[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania I

Kartkówki z laboratorium (gr 3, rok akad. 2011/2012)

Pierwsza i druga (były identyczne): Proszę napisać funkcję, która policzy średnią z elementów wektora podanego jako argument.

  1 double avg( double v[], int n ) {
  2     double *c= v+n-1;
  3     double s= 0;
  4 
  5     while( c-v >= 0 ) {
  6         s += *c;
  7         c--;
  8     }
  9 
 10     return n < 1 ? 0.0 : s/n;
 11 }
 12 
 13 /* Niżej jest program testujący, którego nie trzeba było pisać */
 14 
 15 #include <stdio.h>
 16 
 17 int main() { 
 18     double v[] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
 19 
 20     printf( "avg=%g\n", avg( v, sizeof v / sizeof v[0] ) );
 21 
 22     return 0;
 23 }

Trzecia: Proszę napisać program, który policzy i wypisze na stdout znaki w pliku, którego nazwę podano jako argument wywołania.

  1 #include <stdio.h>
  2 
  3 int
  4 main( int argc, char **argv ) {
  5     FILE *in= argc > 1 ? fopen( *++argv, "r" ) : stdin ;
  6     int c;
  7     unsigned long int n= 0;
  8     unsigned long int nl= 0; /* to jest nadmiarowe w stosunku do polecenia:
  9                   liczymy także linie
 10                  */
 11 
 12     while ( (c= fgetc(in)) != EOF ) {
 13         n++;
 14         if( c == '\n' ) nl++; /* zliczanie linii (nadmiarowe) */
 15     }
 16 
 17     printf( "liczba znaków: %ld\nliczba linii: %ld\n", n, nl );
 18 
 19     return 0;
 20 }

Czwarta: Proszę napisać funkcję, która jako argumenty otrzymuje wektor i zwraca indeks najmniejszego (dowolnego takiego, że nie ma mniejszych) elementu wektora. Funkcja powinna zwracać -1, jeśli otrzyma niedodatnią dług. wektora.

  1 int indx_min( double v[], int n ) {
  2   int i,m;
  3 
  4   if( n < 1 )
  5     return -1;
  6 
  7   for( m= 0, i= 1; i < n; i ++ )
  8     if( v[i] < v[m] )
  9       m= i;
 10 
 11   return m;
 12 }

Piąta: Proszę napisać funkcję, która jako argument otrzymuje napis i zwraca liczbę cyfr dziesiętnych w tym napisie.

  1 #include <ctype.h>
  2 
  3 int cyferki( char *s ) {
  4  int c= 0;
  5  while( *s )
  6   if( isdigit( *s++ ) )
  7    c++;
  8  return c;
  9 }
 10 
 11 #include <stdio.h>
 12 
 13 int
 14 main( int argc, char **argv ) {
 15  int i;
 16  for( i= 1; i < argc; i++ )
 17   printf( "%s -> %d\n", argv[i], cyferki( argv[i] ) );
 18 
 19  return 0;
 20 }

Szósta: Proszę napisać funkcję, która jako argument otrzymuje napis, zamienia w tym napisie wszystkie cyfry dziesiętne na znak gwiazdki i zwraca liczbę wykonanych zmian.

  1 #include <ctype.h>
  2 #include <stdio.h>
  3 
  4 int digit2star( char *s ) {
  5     int c= 0;
  6     while( *s ) {
  7         if( isdigit(*s) ) {
  8             *s= '*';
  9             c++;
 10         }
 11         s++;
 12     }
 13     return c;
 14 }
 15 
 16 
 17 int main( int argc, char** argv) {
 18     while( --argc ) {
 19         printf( "%s -> ", *(++argv) );
 20   printf( "%d zmian ->", digit2star( *argv ) );
 21   printf( "%s\n", *argv );
 22     }
 23     return 0;
 24 }

}}}


2015-09-23 06:43