[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania 1

Kartkówki z laboratorium w sem. zimowym 2012/2013

  1 /* definicja listy */
  2 typedef struct l {
  3  int x;
  4  struct l *n;
  5 } * list_t;

Rozwiązanie:

  1 #include <stdio.h>
  2 
  3 typedef struct l {
  4     int x;
  5     struct l *n;
  6 } * list_t;
  7 
  8 void rev_print( list_t l ) {
  9     if( l != NULL ) {
 10         rev_print( l->n );
 11         printf( " %d", l->x );
 12     }
 13 }
 14 
 15 #include <stdlib.h>
 16 
 17 list_t add( list_t l, int x ) {
 18     if( l == NULL ) {
 19         list_t n= malloc( sizeof *n );
 20         n->x = x;
 21         n->n = NULL;
 22         return n;
 23     } else {
 24         l->n = add( l->n, x );
 25         return l;
 26     }
 27 }
 28 
 29 
 30 int main( int argc, char **argv ) {
 31     list_t l= NULL;
 32     int i;
 33 
 34     for( i= 1; i < argc; i++ )
 35         l= add( l, atoi( argv[i] ) );
 36 
 37     rev_print( l );
 38     printf( "\n" );
 39 
 40     return 0;
 41 }
 • Proszę napisać funkcję, która otrzymuje wektor liczb double i jego długość, usuwa z wektora liczby ujemne i zwraca długość skróconego wektora.

  1 int rm_negatives( double v[], int n ) {
  2  int i,j;
  3 
  4  for( i=0, j=0; i < n; i++ )
  5   if( v[i] >=0 )
  6    v[j++]= v[i];
  7 
  8  return j;
  9 }
 • Napisz funkcję, która zwraca sumę wartości wektora liczb typu double. ( double suma(double t[], int n); )

  1 double sum( double t[],int n ) {
  2  double s= 0;
  3  while( n-- )
  4    s += t[n];
  5  return s;
  6 }
 • Proszę napisać funkcję, ktróra jako argumenty przyjmuje wektor typu int, jego długość oraz szukaną liczbę i zwraca pozycję pierwszego wystąpienia tej liczby w wektorze. W przypadku gdy liczba nie występuje, funkcja zwraca -1.

  1 int idx( int t[],int n, int x ) {
  2  int i;
  3  for( i= 0; i < n; i++ )
  4    if( t[i] == x )
  5     return i;
  6  return -1;
  7 }
 • Napisz funkcję która doda wektor liczb typu double b do wektora liczb typu double a (void add(double a[], double b[], int n)).

  1 void add(double a[], double b[], int n) {
  2  while( n-- )
  3   a[n] += b[n];
  4 }
 • Proszę napisać funkcję która, jako argumenty przyjmuje wektor typu double oraz jego długość. Funkcja znajduje maksymalny element wektora i zwraca wskaźnik do niego. W rozwiązaniu proszę użyć arytmetyki na wskaźnikach. (Operator indeksowania tablicy "[]" jest zabroniony)

  1 double *max(double*v, int n){                                        
  2   double *e = v + n;   /*wskaźnik do końca tablicy (pokazujący za ost. element)*/                           
  3   double *tmp = v++;  /*inicjalizacja wskaźnika pokazującego na aktualnie największy znaleziony element*/
  4              /*tmp pokazuje teraz na zerowy element wektora a v na pierwszy*/               
  5   while(v < e){    /*iterujemy dopóki v nie wyjdzie poza obręb tablicy*/                                  
  6     if(*v > *tmp)                              
  7       tmp = v;                              
  8     v++;      /*przesunięcie wskaźnika na następny element tablicy*/                            
  9   }                                      
 10                                         
 11   return tmp;                                 
 12 } 
 • Proszę napisać funkcję któa zapisuje do pliku wektor liczb typu double w poniższym formacie. Funkcja otrzymuje jako argument wskaźnik do struktury FILE.

n = 3 [2.3 4.1 8.2]

  1 void zapisz(FILE *f, double*v, int n){                                        
  2   int i;
  3   fprintf(f,"n = %d [");
  4   for (i = 0; i < n; i++) {
  5     fprintf(f,"%lf", v[i]);
  6     if (i < (n-1))
  7       fprintf(f," "); 
  8   }
  9   fprintf(f,"]");
 10 } 
 • Proszę napisać program, który jako argument wywołania przyjmuje nazwę pliku (zawierającego liczby). Program wczytuje liczby z pliku i oblicza ich sumę, którą wypisuje na standardowe wyjście.

  1 #include <stdio.h>                               
  2 #include <stdlib.h>                               
  3                                         
  4 int main(int argc, char**argv)                         
  5 {                                        
  6   FILE *in= argc > 1 ? fopen(argv[1], "r") : stdin;              
  7   double x;                                  
  8   double sum = 0.0;                              
  9                                         
 10   if(in == NULL) {                              
 11     return EXIT_FAILURE;                          
 12   }                                      
 13   while(fscanf(in, "%lf", &x) == 1) {                     
 14     sum += x;                                
 15   }                                      
 16                                         
 17   printf("Sum %g\n", sum);                          
 18                                         
 19   return EXIT_SUCCESS;                            
 20 }    
 • Proszę zdefiniować strukturę, która będzie zawierała podstawowe informacje o studencie:
  • imię(pole max. 15 znaków),
  • nazwisko(max. 25 znaków),
  • płeć studenta,
  • numer albumu,
  • średnia z ocen z ostatniego semestru,
  • czy student posiada aktywną rejestrację na studia;

Proszę zaproponować najbardziej odpowiednie Państwa zdaniem typy pól takiej struktury.

  1 struct student{                                 
  2   char imie[16];                               
  3   char nazwisko[26];                             
  4   char plec;                                 
  5   unsigned nr_albumu;                             
  6   double srednia;                               
  7   int rejestracja;                              
  8 };    

2015-09-23 06:43