[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Przedmiot Algorytmy i struktury danych dla kierunku Elektrotechnika (AiK)

Wykład (15 godzin) i laboratorium (15 godzin) na szóstym semestrze

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Organizacja zajęć i zasady zaliczenia

Zaliczenie

Podstawą do zaliczenia przedmiotu będzie liczba punktów uzyskanych w teście sprawdzającym i zaliczenie laboratorium.

Test odbędzie się 18 kwietnia, w godzinach 14:15-15:00 i będzie można zdobyć na nim do 100 punktów.

Punkty zostaną przeliczone na ocenę według następującej skali:

0-50 p.

2

51-60 p.

3

61-70 p.

3.5

71-80 p.

4

81-90 p.

4.5

91- p.

5

Końcowa ocena z przedmiotu będzie średnią arytmetyczną oceny z zaliczenia wykładu i zaliczenia laboratorium, ale konieczne jest zaliczenie i wykładu i laboratorium (jeśli jedna z ocen będzie niedostateczna, to i końcowa ocena z przedmiotu jest niedostateczna).

Zaliczanie wykładu po zakończeniu semestru: kolokwia poprawkowe

Terminy: jeden termin w sesji letniej i dwa w jesiennej.

Kolokwium poprawkowe obejmuje cały materiał i można poprawić ocenę na co najwyżej 3,5 - uzyskanie oceny wyższej wymaga odpowiedzi na dodatkowe pytania (ustnie).

Odpowiedzi na często zadawane pytania:

Strony powiązane


2015-09-23 06:32