * p + 1;
 90       while (c < n)
 91       {
 92         if (c + 1 < n && comparator(v[c], v[c + 1]) < 0)
 93           c++;
 94         if (comparator(v[p], v[c]) > 0)
 95           return;
 96         else
 97         {
 98           T tmp = v[p];
 99           v[p] = v[c];
 100           v[c] = tmp;
 101           p = c;
 102           c = 2 * p + 1;
 103         }
 104       }
 105     }
 106 
 107     public static void heapSort(T[] t, T_COMPARATOR<T> comparator)
 108     {
 109       int n = t.Length;
 110 
 111       for (int i = 1; i < n; i++)
 112       {
 113         int c = i;
 114         int p = (c - 1) / 2;
 115         while (c > 0 && comparator(t[p], t[c]) < 0)
 116         {
 117           T tmp = t[p];
 118           t[p] = t[c];
 119           t[c] = tmp;
 120           c = p;
 121           p = (c - 1) / 2;
 122         }
 123       }
 124       for (int i = n - 1; i > 0; i--)
 125       {
 126         T tmp = t[0];
 127         t[0] = t[i];
 128         t[i] = tmp;
 129         int p = 0;
 130         int c = 2 * p + 1;
 131         while (c < i)
 132         {
 133           if (c + 1 < i && comparator(t[c], t[c + 1]) < 0)
 134             c++;
 135           if (comparator(t[p], t[c]) < 0)
 136           {
 137             T swp = t[p];
 138             t[p] = t[c];
 139             t[c] = swp;
 140             p = c;
 141             c = 2 * p + 1;
 142           }
 143           else
 144             break;
 145         }
 146       }
 147 
 148     }
 149 
 150   }
 151 }

Program demo-testujący.

  1 using System;
  2 using System.Collections.Generic;
  3 using System.Text;
  4 
  5 namespace Heap
  6 {
  7   class Program
  8   {
  9     public static int cmp(double d1, double d2)
 10     {
 11       if (d1 > d2)
 12         return 1;
 13       else if (d1 == d2)
 14         return 0;
 15       else
 16         return -1;
 17     }
 18 
 19     public static void Main(string[] args)
 20     {
 21       Heap<double> h = new Heap<double>(10, new T_COMPARATOR<double>(cmp));
 22       for (int i = 0; i < args.Length; i++)
 23         h.add(Double.Parse(args[i]));
 24       h.outToConsole();
 25       while (h.notEmpty())
 26         System.Console.WriteLine("{0}", h.get());
 27 
 28       double[] t = new double[10];
 29       Random rg = new Random();
 30       for (int i = 0; i < t.Length; i++)
 31         t[i] = rg.Next(0,10);
 32 
 33       Heap<double>.heapSort(t, new T_COMPARATOR<double>(cmp));
 34 
 35       System.Console.Write("Sorted vector: [ ");
 36       for (int i = 0; i < t.Length; i++)
 37         System.Console.Write("{0} ", t[i]);
 38       System.Console.WriteLine("]");
 39     }
 40   }
 41 }

2015-09-23 06:32