[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Projekt dirdu: moduł kontenera

[wiki:Jimp1/ProgramowanieProceduralne strona projektu]

W miarę ostateczna wersja kodu

Plik do pobrania: attachment:container.tgz

Teksty programów:

container.h

  1 #ifndef _CONTAINER_H_
  2 #define _CONTAINER_H_
  3                                                   
  4 /* container.h
  5  version 0.2, 18-10-2005
  6  jstar@iem.pw.edu.pl
  7 */
  8 
  9 #include <stdio.h>
 10                                                   
 11 typedef enum
 12 { CONTAINER_OK, CONTAINER_NO_MEMORY } container_err_type;
 13                                                   
 14 typedef enum
 15 { AS_FILE, AS_DIRECTORY } entry_type;
 16                                                   
 17 typedef struct path_elem
 18 {                /* informacja o sciezce - lista podrzedna */
 19  char *path;
 20  entry_type type;
 21  struct path_elem *nextp;
 22 } path_elem_t;
 23                                                   
 24 typedef struct name_elem
 25 {                /* informacja o nazwie - lista nadrzędna */
 26  char *name;
 27  path_elem_t *paths;
 28  struct name_elem *nextn;
 29 } name_elem_t;
 30                                                   
 31 typedef struct
 32 {                /* typ danych dla interfejsu */
 33  char *name;
 34  int no_paths;
 35  char **paths;
 36 } group_t;
 37                                                   
 38 void add (char *name, char *path, entry_type type);   /* dodaje element do kontenera, inicjuje iterator po grupach */
 39                                                   
 40 void init_group_iterator (void);    /* inicjuje iterator po grupach */
 41                                                   
 42 group_t *next_group (void);   /* zwraca następną grupę, lub NULL, jeśli nie ma więcej */
 43                                                   
 44 void print_all( FILE *out ); /* wypisuje cala liste */
 45                                                   
 46 #endif
 47 

container.c

  1 /* container.c
  2  version 0.2, 18-10-2005
  3  jstar@iem.pw.edu.pl
  4 */
  5                                                   
  6 #include "container.h"
  7 #include <stdlib.h>
  8 #include <string.h>
  9 #include <stdio.h>
 10                                                   
 11 #include "utils.h"
 12                                                   
 13 container_err_type container_err = CONTAINER_OK;
 14                                                   
 15 static name_elem_t *head = NULL; /* kontener */
 16                                                   
 17 static name_elem_t *iterator = NULL;
 18                                                   
 19 static group_t g = { NULL, 0, NULL }; /* zmienna robocza, uzywana w next_group */
 20                                                   
 21 path_elem_t *
 22 new_path_element (char *path, entry_type type, path_elem_t * next)
 23 {
 24  path_elem_t *n = malloc (sizeof *n);
 25  if (n == NULL || (n->path = malloc (strlen (path) + 1)) == NULL) {
 26   container_err = CONTAINER_NO_MEMORY;
 27   if (n != NULL)
 28    free (n);
 29   return next;
 30  }
 31  else {
 32   strcpy (n->path, path);
 33   n->type = type;
 34   n->nextp = next;
 35   return n;
 36  }
 37 }
 38                                                   
 39 path_elem_t *
 40 addpath (path_elem_t * list, char *path, entry_type type)
 41 /* dodaje nowy element do listy sciezek
 42  funkcja rekurencyjna, tworzaca liste posortowana wg nazw */
 43 {
 44  if( list == NULL || list->path > path )
 45   return new_path_element (path, type, list);
 46  else {
 47   list->nextp= addpath( list->nextp, path, type );
 48   return list;
 49  }
 50 }
 51 
 52 name_elem_t *
 53 new_name_element (char *name, char *path, entry_type type, name_elem_t * next)
 54 /* dodaje nowy element główny */
 55 {
 56  name_elem_t *e;
 57                                                   
 58  if ((e = malloc (sizeof *e)) == NULL) {
 59   container_err = CONTAINER_NO_MEMORY;
 60   return next;
 61  }
 62  if ((e->name = malloc (strlen (name) + 1)) == NULL) {
 63   container_err = CONTAINER_NO_MEMORY;
 64   return next;
 65  }
 66  strcpy (e->name, name);
 67  e->paths = addpath (NULL, path, type); /* uwaga! po tym powinno się sprawdzic container_err ! */
 68  e->nextn = next;
 69  return e;
 70 }
 71                                                   
 72 void
 73 add (char *name, char *path, entry_type type)
 74 /* dodaje element do kontenera, inicjuje iterator po grupach */
 75 {
 76  name_elem_t *e;
 77                                                   
 78  if (head == NULL || strcmp (head->name, name) > 0) {
 79   e = new_name_element (name, path, type, head);
 80   if (container_err == CONTAINER_OK) {
 81    head = e;
 82   }
 83  }
 84  else if (strcmp (head->name, name) == 0) {
 85   head->paths = addpath (head->paths, path, type);
 86  }
 87  else {
 88   e = head;
 89   while (e->nextn != NULL && strcmp (name, e->nextn->name) > 0)
 90    e = e->nextn;
 91   if (e->nextn == NULL || strcmp (name, e->nextn->name) < 0)
 92    /* trzeba wstawic nowy element za e */
 93    e->nextn = new_name_element (name, path, type, e->nextn);
 94   else
 95    /* e->nextn->name == name  => tylko dodajemy path */
 96    e->nextn->paths = addpath (e->nextn->paths, path, type);
 97  }
 98  iterator = head;
 99 }
 100 
 101 void
 102 init_group_iterator (void)
 103 /* inicjuje iterator po grupach */
 104 {
 105  iterator = head;
 106 }
 107                                                   
 108 group_t *
 109 next_group (void)
 110 /* zwraca następną grupę, lub NULL, jeśli nie ma więcej */
 111 {
 112  path_elem_t *pit;
 113  int all_paths_length = 0; /* total length of the table containing all paths */
 114  int i;
 115                                                   
 116 #ifdef DEBUG_CONTAINER
 117  dbg_messg ("Entering next_group, head= %p, iterator= %p\n", head, iterator);
 118 #endif
 119  if (iterator == NULL)
 120   return NULL;
 121                                                   
 122  if (g.name != NULL)
 123   free (g.name);
 124  if (g.paths != NULL) {
 125   free (g.paths[0]);
 126   free (g.paths);
 127  }
 128                                                   
 129 #ifdef DEBUG_CONTAINER
 130  dbg_messg ("Creating group for name %s\n", iterator->name);
 131 #endif
 132  if ((g.name = malloc (strlen (iterator->name) + 1)) == NULL) {
 133   container_err= CONTAINER_NO_MEMORY;
 134   return NULL;
 135  }
 136  else {
 137   strcpy (g.name, iterator->name);
 138  }
 139                                                   
 140  /* calculate how much memory needs to be allocated for all paths (+descriptions) */
 141  pit = iterator->paths;
 142  i = 0;
 143  while (pit != NULL) {
 144 #ifdef DEBUG_CONTAINER
 145   dbg_messg ("path: %s", pit->path);
 146 #endif
 147   all_paths_length += strlen (pit->path) + 4 + 1; /* 4 for " (d)" or " (f)", 1 for '\0' */
 148 #ifdef DEBUG_CONTAINER
 149   dbg_messg (" + %i bytes\n", strlen (pit->path) + 4 + 1);
 150 #endif
 151   pit = pit->nextp;
 152   i++;
 153  }
 154 
 155 #ifdef DEBUG_CONTAINER
 156  dbg_messg ("found %i paths\n", i);
 157 #endif
 158  if ((g.paths = malloc (i * sizeof *g.paths)) == NULL) {
 159   container_err = CONTAINER_NO_MEMORY;
 160   free (g.name);
 161   g.name= NULL;
 162   return NULL;
 163  }
 164  g.no_paths = i;
 165                                                   
 166 #ifdef DEBUG_CONTAINER
 167  dbg_messg ("Need to allocate %i bytes for paths\n", all_paths_length);
 168 #endif
 169                                                   
 170  if ((g.paths[0] = malloc (all_paths_length)) == NULL) {
 171   container_err = CONTAINER_NO_MEMORY;
 172   free (g.paths);
 173   g.paths= NULL;
 174   free (g.name);
 175   g.name= NULL;
 176   return NULL;
 177  }
 178  /* now copy paths to allocated memory */
 179 #ifdef DEBUG_CONTAINER
 180  dbg_messg ("Starting to collect paths\n");
 181 #endif
 182  pit = iterator->paths;
 183  i = 0;
 184  while (pit != NULL) {
 185   int this_length = sprintf (g.paths[i], "%s %s", pit->path,
 186       (pit->type == AS_FILE ? "(f)" : "(d)"));
 187 #ifdef DEBUG_CONTAINER
 188   dbg_messg ("prepared %s\n", g.paths[i]);
 189 #endif
 190   i++;
 191   pit = pit->nextp;
 192   if (pit != NULL)
 193    g.paths[i] = g.paths[i - 1] + this_length + 1;
 194  }
 195                                                   
 196  iterator = iterator->nextn;
 197  return &g;
 198 }
 199 
 200 void
 201 print_all (FILE * out)
 202 /* do testowania - wypisuje cala liste */
 203 {
 204  name_elem_t *e = head;
 205  while (e != NULL) {
 206   path_elem_t *p = e->paths;
 207   fprintf (out, "NAME: %s\n", e->name);
 208   while (p != NULL) {
 209    fprintf (out, "\tAS %s IN PATH: %s\n",
 210     (p->type == AS_FILE ? "file   " : "directory"), p->path);
 211    p = p->nextp;
 212   }
 213   e = e->nextn;
 214  }
 215 }

2015-09-23 06:43