[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Sortowanie wektorów C#

Prosty przykładzik w C# pokazujący implementację różnych algorytmów sortowania. Nieco zmodyfikowana wersja programów z laboratorium.

Definicja wzorca f. porównującej dwie liczby całkowite.

  1 namespace SortDemo 
  2 {
  3   public delegate int INT_CMP_FUNCTION( int i1, int i2 );
  4 }

Klasa Wektor - wektor liczb całkowitych z konstruktorem, operacjami get i set, operatorem[], metodą swap oraz metodą wypisującą wektor na konsolę.

  1 using System;
  2 
  3 namespace SortDemo 
  4 {
  5   /// <summary>
  6   /// Tested class: a vector of integers.
  7   /// </summary>
  8   /// <param name="n">The n.</param>
  9   class Wektor
 10   {
 11     private int[] v;
 12     public int Length = 0;
 13 
 14     /// <summary>
 15     /// Initializes a new instance of the <see cref="Wektor"/> class.
 16     /// </summary>
 17     /// <param name="n">The length of the vector.</param>
 18     public Wektor(int n)
 19     {
 20       v = new int[n];
 21       for (int i = 0; i < v.Length; i++)
 22         v[i] = 0;
 23       Length = v.Length;
 24     }
 25 
 26     /// <summary>
 27     /// Sets the specified v[i]= value.
 28     /// </summary>
 29     /// <param name="i">The index.</param>
 30     /// <param name="value">The new value of v[i].</param>
 31     public void set(int i, int value)
 32     {
 33       v[i] = value;
 34     }
 35 
 36     /// <summary>
 37     /// Gets the specified v[i].
 38     /// </summary>
 39     /// <param name="i">The index.</param>
 40     /// <returns></returns>
 41     public int get(int i)
 42     {
 43       return v[i];
 44     }
 45 
 46     /// <summary>
 47     /// Swaps i-th and j-th elements.
 48     /// </summary>
 49     /// <param name="i">First index.</param>
 50     /// <param name="j">Second index.</param>
 51     public void swap(int i, int j)
 52     {
 53       int tmp = v[i];
 54       v[i] = v[j];
 55       v[j] = tmp;
 56     }
 57 
 58     /// <summary>
 59     /// [] operator.
 60     /// </summary>
 61     public int this [ int i ]
 62     {
 63       get { return v[i]; }
 64       set { v[i] = value; }
 65     }
 66 
 67     /// <summary>
 68     /// Prints this to Console.
 69     /// </summary>
 70     public void outToConsole()
 71     {
 72       System.Console.Write("[ ");
 73       for (int i = 0; i < v.Length; i++)
 74         System.Console.Write("{0} ", v[i]);
 75       System.Console.WriteLine("]");
 76     }
 77   }
 78 }

Kontener metod sortujących: udostępnia sortujące Wektor funkcje inSort (sortowanie przez wstawianie) i qSort (sortowanie szybkie)

  1 using System;
  2 
  3 namespace SortDemo 
  4 {
  5   class WektorUtils
  6   {
  7     /// <summary>
  8     /// Sorts with the insertion sort algorithm
  9     /// </summary>
 10     /// <param name="w">The Wektor to be sorted.</param>
 11     /// <param name="cmp_func">Comparing function.</param>
 12     public static void inSort(Wektor w, INT_CMP_FUNCTION cmp_func)
 13     {
 14       for (int i = 1; i < w.Length; i++)
 15       {
 16         int tmp = w[i];
 17         int j;
 18         for (j = i; j > 0 && cmp_func( w[j-1], tmp) > 0; j--)
 19           w[j] = w[j - 1];
 20         w[j] = tmp;
 21       }
 22     }
 23 
 24     /// <summary>
 25     /// Sorts with the quick sort algorithm
 26     /// </summary>
 27     /// <param name="w">The Wektor to be sorted.</param>
 28     /// <param name="cmp_func">Comparing function.</param>
 29     public static void qSort(Wektor w, INT_CMP_FUNCTION cmp_func)
 30     {
 31       rec_qsort(w, 0, w.Length - 1, cmp_func);
 32     }
 33 
 34     // Recursive qsort algorithm (wrapped by qSort) - private method.
 35     private static void rec_qsort(Wektor w, int p, int k, INT_CMP_FUNCTION cmp_func)
 36     {
 37       if (p < k)
 38       {
 39         int m = divide(w, p, k, cmp_func);
 40         rec_qsort(w, p, m - 1, cmp_func);
 41         rec_qsort(w, m + 1, k, cmp_func);
 42       }
 43     }
 44 
 45     // Help function for qsort algorithm: divides elements with respect to selected one
 46     private static int divide(Wektor w, int p, int k, INT_CMP_FUNCTION cmp_func)
 47     {
 48       int ridx= (new Random()).Next(p, k); // random element from w[p..k]
 49       w.swap(p,ridx); // swap w[p] <-> w[ridx]
 50       int tmp= w[p]; // set dividing element
 51       // divide:
 52       int i= p;
 53       int j= k;
 54       do
 55       {
 56         while (i < j && cmp_func(w[i], tmp) <= 0)
 57           i++; // skip elements <= tmp
 58         while (i < j && cmp_func(w[j], tmp) > 0)
 59           j--; // skip element > tmp
 60         if (i < j)
 61           w.swap(i, j);
 62       } while (i < j);
 63       if (cmp_func(w[i], tmp) > 0) // patch when w[p] is the biggest one
 64         i--;
 65       w.swap(p, i);
 66       return i;
 67     }
 68   }
 69 }

Program testujący.

  1 using System;
  2 
  3 namespace SortDemo 
  4 {
  5   /// <summary>
  6   /// Testing class. Checks all methods of the Wektor class
  7   /// </summary>
  8   class Program
  9   {
 10     // Comparing funct. for sort in increasing order
 11     public static int cmp_func_4_incr(int i1, int i2)
 12     {
 13       return i1 - i2;
 14     }
 15 
 16     // Comparing funct. for sort in decreasing order
 17     public static int cmp_func_4_decr(int i1, int i2)
 18     {
 19       return i2 - i1;
 20     }
 21 
 22     static void Main(string[] args)
 23     {
 24       int n = int.Parse(args[0]);
 25       Wektor w = new Wektor(n);
 26       w.outToConsole();
 27       Random r = new Random();
 28       for (int i = 0; i < w.Length; i++)
 29         w.set(i, r.Next(0, 100)); // alternatywnie: w[i] = r.Next(0,100);
 30       w.outToConsole();
 31       System.Console.WriteLine("v[{0}]= {1}", n / 2, w.get( n/2 ));
 32       WektorUtils.inSort(w,cmp_func_4_incr);
 33       w.outToConsole();
 34       WektorUtils.inSort(w,cmp_func_4_decr);
 35       w.outToConsole();
 36       WektorUtils.qsort(w, new INT_CMP_FUNCTION(cmp_func_4_incr));
 37       w.outToConsole();
 38       WektorUtils.qsort(w, new INT_CMP_FUNCTION(cmp_func_4_decr));
 39       w.outToConsole();
 40     }
 41 
 42 
 43   }
 44 }

2015-09-23 06:32