[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

To jeszcze nie jest gotowe

Algorytmy i struktury danych

Sortowanie

1. Proste algorytmy sortowania (złożoność O(n*n) )

Makro do zamiany dwoch el. wektora double:

 #define swap( V, i, j ) { \
    double tmp= (v)[(i)]; \
   (v)[(i)]= (v)[(j)];  \
   (v)[(j)]= tmp;     \
 }

1.1. Sortowanie bąbelkowe

  1  void bublesort( double v[], int n ) {
  2   int bylazamiana;
  3 
  4   do {
  5    register int i;
  6 
  7    bylazamiana= 0;
  8 
  9    for( i= 1; i < n; i++ )
 10     if( v[i] < v[i-1] ) {
 11      swap( v, i, i-1 );
 12      bylazamiana= 1;
 13     }
 14   } while( bylazamiana );
 15  }

1.2. Sortowanie przez wybieranie

  1  void choosesort( double v[], int n ) {
  2   register int i,j;
  3   for( i= 0; i < n-1; i++ ) {
  4    register int min= i;
  5    for( j= i+1; j < n; j++ )
  6     if( v[j] < v[min] )
  7      min= j;
  8    swap( v, i, min );
  9   }
 10  }

1.3 Sortowanie przez wstawianie

  1  void insertsort( double v[], int n ) {
  2   register int i,j;
  3   for( i= 1; i < n; i++ ) {
  4    double tmp= v[i];
  5    for( j= i-1; j >= 0 && v[j] > tmp; j-- )
  6     v[j+1]= v[j];
  7    v[j+1]= tmp;
  8   }
  9  }

1.4 Sortowanie Shella

  1  void shellsort( double v[], int n ) {
  2   register int i,j;
  3   register int gap= 1;
  4 
  5   while( gap <= n/9 )
  6    gap= 3*gap + 1; /* Ustalamy maks. gap 
  7              - ciag zalecany przez Knuth'a dla n <= 1000 */
  8 
  9   for( ; gap >= 1; gap /= 3 )
 10    for( i= gap; i < n; i++ ) {
 11     double tmp= v[i];
 12     for( j= i-gap; j >= 0 && v[j] > tmp; j-= gap )
 13      v[j+gap]= v[j];
 14     v[j+gap]= tmp;
 15    }
 16  }

2. Algorytmy optymalne (złożoność O(n*log_2(n)))

2.1 Sortowanie szybkie (najlepszy znany algorytm oparty na porównywaniu elementów)

  1  int rozdziel( double a[], int s, int k ) {
  2  /* rozdziela wektor a wzgledem a[0],
  3   zwraca pozycje a[0] w wektorze wynikowym */
  4   
  5   int i, j;
  6   double tmp;
  7 
  8   j= s;
  9   for( i= s+1; i <= k; i++ )
 10     /* niezmiennik: a[s+1..j] < a[s] i a[j+1..i-1] >= a[s] */
 11     if( a[i] < a[s] ) {
 12      tmp= a[++j]; a[j]= a[i]; a[i]= tmp;
 13     }
 14   tmp= a[j];
 15   a[j]= a[s];
 16   a[s]= tmp;
 17   return j;
 18  }
 19 
 20  void mqsort( double a[], int s, int k ) {
 21  /* sortuje in situ, rosnaco a[s..k] */
 22   if( s < k ){
 23     int j= rozdziel( a, s, k );
 24     mqsort( a, s, j-1 );
 25     mqsort( a, j+1, k );
 26   }
 27  }
 28 
 29  void quicksort( double a[], int na ) {
 30   mqsort( a, 0, na-1 );
 31  }

  1  #define MAXS 1024 /* maksymalna gleb. stosu */
  2 
  3  void mqsort( double a[], int s, int k ) {
  4  /* sortuje in situ, rosnaco a[s..k] */
  5 
  6   int ss[MAXS], ks[MAXS], sp= 0; /* ss <- "poczatki",
  7                     ks <- "konce" pod-wektorow */
  8   if( s < k ){
  9     ss[0]= s;
 10     ks[0]= k;
 11     sp= 1;
 12     while( sp ) {
 13      int bs= ss[--sp];
 14      int bk= ks[sp];
 15      int j= rozdziel( a, bs, bk );
 16      if( j-1 > bs ) {
 17        ss[sp]= bs;
 18        ks[sp++]= j-1;
 19      }
 20      if( k > j+1 ) {
 21        ss[sp]= j+1;
 22        ks[sp++]= bk;
 23      }
 24     }
 25   }
 26  }

2.2 Sortowanie stogowe

Zagadnienia wstępne:

  1   typedef struct {
  2    Data d;     /* jakiekolwiek dane */
  3    int key;     /* klucz porządkujący */
  4   } Elem;
  5 
  6   typedef Elem * Heap; /* stog jest tablica elementów */
  7 
  8   #define swap( h, i, j ) { Elem tmp= (h)[(i)]; (h)[(i)]= (h)[(j)]; (h)[(j)]= tmp; }
  9 

  1    void heap_up( Heap s, int n ) {
  2     int i= n;
  3     int p= (i-1)/2;
  4 
  5     while ( i > 0 && s[p].key > s[i].key )
  6     {
  7         swap( s, p, i );
  8         i= p;
  9         p= (i-1)/2;
 10     }
 11    }

  1    void heap_down( Heap s, int n ) {
  2 
  3     int p= 0;
  4     int d= 2*p+1;
  5 
  6     while ( d < n )
  7     {
  8         if( d+1 < n && s[d+1].key < s[d].key )
  9             d++;
 10         if( s[p].key < s[d].key )
 11             return;
 12         swap( s, p, d );
 13         p= d;
 14         d= 2*p+1;
 15     }
 16    }

  1  void hsort(void *t, int n, size_t s, int (* cmpf)(const void *, const void *))
  2  {
  3   int i;
  4   int b, p;
  5   char *tmp = malloc(s);
  6   char *v = t;
  7 
  8   int k;
  9 
 10   for (i = 1; i < n; i++)
 11   {
 12    /* dogory(t[i]... */
 13    b = i;
 14    p = (n-1)/2;
 15 
 16    while (cmpf(v+p*s, v+b*s) < 0) {
 17     memcpy(tmp, v+p*s, s);
 18     memcpy(v+p*s, v+b*s, s);
 19     memcpy(v+b*s, tmp, s);
 20 
 21     b = p;
 22     p = (b-1)/2;
 23    }
 24 
 25    for (k = 0; k <= i; k++)
 26     printf("%g ", *(float *)(v+k*s));
 27    printf("\n");
 28   }
 29 
 30   for (i = 0; i < n; i++)
 31    printf("%g ", *(float *)(v+i*s));
 32   printf("\n");
 33 
 34   for (i = n-1; i > 0; i--) {
 35    memcpy(tmp, v, s);
 36    memcpy(v, v+i*s, s);
 37    memcpy(v+i*s, tmp, s);
 38 
 39    b = 0;
 40    p = 2*b+1;
 41 
 42    while (p < i) {
 43     if (p+1 < i && cmpf(v+(p+1)*s, v+p*s) > 0)
 44      p++;
 45     if (cmpf(v+p*s, v+b*s) <= 0)
 46      break;
 47 
 48     memcpy(tmp, v+p*s, s);
 49     memcpy(v+p*s, v+b*s, s);
 50     memcpy(v+b*s, tmp, s);
 51     b = p;
 52     p = 2*b+1;
 53    }
 54   }
 55  }

Zagadnienia dodatkowe:


2015-09-23 06:32