[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Projekt dirdu: moduł kontenera

[wiki:Jimp1/ProgramowanieProceduralne strona projektu]

Pierwsza wersja kodu kontenera i testy

Zrealizujemy ten moduł w postaci multilisty, w której główna lista będzie zawierała klucze (nazwy plików lub katalogów), a listy podrzędne będą zawierały wyliczenia ścieżki, które zawierają obiekty o takich nazwach.

Plik nagłówkowy:

  1 /* container.h
  2  version 0.1, 11-10-2005
  3  jstar@iem.pw.edu.pl
  4 */
  5                                                                        
  6 typedef enum
  7 { CONTAINER_OK, CONTAINER_NO_MEMORY } container_err_type;
  8                                                                        
  9 typedef enum
 10 { AS_FILE, AS_DIRECTORY } entry_type;
 11                                                                        
 12 typedef struct path_elem
 13 {                /* informacja o sciezce - lista podrzedna */
 14  char *path;
 15  entry_type type;
 16  struct path_elem *nextp;
 17 } path_elem_t;
 18                                                                        
 19 typedef struct name_elem
 20 {                /* informacja o nazwie - lista nadrzędna */
 21  char *name;
 22  path_elem_t *paths;
 23  struct name_elem *nextn;
 24 } name_elem_t;
 25                                                                        
 26 typedef struct
 27 {                /* typ danych dla interfejsu */
 28  char *name;
 29  int no_paths;
 30  char **paths;
 31 } group_t;
 32                                                                        
 33 void add (char *name, char *path, entry_type type);   /* dodaje element do kontenera, inicjuje iterator po grupach */
 34                                                                        
 35 void init_group_iterator (void);    /* inicjuje iterator po grupach */
 36                                                                        
 37 group_t *next_group (void);   /* zwraca następną grupę, lub NULL, jeśli nie ma więcej */

Plik z funkcjami

  1 /* container.c
  2  version 0.1, 11-10-2005
  3  jstar@iem.pw.edu.pl
  4 */
  5                                                                        
  6 #include "container.h"
  7 #include <stdlib.h>
  8 #include <string.h>
  9 #include <stdio.h>
 10                                                                        
 11 container_err_type container_err = CONTAINER_OK;
 12                                                                        
 13 static name_elem_t *head = NULL;    /* kontener */
 14                                                                        
 15 static name_elem_t *iterator = NULL;
 16                                                                        
 17 static group_t g;        /* zmienna robocza, uzywana w next_group */
 18                                                                        
 19 path_elem_t *
 20 new_path_element (char *path, entry_type type, path_elem_t * next)
 21 {
 22  path_elem_t *n = malloc (sizeof *n);
 23  if (n == NULL || (n->path = malloc (strlen (path) + 1)) == NULL) {
 24   container_err = CONTAINER_NO_MEMORY;
 25   if (n != NULL)
 26    free (n);
 27   return next;
 28  }
 29  else {
 30   strcpy (n->path, path);
 31   n->type = type;
 32   n->nextp = next;
 33   return n;
 34  }
 35 }
 36                                                                        
 37 path_elem_t *
 38 addpath (path_elem_t * list, char *path, entry_type type)
 39 /* dodaje nowy element do listy sciezek */
 40 {
 41  return new_path_element (path, type, list);
 42 }
 43 
 44 name_elem_t *
 45 new_name_element (char *name, char *path, entry_type type, name_elem_t * next)
 46 /* dodaje nowy element główny */
 47 {
 48  name_elem_t *e;
 49                                                                        
 50  if ((e = malloc (sizeof *e)) == NULL) {
 51   container_err = CONTAINER_NO_MEMORY;
 52   return next;
 53  }
 54  if ((e->name = malloc (strlen (name) + 1)) == NULL) {
 55   container_err = CONTAINER_NO_MEMORY;
 56   return next;
 57  }
 58  strcpy (e->name, name);
 59  e->paths = addpath (NULL, path, type);    /* uwaga! po tym powinno się sprawdzic container_err ! */
 60  e->nextn = next;
 61  return e;
 62 }
 63                                                                        
 64 void
 65 add (char *name, char *path, entry_type type)
 66 /* dodaje element do kontenera, inicjuje iterator po grupach */
 67 {
 68  name_elem_t *e;
 69                                                                        
 70  if (head == NULL || strcmp (head->name, name) > 0) {
 71   e = new_name_element (name, path, type, head);
 72   if (container_err == CONTAINER_OK) {
 73    head = e;
 74   }
 75  }
 76  else {
 77   e = head;
 78   while (e->nextn != NULL && strcmp (name, e->nextn->name) > 0)
 79    e = e->nextn;
 80   if (e->nextn == NULL || strcmp (name, e->nextn->name) < 0)
 81    /* trzeba wstawic nowy element za e */
 82    e->nextn = new_name_element (name, path, type, e->nextn);
 83   else
 84    /* e->nextn->name == name  => tylko dodajemy path */
 85    e->nextn->paths = addpath (e->nextn->paths, path, type);
 86  }
 87  iterator = head;
 88 }
 89                                                                        
 90 void
 91 init_group_iterator (void)
 92 /* inicjuje iterator po grupach */
 93 {
 94  iterator = head;
 95 }
 96 
 97 group_t *
 98 next_group (void)
 99 /* zwraca następną grupę, lub NULL, jeśli nie ma więcej */
 100 {
 101  path_elem_t *pit;
 102  int all_paths_length = 0;   /* total length of the table containing all paths */
 103  int i;
 104  if (iterator == NULL)
 105   return NULL;
 106                                                                        
 107  free (g.name);
 108  free (g.paths[0]);
 109                                                                        
 110  /* calculate how much memory needs to be allocated for all paths (+descriptions) */
 111  pit = iterator->paths;
 112  while (pit != NULL) {
 113   all_paths_length += strlen (pit->path + 4 + 1);   /* 4 for " (d)" or " (f)", 1 for '\0' */
 114   pit = pit->nextp;
 115  }
 116  if ((g.paths[0] = malloc (all_paths_length)) == NULL) {
 117   container_err = CONTAINER_NO_MEMORY;
 118   return NULL;
 119  }
 120  /* now copy paths to allocated memory */
 121  pit = iterator->paths;
 122  i = 0;
 123  while (pit != NULL) {
 124   int this_length =
 125    sprintf (g.paths[i], "%s %s", pit->path,
 126        (pit->type == AS_FILE ? "(f)" : "(d)"));
 127   i++;
 128   pit = pit->nextp;
 129   if (pit != NULL)
 130    g.paths[i] = g.paths[i - 1] + this_length;
 131  }
 132  iterator = iterator->nextn;
 133  return &g;
 134 }
 135                                                                        
 136 void
 137 print_all (FILE * out)
 138 /* do testowania - wypisuje cala liste */
 139 {
 140  name_elem_t *e = head;
 141  while (e != NULL) {
 142   path_elem_t *p = e->paths;
 143   fprintf (out, "NAME: %s\n", e->name);
 144   while (p != NULL) {
 145    fprintf (out, "\tAS %s IN PATH: %s\n",
 146        (p->type == AS_FILE ? "file   " : "directory"), p->path);
 147    p = p->nextp;
 148   }
 149   e = e->nextn;
 150  }
 151 }

Program testujący

  1 #include "container.h"
  2                                                                        
  3 #include <stdio.h>
  4                                                                        
  5 main( int argc, char **argv ) {
  6  char n[1024],
  7    p[1024];
  8  int t;
  9                                                                        
 10  while( ! feof( stdin ) ) {
 11   scanf( "%s %i %s", n, &t, p );
 12   fprintf( stderr, "got %s (%c) -> %s\n", n, (t==0?'f':'d'), p );
 13                                                                        
 14   fprintf( stderr, "adding..." );
 15                                                                        
 16   add( n, p, t );
 17                                                                        
 18   fprintf( stderr, "done\nList after:\n" );
 19                                                                        
 20   print_all( stderr );
 21                                                                        
 22  }
 23                                                                        
 24  return 0;
 25 }

I dane do niego

ala 0 src
zosia 1 src
ala 0 docs
ala 1 test/stare/src
zosia 1 test
jasio 0 src

Wyniki testu pokazują, że źle działa funkcja add:

got ala (f) -> src
adding...done
List after:
NAME: ala
 AS file   IN PATH: src
got zosia (d) -> src
adding...done
List after:
NAME: ala
 AS file   IN PATH: src
NAME: zosia
 AS directory IN PATH: src
got ala (f) -> docs
adding...done
List after:
NAME: ala
 AS file   IN PATH: src
NAME: ala
 AS file   IN PATH: docs
NAME: zosia
 AS directory IN PATH: src
got ala (d) -> test/stare/src
adding...done
List after:
NAME: ala
 AS file   IN PATH: src
NAME: ala
 AS directory IN PATH: test/stare/src
 AS file   IN PATH: docs
NAME: zosia
 AS directory IN PATH: src
got zosia (d) -> test
adding...done
List after:
NAME: ala
 AS file   IN PATH: src
NAME: ala
 AS directory IN PATH: test/stare/src
 AS file   IN PATH: docs
NAME: zosia
 AS directory IN PATH: test
 AS directory IN PATH: src
got jasio (f) -> src
... [ obcięte] ...

Test pokazuje, że gdy nazwa już występuje na poczatku listy, to nowa ściezka dodawana jest nie do tej nazwy, ale do nowego elementu listy. Analiza kodu funkcji add:

  1 void
  2 add (char *name, char *path, entry_type type)
  3 /* dodaje element do kontenera, inicjuje iterator po grupach */
  4 {
  5  name_elem_t *e;
  6                                                                        
  7  if (head == NULL || strcmp (head->name, name) > 0) {
  8   e = new_name_element (name, path, type, head);
  9   if (container_err == CONTAINER_OK) {
 10    head = e;
 11   }
 12  }
 13  else {
 14   e = head;
 15   while (e->nextn != NULL && strcmp (name, e->nextn->name) > 0)
 16    e = e->nextn;
 17   if (e->nextn == NULL || strcmp (name, e->nextn->name) < 0)
 18    /* trzeba wstawic nowy element za e */
 19    e->nextn = new_name_element (name, path, type, e->nextn);
 20   else
 21    /* e->nextn->name == name  => tylko dodajemy path */
 22    e->nextn->paths = addpath (e->nextn->paths, path, type);
 23  }
 24  iterator = head;
 25 }

pokazuje, że istotnie jest ona nieprawidłowa: w pierwszym if-ie add sprawdza, czy elementu nie trzeba wstawić na początek listy, ale w drugim zaczyna porównywanie nazw od drugiego elementu, nie badając już pierwszego. Można to poprawić tak:

  1 void
  2 add (char *name, char *path, entry_type type)
  3 /* dodaje element do kontenera, inicjuje iterator po grupach */
  4 {
  5  name_elem_t *e;
  6                                                                        
  7  if (head == NULL || strcmp (head->name, name) > 0) {
  8   e = new_name_element (name, path, type, head);
  9   if (container_err == CONTAINER_OK) {
 10    head = e;
 11   }
 12  }
 13  else if( strcmp( head->name, name ) == 0 ) {
 14   head->paths= addpath( head->paths, path, type );
 15  }
 16  else {
 17   e = head;
 18   while (e->nextn != NULL && strcmp (name, e->nextn->name) > 0)
 19    e = e->nextn;
 20   if (e->nextn == NULL || strcmp (name, e->nextn->name) < 0)
 21    /* trzeba wstawic nowy element za e */
 22    e->nextn = new_name_element (name, path, type, e->nextn);
 23   else
 24    /* e->nextn->name == name  => tylko dodajemy path */
 25    e->nextn->paths = addpath (e->nextn->paths, path, type);
 26  }
 27  iterator = head;
 28 }

I to załatwia sprawę:

oer:~/dydaktyka/wyklady/jimp2/dirdu> ./t1 < test1
got ala (f) -> src
adding...done
List after:
NAME: ala
    AS file   IN PATH: src
got zosia (d) -> src
adding...done
List after:
NAME: ala
    AS file   IN PATH: src
NAME: zosia
    AS directory IN PATH: src
got ala (f) -> docs
adding...done
List after:
NAME: ala
    AS file   IN PATH: docs
    AS file   IN PATH: src
NAME: zosia
    AS directory IN PATH: src
got ala (d) -> test/stare/src
adding...done
List after:
NAME: ala
    AS directory IN PATH: test/stare/src
    AS file   IN PATH: docs
    AS file   IN PATH: src
NAME: zosia
    AS directory IN PATH: src
got zosia (d) -> test
adding...done
List after:
NAME: ala
    AS directory IN PATH: test/stare/src
    AS file   IN PATH: docs
    AS file   IN PATH: src
NAME: zosia
    AS directory IN PATH: test
    AS directory IN PATH: src
... [ obcięte ] ...

W dalszej kolejności testujemy poprawność funkcji next_group. Wykorzystujemy do tego program drugi:

  1 #include "container.h"
  2                                                   
  3 #include <stdio.h>
  4                                                   
  5 void format_group( group_t *g, FILE *out )
  6 {
  7  if( g != NULL ) {
  8   register int i;
  9   fprintf (out, "NAME: %s\n", g->name);
 10   for( i= 0; i < g->no_paths; i++ )
 11    fprintf (out, "\t%s\n", *( g->paths+i ) );
 12  }
 13 }
 14                                                   
 15 main( int argc, char **argv ) {
 16  char n[1024],
 17    p[1024];
 18  int t;
 19                                                   
 20  group_t *g;
 21                                                   
 22  fprintf( stderr, "Reading input..." );
 23                                                   
 24  while( scanf( "%s %i %s", n, &t, p ) == 3 ) {
 25   add( n, p, t );
 26  }
 27  fprintf( stderr, "done\nList:\n" );
 28  print_all( stderr );
 29                                                   
 30  fprintf( stderr, "Starting iteration over groups\n" );
 31  init_group_iterator();
 32                                                   
 33  while( (g= next_group()) != NULL ) {
 34   fprintf( stderr, "\nNext group:\n" );
 35   format_group( g, stderr );
 36  }
 37                                                   
 38  return 0;
 39 }

Aby zautomatyzować testy wykonujemy pierwszy szkic makefile

COPT += -DCONTAINER_DEBUG
                                                  
all: test1 test2
                                                  
test1: t1 test1
 ./t1 < test1
                                                  
test2: t2 test1
 ./t2 < test1
                                                  
t1: container.c t1_container.c utils.c
 ${CC} ${COPT} -o $@ $+
                                                  
t2: container.c t2_container.c utils.c
 ${CC} ${COPT} -o $@ $+

Testy pozwalają nam ulepszyć nieco kod.

[wiki:Jimp1/DirduContainer W miare ostateczna wersja kontenera]


2015-09-23 06:43