[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodologia programowania I, laboratorium

Temat 5. Obsługa prostej bazy danych

Tematyka: Struktury 1, Obsługa prostej bazy danych

Wymagania wstępne: Kernighan i Ritchie: rozdziały: 4.11, 6.1-6.3, 6.7, B.3

Program szczegółowy:

Program pobieramy przy pomocy instrukcji

Przykładowa zawartość pliku students.tbl zawierającego rekordy danych o studentach. Kolumny w rekordach rozdzielone są znakami '|'.

Robert|Szmurlo|1|23.02.1976|7
Dannuta|Kaczmarek|2|15.08.1970|5

  1 #ifndef _DB_TYPES_H
  2 #define _DB_TYPES_H
  3 
  4 /* w pliku zdefiniowane sa wszystkie struktury uzywane przez
  5 * program.
  6 */
  7 
  8 typedef struct _st_student{
  9         char imie[20];
 10         char nazwisko[50];
 11         int id;
 12         char data_ur[20];
 13         int rok;
 14 }st_student;
 15 
 16 #endif
 17 

  1 #include "db_io.h"
  2 
  3 /* Makro wypisujace na ekranie ostrzezenie o nieprawidlowym
  4 * formacie pliku.
  5 *
  6 * Komenda continue na koncu makra powoduje kontynuacje petli
  7 * w ktorej wystapil blad bez jej przerywania. Powoduje to
  8 * pominiecie jednej linii.
  9 */
 10 #define ERROR_FORMAT(a,b) { fprintf(stderr,"(%s:%d): Incorrect file format.\n",(a),(b));continue;}
 11 
 12 /* Dzialanie funkcji char * strtok( char * str, char * delim );
 13 * Funkcja dzieli ciag znakow (char * str) na kawalki
 14 * rozdzielone znakiem (lub ciagiem znakow) char * delim.
 15 * Przy pierwszym wywolaniu funkcji nalezy podac wskaznik
 16 * do ciagu znakow, ktory ma byc podzielony. Przy kazdym
 17 * nastepnym wywolaniu jako parametr char * str nalezy podac
 18 * wartosc NULL. jest to informacja dla funkcji strtok,
 19 * ze ma ona kontynuowac dzielenie ostatniego ciagu znakow.
 20 *
 21 * Nalezy pamietac:
 22 * 1) W przypadku bledu lub nieodnalezienia rozdzielnika
 23 *  funkcja zwraca NULL.
 24 * 2) Funkcja bezpowrotnie niszczy ciag znakow podany
 25 *  jako parametr char *str. 
 26 */ 
 27 
 28 /*
 29 * Makrodyrektywy:
 30 * __FILE__ : nazwa kompilowanego pliku.
 31 * __LINE__ : numer linii programu.
 32 */
 33 
 34 int db_read_students( FILE *in, st_student students[], int max )
 35 {
 36     char line[255];
 37     char * s;
 38     int i=0;
 39 
 40     while ( (fgets( line, 255, in ) != NULL) && (i<max) ){
 41         s = strtok( line, "|" );
 42         if ( s != NULL ){
 43                 strncpy( students[i].imie, s, 20 );
 44                 s = strtok( NULL, "|");
 45                 if ( s != NULL ) strncpy( students[i].nazwisko, s, 50 ); 
 46                     else ERROR_FORMAT(__FILE__,__LINE__);
 47                 s = strtok( NULL, "|");
 48                 if ( s != NULL ) students[i].id = atoi(s);
 49                     else ERROR_FORMAT(__FILE__,__LINE__);
 50                 s = strtok( NULL, "|");
 51                 if ( s != NULL ) strncpy( students[i].data_ur, s, 20 ); 
 52                     else ERROR_FORMAT(__FILE__,__LINE__);
 53                 s = strtok( NULL, "|");
 54                 if ( s != NULL ) students[i].rok = atoi(s);
 55                     else ERROR_FORMAT(__FILE__,__LINE__);
 56                 i++;
 57         } else {
 58                 fprintf(stderr,"(%s:%d): Incorrect file format.\n",__FILE__,__LINE__);
 59                 return -1;
 60         }
 61     };
 62     return i;
 63 }
 64 
 65 void db_write_students( FILE *out, st_student students[], int n )
 66 {
 67         int i;
 68         for ( i = 0; i < n; i++)
 69                 fprintf(out,"%s|%s|%d|%s|%d\n",
 70                             students[i].imie,
 71                             students[i].nazwisko,
 72                             students[i].id,
 73                             students[i].data_ur,
 74                             students[i].rok);
 75 }

  1 #ifndef _DB_IO_H
  2 #define _DB_IO_H
  3 
  4 #include <stdlib.h>
  5 #include <stdio.h>
  6 #include <string.h>
  7 #include "db_types.h"
  8 
  9 /* Funkcje wczytujace z plikow (parametr FILE * in) zbiory rekordow.
 10 * Wynik zapisywany jest w odpowiednich -> tablicach struktur <-.
 11 * Struktury zdefiniowane sa w pliku "db_types.h"
 12 * Kazda funkcja wczytuje z pliku rozne dane i zapisuje wynik
 13 * do roznych struktur. Parametr max okresla maksymalna ilosc
 14 * rekordow jaka moze byc wczytana z pliku. Jest to zabezpieczenie
 15 * przed przekroczeniem maksymalnego wymiaru tablicy.
 16 *
 17 * Funkcje zwracaja liczbe wczytanych rekordow.
 18 */
 19 int db_read_students( FILE *in, st_student students[], int max );
 20 
 21 /* Funkcje zapisujace w plikach (FILE * out) rekordy przechowywane
 22 * w tablicach struktur podawanych jako parametr funkcji.
 23 * int n - liczba rekordow w tabeli
 24 */
 25 void db_write_students( FILE *out, st_student students[], int n );
 26 
 27 #endif
 28 

  1 #include "db_screen.h"
  2 
  3 void db_print_students( st_student students[], int n )
  4 {
  5         int i=0;
  6         printf("Table students: %d records.\n", n);
  7         printf("    Imie     |    Nazwisko    |  ID  | Data urodzenia | rok  \n");
  8         printf("--------------------------------------------------------------------------------\n");
  9         for ( ; n > 0; n-- ){
 10                 printf("%20.20s | %20.20s | %6.6d | %15.15s | %6.6d\n",
 11                                 students[i].imie,
 12                                 students[i].nazwisko,
 13                                 students[i].id,
 14                                 students[i].data_ur,
 15                                 students[i].rok);
 16                 i++;
 17         }
 18 }

  1 #ifndef _DB_SCREEN_H
  2 #define _DB_SCREEN_H
  3 
  4 #include "db_types.h"
  5 #include <stdio.h>
  6 #include <stdlib.h>
  7 #include <string.h>
  8 
  9 /* Funkcje wypisujace na ekranie zawartosc poszczegolnych tabel.
 10 * Parametry:
 11 * wskaznik do tablicy struktur
 12 * int n - liczba rekordow w tablicy
 13 */
 14 void db_print_students( st_student students[], int n );
 15 
 16 #endif
 17 

  1 #include "db_types.h"
  2 #include "db_io.h"
  3 #include "db_screen.h"
  4 
  5 /* Przykladowy program wykorzystujacy zestaw funkcji i typow
  6 * przygotowanych do obslugoi prostej bazy danych studentow
  7 * prowadzacych i przedmiotow.
  8 */
  9 
 10 #define ERROR_FILE_OPEN(a,b,s) {fprintf(stderr,"(%s:%d) Can not open file %s.\n",a,b,(s));exit(-1);}
 11 
 12 
 13 /* Rezerwacja pamieci dla statycznych tablic przechowujacych
 14 * rekordy poszczegolnych tabel.
 15 */
 16 st_student students[100];
 17 int students_nr=0;
 18 
 19 int main( int argc, char ** argv )
 20 {
 21         FILE *f;
 22 
 23         if ( argc < 2 ) {
 24             fprintf(stderr,"Not enaugh parameters.\n\nExample:\n./main students.tbl lipa1 \n");
 25             exit(-1);
 26         }
 27         /* Wczytanie z plikow podanych jako parametry w linii
 28         * komend rekordow do wszystkich tabel.
 29         */
 30         if ( (f = fopen( argv[1], "r")) == NULL )
 31                 ERROR_FILE_OPEN(__FILE__,__LINE__,argv[1]);
 32         students_nr = db_read_students( f, students, 100 );
 33         db_print_students( students, students_nr);
 34         fclose( f );
 35 
 36         if ( (f = fopen( argv[2], "w")) == NULL )
 37                 ERROR_FILE_OPEN(__FILE__,__LINE__,argv[4]);
 38         db_write_students( f, students, students_nr );
 39         fclose( f );
 40         
 41     return 0;
 42 }

Skrypt do kompilacji i przetestowania programu.

objects = $(patsubst %.c,%.o,$(wildcard *.c))
progname = main
CXXFLAGS = -Wall --pedantic

all: $(objects)
    gcc -o $(progname) $(objects)


$(objects):%.o:%.c
    gcc -c $< -o $@ $(CXXFLAGS)
    
clean:
    rm -f $(progname)
    rm -f core
    rm -f *.o
    rm -f lipa*

test: all
    ./main students.tbl lipa 

2015-09-23 06:43