[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

UWAGA: TO JEST STRONA ARCHIWALNA

Aktualna strona laboratorium jest tutaj.

Języki i metodologia programowania 1

Laboratorium

Prowadzone jest równolegle z wykładem Języki i metodyka programowania 1

Treści dydaktyczne

Laboratorium jest praktycznym przygotowaniem do programowania w języku C: projektowanie programu, podział na moduły funkcjonalne, opracowanie testów, przyrostowe tworzenie oprogramowania, edycja kodu, uruchamianie programu, podstawy refaktoryzacji.

Dodatkowo student powinien opanować podstawy pracy w tekstowym środowisku programistycznym systemu Unix (Linux): poruszanie się w systemie plików, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie plików, konfigurowanie środowiska pracy, korzystanie z edytora vi, programu indent, kompilacja programu przez wywołanie kompilatora z linii poleceń, podstawowe opcje kompilatora, debugger gdb, wykorzystanie programu make oraz systemy cvs i subversion (zarządzanie wersjami kodu).

Opis ogólny

Ramowy program zajęć

1.

Zajęcia organizacyjne zapoznanie się ze środowiskiem pracy: SO, edytor, kompilacja

materiały

2.

Zajęcia wstępne praca na własnym koncie: kompilacja, błędy kompilacji i wykonania.

materiały - te same, co wyżej

3.,4.

Przetwarzanie plików tekstowych zawierających liczby.

materiały

5.

Całkowanie numeryczne, podział programu na moduły i make.

materiały

6,7.

Macierze wielowymiarowe

materiały

8.9.

Wskaźniki

materiały

10.

Obsługa prostej bazy danych

materiały

11.

Wydanie i omówienie projektów

tematy projektów

12.

Projekt kodu

wytyczne

13.

Pierwsza wersja kodu

wytyczne

14.

Działający program

(niekoniecznie pełna funkcjonalność)

15.

Ostateczna wersja kodu i ocena

Jak powinno wyglądać porządne sprawozdanie końcowe?

Regulamin i zasady zaliczenia

 1. O ile prowadzący nie zarządzą inaczej, wszystkie zadania wykonywane są indywidualnie

 1. Zajęcia 3-14 rozpoczynają się od kartkówki (krótkiego sprawdzianu polegającego na rozwiązaniu zadania z zakresu wykonywanego ćwiczenia), która jest oceniana w skali od 0 do 10 punktów (łącznie 120 punktów).
 2. W ramach zajęć 3-10 student wykonuje zlecone przez prowadzących modyfikacje programu(ów). Praca ta jest oceniana w trakcie zajęć. Za pracę na zajęciach 3-10 można otrzymać łącznie maksymalnie 100 punktów (5 ćwiczeń po 20 punktów).
 3. W ramach zajęć 11-15 studenci wykonują projekty indywidualne, wg specyfikacji dostarczonych przez prowadzących. Zajęcia 11 poświęcone są wydaniu i omówieniu projektów. Na kolejnych zajęciach prowadzący odbierają kolejne etapy wykonania projektu, wg. indywidualnych ustaleń (ale w zgodzie z przedstawionym tutaj harmonogramem). Za wykonanie projektu można otrzymać łącznie 150 punktów.
 4. Końcowa ocena z zajęć wynika z sumy punktów uzyskanych przez studenta (skala ocen może być proporcjonalnie zmieniona, jeśli na przykład jakieś zajęcia przepadną):
  • 0-180 = 2
  • 181-217 = 3
  • 218-254 = 3.5
  • 255-291 = 4
  • 292-328 = 4.5
  • 329-370 = 5

 1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności istnieje możliwość indywidualnego odrobienia zajęć.


Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gifhttp://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.


2015-09-23 06:43