[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania I

Organizacja zajęć i zasady zaliczania

Prowadzący wykład:

Zaliczenie

  1. Podstawą do zaliczenia przedmiotu będzie liczba punktów uzyskanych w teście sprawdzającym, kartkówkach i na laboratorium.
  2. Test sprawdzający odbędzie się na ostatnim wykładzie - 28 stycznia 2013 od godziny 8:15 i będzie można zdobyć na nim do 70 punktów.
  3. W razie usprawiedliwionej nieobecności na teście sprawdzającym 28 stycznia, można do niego przystąpić w jednym z terminów sesyjnych (patrz niżej).
  4. Kartkówki zostaną przeprowadzone w trakcie wykładów (bez zapowiedzi) i będzie można na nich zdobyć nie więcej jak 10 punktów (łącznie ze wszystkich kartkówek).
  5. Do punktów uzyskanych z kartkówek i testu zostanie dodana liczba punktów z laboratorium pomnożona przez 0.25 (to znaczy, że można łącznie uzyskać 70+30+10=110 punktów).
  6. Warunkiem koniecznym do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 51 punktów łącznie.
  7. Dodatkowym warunkiem koniecznym jest obecność na laboratoriach. Dopuszczalna jest co najwyżej jedna nieusprawiedliwiona nieobecność - w przypadku większej liczby nieobecności laboratorium nie zostanie zaliczone i będzie to skutkować niezaliczeniem całego przedmiotu.

Terminy poprawkowe:

Ocena końcowa

Zsumowane punkty zostaną przeliczone na ocenę według następującej skali:

poniżej 51 p.

2

51-60 p.

3

61-70 p.

3.5

71-80 p.

4

81-90 p.

4.5

91 i więcej p.

5

Zaliczanie wykładu po zakończeniu semestru: kolokwia poprawkowe

Terminy: (do wyboru - to znaczy, że można przystąpić do poprawy tylko 1 raz (!) ) dwa terminy w sesji zimowej, jeden termin w sesji letniej i dwa w jesiennej.

Odpowiedzi na często zadawane pytania:


2015-09-23 06:43