[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania I

Sprawy bieżące: Rozwiązania wybranych zadań lab. w gr. 3 na jesieni 2011

Zadanie 6: Proszę napisać program, który z podanego jako argument pliku wybiera wszystkie linie, w których liczba cyfr dziesiętnych jest nie mniejsza niż 10 i nie większa niż 20, sortuje te linie alfabetycznie i zapisuje do pliku wynikowego (nazwa jest podana jako drugi argument wywołania programu).

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include <string.h>
  4 #include <ctype.h>
  5 
  6 /* test1
  7 111111111111
  8 */
  9 
 10 int cyferki( char *s ) {
 11  int c= 0;
 12  while( *s )
 13   if( isdigit( *s++ ) )
 14    c++;
 15  return c;
 16 }
 17 
 18 /* test2 22222222222222222222 */
 19 /* test3
 20 1111111111111111
 21 1211111111111111
 22 1131111111111111
 23 1114111111111111
 24 1111511111111111
 25 1111161111111111
 26 1111117111111111
 27 1111111811111111
 28 */
 29 
 30 #define MIN_CYFERKI 10
 31 #define MAX_CYFERKI 21
 32 
 33 #define MAX_BUF 2048
 34 
 35 typedef struct {
 36     char **l;
 37     int n;
 38     int s;
 39 } sklad_t;
 40 
 41 #define MIN_SKLAD 8
 42 
 43 void dodaj( sklad_t *s, char *linia ) {
 44     if( s->n == s->s ) {
 45 #ifdef DEBUG
 46         fprintf( stderr, "dodaj: s->s=%d, powiekszam\n", s->s );
 47 #endif
 48         char **nl= realloc( s->l, (s->s == 0 ? MIN_SKLAD : 2*s->s)* sizeof *nl );
 49         if( nl == NULL ) {
 50             fprintf( stderr, "Brak pamieci w dodaj\n" );
 51             exit( EXIT_FAILURE );
 52         }    
 53         s->l = nl;
 54         s->s = s->s == 0 ? MIN_SKLAD : 2*s->s;
 55 #ifdef DEBUG
 56         fprintf( stderr, "powiekszony: s->s = %d\n", s->s );
 57 #endif
 58     }
 59     s->l[s->n]= malloc( strlen( linia ) + 1 );
 60     if( s->l[s->n] == NULL ) {
 61         fprintf( stderr, "Brak pamieci w dodaj\n" );
 62   exit( EXIT_FAILURE );
 63  }
 64     strcpy( s->l[s->n], linia );
 65     s->n++;
 66 }
 67 
 68 void wypisz_sklad( sklad_t* s, FILE *out ) {
 69     int i;
 70     for( i= 0; i < s->n; i++ )
 71         fprintf( out, "%s", s->l[i] );
 72 }
 73 
 74 int fpor( const void *a, const void *b ) {
 75     return strcmp( *((char**)a), *((char**)b) );
 76 }
 77 
 78 void sortuj_sklad( sklad_t *s ) {
 79     qsort( s->l, s->n, sizeof s->l[0], fpor );
 80 }
 81     
 82 int main( int argc, char **argv ) {
 83     FILE *in = argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 84     FILE *ou = argc > 2 ? fopen( argv[2], "w" ) : stdout;
 85 
 86     char buf[MAX_BUF];
 87 
 88     sklad_t sklad;
 89     sklad.s= 0;
 90     sklad.n= 0;
 91     sklad.l= NULL;
 92 
 93     while( fgets( buf, MAX_BUF, in ) != NULL ) {
 94         int c = cyferki( buf );
 95         if( c >= MIN_CYFERKI && c < MAX_CYFERKI ) {
 96 #ifdef DEBUG
 97             fprintf( stderr, "Dodaje linie:\n%s\t->c=%d\n", buf, c );
 98 #endif
 99             dodaj( &sklad, buf );
 100         }
 101     }
 102     fclose( in );
 103 
 104     sortuj_sklad( &sklad );
 105 
 106     fprintf( ou, "WYNIK:\n" );
 107     wypisz_sklad( &sklad, ou );
 108 
 109     return EXIT_SUCCESS;
 110 }

2015-09-23 06:43