[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Osobisty apel dr. inż. Roberta Szmurło, współtwórcy iSoda

Instrukcja użytkownika dla wykładowcy

 1. Uzupełnienie informacji o konsultacjach
 2. Możliwość aktualizacji wybranych informacji na karcie informacyjnej o wykładowcy
 3. Zgłaszanie propozycji tematów dyplomowych i projektów
 4. Podgląd i raport realizacji zleceń dydaktycznych
 5. Wybór terminu zajęć dla konkretnego zlecenia dydaktycznego (należy uważać, aby pojedyncze pozycje na zleceniu odnosiły się do pojedynczych zajęć, ponieważ każda pozycja na zleceniu może odnosić się do jednego terminu – w ten sposób eliminuje się niejednoznaczność związaną z liczbą studentów uczestniczących w zajęciach)
 6. Możliwość zarządzania listą zajęciową na konkretny termin zajęć:
  • Akceptacja wniosku studenta o dopisanie
  • Odrzucenie wniosku
  • Usunięcie z listy
 7. Możliwość ewidencji oraz automatycznej publikacji wyników poszczególnych sprawdzianów, kolokwiów, projektów czy wejściówek. Wykładowca ma swobodę w definiowaniu własnych zestawów sprawdzianów dla każdych zajęć
 8. Różne typy sprawdzianów, przykładowo: sprawdzian, kolokwium, egzamin, Projekty SVN, projekt, zaliczenie, ćwiczenie, itp.
 9. Informacja o ankietyzacji - wprowadzenie daty, kiedy ankietyzacja została przeprowadzona.

Funkcje kierownika kursu

Funkcje kierownika przedmiotu (sylabusa)

 1. Lista moich sylabusów
 2. Statusy sylabusów:
  1. Nieaktualny – ani jedno pole nie zostało wypełnione w systemie przez wykładowcę. Aktualnie pokazywane dane są na podstawie w kwietniu arkuszy Excel.
  2. W opracowaniu – wykładowca wykonał co najmniej jedną modyfikację treści sylabusa w systemie.
  3. Gotowy – wykładowca uznał sylabus w systemie za gotowy i oznaczył go wybierając przycisk Gotowy,
  4. Zaakceptowany – sylabus, którego treść została zaakceptowana przez Dziekana i komisję ds. danego kierunku studiów – edycja sylabusa zablokowana.
 3. Edycja treści sylabusa: nazwa w drugim języku, treści, poziom
 4. Wybór treści kształcenia
 5. Wybór pre-rekwizytów (przedmiotów na których bazuje danych przedmiot)
 6. Zatwierdzenie sylabusa poprzez wciśniecie przycisku Gotowy

2015-09-23 06:43