[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

C# Lista liniowa i program testujący

Prosta implementacja listy liniowej z operacjami dodawania na koniec, wstawiania na początek i wstawiania w porządku naturalnym

  1 using System;
  2 using System.Collections.Generic;
  3 using System.Text;
  4 
  5 namespace aisd
  6 {
  7   // Single linked list
  8   public class List<T> where T : IComparable<T>
  9   {
 10     public List()
 11     {
 12       head = null;
 13     }
 14     public void InsertAtFront(T d)
 15     {
 16       head = new Node(d, head);
 17     }
 18     public void AppendAtEnd(T d)
 19     {
 20       if (head == null)
 21         head = new Node(d);
 22       else
 23       {
 24         Node i = head;
 25         while (i.next != null)
 26           i = i.next;
 27         i.next = new Node(d);
 28       }
 29     }
 30     public void InsertInOrder(T d)
 31     {
 32       if (head == null || head.data.CompareTo(d) > 0 )
 33         head = new Node(d,head);
 34       else
 35       {
 36         Node i = head;
 37         while (i.next != null && i.next.data.CompareTo(d) <= 0 )
 38           i = i.next;
 39         i.next = new Node(d, i.next);
 40       }
 41     }
 42     public override string ToString()
 43     {
 44       string s = "[";
 45       Node i = head;
 46       while (i != null)
 47       {
 48         s += " " + i.data;
 49         i = i.next;
 50       }
 51 
 52       return s + " ]";
 53     }
 54     class Node
 55     {
 56       public T data;
 57       public Node next;
 58       public Node(T d)
 59       {
 60         data = d;
 61         next = null;
 62       }
 63       public Node(T d, Node n)
 64       {
 65         data = d;
 66         next = n;
 67       }
 68     }
 69     private Node head;
 70   }
 71 }

Program testujący - aplikacja konsolowa tworząca trzy listy napisów, do których wstawiane są (w różny sposób) argumenty z linii wywołania.

  1 using System;
  2 using System.Collections.Generic;
  3 using System.Text;
  4 using aisd;
  5 
  6 namespace ListTest
  7 {
  8   class Program
  9   {
 10     static void Main(string[] args)
 11     {
 12       aisd.List<string> ss = new aisd.List<string>();
 13       aisd.List<string> sr = new aisd.List<string>();
 14       aisd.List<string> so = new aisd.List<string>();
 15       foreach (string a in args)
 16       {
 17         ss.AppendAtEnd(a);
 18         sr.InsertAtFront(a);
 19         so.InsertInOrder(a);
 20       }
 21       Console.WriteLine("Simple order:    " + ss);
 22       Console.WriteLine("Reverse order:   " + sr);
 23       Console.WriteLine("Incrementing order: " + so);
 24     }
 25   }
 26 }

Zadanie do rozwiązania: dodać metodę usuwającą pierwszy(ostatni) element listy.


2015-09-23 06:32