[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Przykład z wykładu 12 marca 2007

  1 include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include <string.h>
  4 
  5 #define MAX_DLUG_NAZWISKA   100
  6 #define MAX_DLUG_LINII    (MAX_DLUG_NAZWISKA+20)
  7 #define MAX_LICZBA_STUDENTOW 256
  8 
  9 #define PROG_ZALICZENIA 50
 10 
 11 struct wynEgzam {        /* pojedynczy student */
 12  char imnaz[MAX_DLUG_NAZWISKA]; /* imie + nazwisko */
 13  int wynik;           /* uzyskana liczba punktow */
 14 };
 15 
 16 /* zmienna globalna sluzaca do przekazywania linii
 17  w ktorej napotkano blad przy czytaniu danych */
 18 char bledna_linia[MAX_DLUG_LINII];
 19 
 20 void wypiszWszystko( struct wynEgzam l[], int n ) {
 21 /* dostaje liste z wynikami egzaminu
 22  wypisuje ja na stdout
 23 */
 24  int i;
 25  for( i= 0; i < n; i++ )
 26    printf( "%30s : %5d\n", l[i].imnaz, l[i].wynik );
 27 }
 28 
 29 void wypiszTychKtorzyZdali( struct wynEgzam l[], int n ) {
 30 /* dostaje liste z wynikami egzaminu
 31  wypisuje tych, ktorych wynik przekracza prog zaliczenia
 32 */
 33  int i;
 34  for( i= 0; i < n; i++ )
 35   if( l[i].wynik > PROG_ZALICZENIA )
 36    printf( "%s\n", l[i].imnaz );
 37 }
 38 
 39 int wczytajWyniki( FILE *f, struct wynEgzam l[], int max ) {
 40  char buf[MAX_DLUG_LINII];
 41  char imie[MAX_DLUG_LINII];
 42  char nazw[MAX_DLUG_LINII];
 43  int n= 0;
 44  while( fgets( buf, MAX_DLUG_LINII, f ) != NULL && n < max ) {
 45   int pkt;
 46   if( sscanf( buf, "%s %s %d", imie, nazw, &pkt ) != 3 ) {
 47    strcpy( bledna_linia, buf );
 48    return -n;
 49   }
 50   /* wykorzystujemy buf (zawartosc mozna juz zamazac)
 51    do sklejenia imienia i nazwiska */
 52   strcpy( buf, imie );
 53   strcat( buf, " " );
 54   strcat( buf, nazw );
 55   /* teraz kopiujemy bufor do struktury, zabezpieczajac sie
 56    przed jej przepelnieniem */
 57   strncpy( l[n].imnaz, buf, MAX_DLUG_NAZWISKA );
 58   l[n].wynik = pkt;
 59   n++;
 60  }
 61  return n;
 62 }
 63 
 64 void sortuj( struct wynEgzam l[], int n ) {
 65 /* sortowanie wg malejacej liczby punktow,
 66  algorytmem przez wstawianie
 67 */
 68  int i,j;
 69  struct wynEgzam tmp;
 70  for( i= 1; i < n; i++ ) {
 71   tmp= l[i];
 72   for( j= i; j > 0 && l[j-1].wynik < tmp.wynik; j-- )
 73    l[j]= l[j-1];
 74   l[j]= tmp;
 75  }
 76 }
 77 
 78 int mojeStrcmp( const char *s1, const char *s2 ) {
 79  char * ns1= s1;
 80  char * ns2= s2;
 81  int porNazw;
 82 
 83  while( *ns1 != '\0' && *ns1 != ' ' )
 84   ns1++;
 85  ns1++;
 86 
 87  while( *ns2 != '\0' && *ns2 != ' ' )
 88   ns2++;
 89  ns2++;
 90 
 91  if( (porNazw= strcmp( ns1, ns2 )) != 0 )
 92   return porNazw;
 93 
 94  return strcmp( s1, s2 );
 95 }
 96 
 97 void sortujAlfabetycznie( struct wynEgzam l[], int n ) {
 98 /* sortowanie alfabetyczne
 99  algorytmem przez wstawianie
 100 */
 101  int i,j;
 102  struct wynEgzam tmp;
 103  for( i= 1; i < n; i++ ) {
 104   tmp= l[i];
 105   for( j= i; j > 0 && mojeStrcmp( l[j-1].imnaz, tmp.imnaz ) > 0; j-- )
 106    l[j]= l[j-1];
 107   l[j]= tmp;
 108  }
 109 }
 110 
 111 int main( int argc, char **argv ) {
 112  struct wynEgzam grupa[MAX_LICZBA_STUDENTOW];
 113  int n;
 114 
 115  /* program mozna wywolac z jednym argumentem: nazwa pliku z wynikami
 116   jesli argumentu nie ma, to program bedzie czytal wyniki z stdin
 117  */
 118  FILE *input= argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 119 
 120  if( input == NULL ) {
 121   fprintf( stderr, "\n%s: BLAD: brak dostepu do pliku wejsciowego \"%s\"\n\n",
 122       argv[0], argv[1] );
 123   exit( 1 );
 124  }
 125 
 126  n= wczytajWyniki( input, grupa, MAX_LICZBA_STUDENTOW );
 127 
 128  if( n < 0 ) {
 129   fprintf( stderr, "\n%s: Ostrzezenie: wczytano %d studentow,"
 130           " po czym napotkano bledne dane w strumieniu wejsciowym\n",
 131           argv[0], -n );
 132   fprintf( stderr, "%s: Bledna linia:\n%s\n\n", argv[0], bledna_linia );
 133   n= -n;
 134  }
 135 
 136  sortujAlfabetycznie( grupa, n );
 137 
 138  printf( "Wszyscy studenci i ich wyniki:\n" );
 139 
 140  wypiszWszystko( grupa, n );
 141 
 142  printf( "Studenci, ktorzy zaliczyli:\n" );
 143 
 144  wypiszTychKtorzyZdali( grupa, n );
 145 
 146  return 0;
 147 }

2015-09-23 06:43