[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodologia programowania I, laboratorium

Temat 1: Przetwarzanie plików

Tematyka: przetwarzanie plików tekstowych zawierających liczby

Wymagania wstępne: Kernighan & Ritchie, rozdział 1, 4.11.3, 7.4

Program szczegółowy:

Zajęcia rozpoczynamy od uruchomienia programu składającego się z biblioteki (pliki bibl.h i bibl.c) dla wektorów liczb float i funkcji testującej (plik test.c).

Problem do rozwiązania na zajęciach będzie polegał na dopisaniu do biblioteki jakiejś funkcji na wzór jednej z istniejących.

Poniżej zamieszczono listingi plików źródłowych i przykładowego pliku danych.

  1  #ifndef _BIBL_H_  /* zabezpieczenie przed wielokrotnym wlaczeniem tego pliku */
  2  #define _BIBL_H_
  3 
  4  #include <stdio.h>
  5  
  6  /* Prototypy funkcji */
  7 
  8  /* read: czyta z pliku p wektor float v[], nie dluzszy niz max_l_e elementow
  9       w v musi byc miejsce na co najmniej n elementow
 10    zwraca liczbe przeczytanych elemento w razie sukcesu, -1 w razie bledu
 11    format wektora to <liczba_elementow> [ <element> ... ]
 12    np. 3 [ 1.2 4.5, 7.8]
 13  */
 14  int read( FILE *p, float v[], int max_l_e );
 15 
 16  /* L2: oblicza norme L2 (pierwiastek z sumy kwadratow) wektora float v[] 
 17      o dlugosci n */
 18  float L2( float v[], int n );
 19 
 20  /* dot_product: oblicza iloczyn skalarny wektorow float v[] i u[]
 21          v i u maja dlugosc n */
 22  float dot_product( float v[], float u[], int n );
 23 
 24  #endif
 25 

  1  #include "bibl.h"
  2 
  3  #include <math.h> /* dzieki temu kompilator sprawdzi, czy dobrze uzywamy funkcji sqrt */
  4  
  5  /* Definicje funkcji */
  6 
  7  /* read: czyta z pliku p wektor float v[], nie dluzszy niz max_l_e elementow
  8       w v musi byc miejsce na co najmniej n elementow
  9    zwraca liczbe przeczytanych elemento w razie sukcesu, -1 w razie bledu 
 10 
 11    Format wektora w pliku - np.: 5 [ 0 1 2 3 4 ]
 12  */
 13  int read( FILE *p, float v[], int max_l_e ) {
 14    int n,i; /* zmienne robocze */
 15       
 16    if( fscanf( p, "%i", &n ) != 1 || n <= 0 || n > max_l_e ) { /* probujemy przeczytac liczbe elementow */
 17     /* nie udalo sie (fscanf zwrocila wartosc inna niz 1 lub wczytana wartosc jest niedodatnia albo zbyt duza ) */
 18     return -1;
 19    }
 20    while( (i= fgetc(p)) == ' ' ) /* pomijamy spacje po liczbie elementow */
 21     ;
 22 
 23    /* mamy znak rozny od spacji - powinien to byc znak '[' */
 24    if( i != '[' ) 
 25     return -1; /* nie jest - bledny format pliku */
 26 
 27    /* teraz czytamy n liczb */
 28    for( i= 0; i < n; i++ )
 29     if( fscanf( p, "%f", &(v[i]) ) != 1 ) /* fscanf powinno zawsze zwracac 1 - jesli zwroci cos innego */
 30       return -1;             /* to znaczy, ze format pliku jest zly */
 31 
 32    /* mamy liczby, teraz szukamy zamykajacego nawiasu: */
 33    while( (i= fgetc(p)) == ' ' ) /* pomijamy spacje */
 34     ;
 35 
 36    /* mamy znak rozny od spacji - powinien to byc znak ']' */
 37    if( i != ']' ) 
 38     return -1; /* nie jest - bledny format pliku */
 39 
 40    /* jesli doszlismy juz tu, to wszystko jest ok, mamy w wektorze n liczb */
 41    return n;
 42  }
 43 
 44  /* L2: oblicza norme L2 (pierwiastek z sumy kwadratow) wektora float v[] 
 45      o dlugosci n */
 46  float L2( float v[], int n ) {
 47    int i;
 48    int l2= 0; /* wazne jest, aby nadac l2 wartosc poczatkowa */
 49    for( i= 0; i < n; i++ )
 50     l2 += v[i]*v[i];
 51    return sqrt( l2 );
 52  }
 53 
 54  /* dot_product: oblicza iloczyn skalarny wektorow float v[] i u[]
 55          v i u maja dlugosc n */
 56  float dot_product( float v[], float u[], int n ) {
 57    int i;
 58    float dp= 0; /* wazne jest, aby nadac dp wartosc poczatkowa */
 59    for( i= 0; i < n; i++ )
 60     dp += v[i]*u[i];
 61    return dp;
 62  }

  1  #include <stdio.h>
  2 
  3  #include "bibl.h" /* dzieki temu kompilator moze sprawdzic, czy dobrze wywolujemy
  4             funkcje z naszej biblioteki */
  5 
  6  int main( int argc, char *argv[] ) {
  7    float x1[] = { 1, 0, 0 }; /* trzy wektory testowe: 1x, */
  8    float y1[] = { 0, 1, 0 }; /*            1y, */
  9    float z1[] = { 0, 0, 1 }; /*            1z */
 10 
 11    float v[10];
 12    int nv;
 13    int i;
 14 
 15    FILE *we= argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin; /* jesli argc > 1 to program zostal
 16                               wywolany z argumentem - probujemy
 17                               otworzyc taki plik do czytania */
 18 
 19    if( we == NULL ) { /* stdin != NULL, a wiec to mozliwe tylko, gdy argv[1]
 20               zawiera cos, co nie jest nazwa istniejacego pliku */
 21     fprintf( stderr, "Plik wejsciowy %s nie istnieje!\n", argv[1] );
 22     exit( 1 );
 23    }
 24 
 25    nv= read( we, v, 10 ); /* czytamy z wejscia wektor i pakujemy go do v */
 26 
 27    if( nv > 0 ) {
 28     printf( "Wczytano %i-elementowy wektor:\n( ", nv );
 29     for( i= 0; i < nv; i++ )
 30       printf( "%f ", v[i] );
 31     printf( ")\n" );
 32    } else {
 33     fprintf( stderr, "Wystapil blad przy wczytywaniu wektora: kod bledu=%i\n", nv );
 34     return 1;
 35    }
 36 
 37    printf( "Norma L2 wczytanego wektora = %f\n", L2( v, nv ) );
 38 
 39    printf( "Iloczyn skalarny jednostkowych wektorow 1x i 1y = %f\n", dot_product( x1, y1, 3 ) );
 40 
 41    if( nv == 3 ) {
 42     printf( "Iloczyn skalarny wektora 1z i wektora ( %g %g %g ) = %f\n", v[0], v[1], v[2], dot_product( z1, v, 3 ) );
 43     printf( "Iloczyn skalarny wektora ( %g %g %g ) i wektora 1z = %f\n", v[0], v[1], v[2], dot_product( v, z1, 3 ) );
 44    }
 45    return 0;
 46  }

3 [ 0.1 0.2 0.3 ]

2015-09-23 06:43