[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodologia programowania I, laboratorium

Temat 4: Wskaźniki

Wymagania wstępne: Kernighan i Ritchie: rozdziały: 5.1, 6.5, 6.7

Program szczegółowy: testowanie i modyfikacje programu wykorzystującego listę liniową jednokierunkową do odwracania kolejnosci wprowadzanych liczb.

Program pobieramy przy pomocy instrukcji

która utworzy między innymi katalog jimp1/temat4 i pobierze do niego pliki źródłowe. W miejscu [LOGIN] wprowadzamy własną nazwę użytkownika oraz podajemy własne hasło.

Przechodzimy do tego katalogu (cd jimp1/temat4) zawierający przykładową implementację. Następnie tworzymy program wykonywalny przy pomocy polecenia

i uruchamiamy test za pomoca polecania

  1  /** Program tworzacy liste liniowa jednokierunkowa
  2    zawierajaca liczby calkowite
  3    jstar@iem.pw.edu.pl 14.02.2002
  4  */
  5  #include <stdio.h>
  6  #include <stdlib.h>
  7 
  8  typedef struct elem {   /* element listy: */
  9    int liczba;      /* przechowywana liczba */
 10    struct elem *nastepny; /* wskaznik na nastepna strukture */
 11  } elem_t;
 12 
 13  typedef elem_t *list_t;   /* lista jest wskaznikiem na pierwszy element */
 14 
 15  list_t sll_wstaw( list_t l, elem_t* e ) { /* wstawia e na poczatek listy l */
 16    e->nastepny= l;
 17    return e;
 18  }
 19 
 20  list_t sll_dodaj( list_t l, elem_t* e ) { /* wstawia e na koniec listy l */
 21    e->nastepny= NULL; /* na wszelki wypadek */
 22    if( l == NULL ) /* lista jest pusta, wiec e bedzie lista */
 23     return e;
 24    else {
 25     list_t iterator= l; /* przegladamy liste, az dojdziemy do konca */
 26     while( iterator->nastepny != NULL ) /* ostatni element to taki, za ktorym nic nie ma */
 27       iterator= iterator->nastepny;
 28     iterator->nastepny= e;
 29     return l;
 30    }
 31  }
 32 
 33  /* dla porownania rekurencyjna wersja wstawiajaca element na koniec listy */
 34  list_t sll_dodaj_rekurencyjnie( list_t l, elem_t* e ) { /* wstawia e na koniec listy l */
 35    if( l == NULL ) { /* lista jest pusta, wiec e bedzie lista */
 36     e->nastepny= NULL; /* na wszelki wypadek */
 37     return e;
 38    } else {
 39     l->nastepny= sll_dodaj_rekurencyjnie( l->nastepny, e );
 40     return l;
 41    }
 42  }
 43 
 44  main( int argc, char *argv ) {
 45    int x;        /* do przechowywania kolejnej liczby */
 46    list_t tmp;     /* zmienna robocza */
 47    list_t lista= NULL; /* to jest lista - poczatkowo pusta */
 48 
 49    while( scanf( "%i", &x ) == 1 ) /* dopoki sa liczby */
 50     if( (tmp= malloc( sizeof( elem_t ) )) == NULL ) { /* sprobuj utworzyc kolejna strukture */
 51       /* tmp == NULL oznacza brak pamieci */
 52       fprintf( stderr, "Brak pamieci na przechowanie %i!\n", x );
 53       exit( 1 );
 54     } else {
 55       /* mamy kolejna strukture, wypelniamy ja: */
 56       (*tmp).liczba= x;
 57       tmp->nastepny= NULL;
 58       /* wstawiamy na poczatek listy */
 59       lista= sll_wstaw( lista, tmp );
 60     }
 61 
 62    /* elementy sie skonczyly, wypisujemy liste */
 63    printf( "Oto nasza lista:\n" );
 64    tmp= lista;
 65    while( tmp != NULL ) {
 66     printf( "%i\n", tmp->liczba );
 67     tmp= tmp->nastepny;
 68    }
 69    printf( "Koniec naszej listy.\n" );
 70 
 71    /* teraz sprzatamy, tj. zwalniamy pamiec */
 72    while( lista != NULL ) {
 73     tmp= lista;
 74     lista= lista->nastepny;
 75     free( tmp );
 76    }
 77 
 78    return 0;
 79  }

A. sprawdzić, jak działa program:

a) w wersji podstawowej,

b) po zastąpieniu wywołania sll_wstaw przez sll_dodaj

c) po zastąpieniu wywołania sll_wstaw przez sll_dodaj_rekurencyjnie

B. napisać rekurencyjną i iteracyjną funkcję do wypisywania listy:

a) od początku

b) od końca

C. napisać rekurencyjną funkcję wstawiającą elementy w określonym porządku (np. sortując elementy rosnąco)

D. napisać funkcję sprzątającą, tj. taką która otrzymuje jako argument pierwszy element listy i która zwalnia pamięć po wszystkich jej elementach włącznie z pierwszym

E. napisać funkcję sortującą gotową listę, funkcja otrzymuje jako argument pierwszy element listy, (można wykorzystać funkcję napisaną w punkcie C)

F. zmodyfikować listę jednokierunkową na listę dwukierunkową oraz dostosować do nowej wersji wszystkie dotychczasowe funkcje,


2015-09-23 06:43