[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Tworzenie prostego programu - Przykład

Zadanie

Napisać program, który przeczyta plik składający się z wielu (ale bez przesady) linii opisujących wyniki sprawdzianu. Każda linia zawiera imię i nazwisko (studenta) oraz liczbę punktów uzyskanych na spradzianie. Program ma wystawiać oceny i wypisywać listę z ocenami. Powinna być możliwość sortowania listy według różnych kryteriów.

Przykład danych

Waleria Skorupka 93
Jan Kowalski 51
Adam Nowak 99
Zofia Grzyb 59
Roman Leń 22

Specyfikacja funkcjonalna

Program będzie sterowany opcjami. Użycie programu będzie miało następującą postać:

ocen [ opcje ] <plik wejsciowy>

<skala-ocen> to opis skali, która ma być użyta do oceny. Opis ten musi być napisem o postaci:

Skala podana w przykładzie jest używana domyślnie, o ile użytkownik nie poda innej. Opis skali nie musi być posortowany.

Implementacja

Program będzie składał się z następujących części:

Kod źdródłowy

constants.h

  1 /*
  2 * Projekt ocen Przykladowy program pokazujacy tworzenie programu.
  3 * Stale
  4 * autor: jstar@iem.pw.edu.pl
  5 */
  6                                                   
  7 #ifndef __CONSTANTS_H
  8 #define __CONSTANTS_H
  9                                                   
 10 #define MAXLL 512  /* maks. dlugosc linii w pliku wejsciowym */
 11                                                   
 12 #define DOMWG 20  /* doyslna (poczatkowa) wielkosc grupy stud. */
 13                                                   
 14 #endif
 15 

stud.h

  1 /*
  2 * Projekt ocen Przykladowy program pokazujacy tworzenie programu.
  3 * Modul obslugi jednego studenta.
  4 * autor: jstar@iem.pw.edu.pl
  5 */
  6                                                   
  7 #ifndef __STUD_H
  8 #define __STUD_H
  9                                                   
 10 #include <stdio.h>
 11                                                   
 12 typedef struct {
 13  char *imie;
 14  char *nazwisko;
 15  int punkty;
 16  float ocena;
 17 } student_t;
 18                                                   
 19 int czytaj_stud( FILE *f, student_t *s ); /* czyta: imie, nazwisko, punkty */
 20                                                   
 21 void pisz_stud( student_t *s, FILE *f ); /* pisze: imie, nazwisko, ocene */
 22                                                   
 23 void ocen_stud( student_t *s ); /* ocenia w skali 100 punktowej */
 24                                                   
 25 /* funkcje porownujace studentow */
 26 int por_imienazwisko_stud( const void *, const void * );
 27 int por_punkty_stud( const void *, const void * );
 28 int por_ocena_stud( const void *, const void * );
 29                                                   
 30 #endif
 31 

stud.c

  1 /*
  2 * Projekt ocen Przykladowy program pokazujacy tworzenie programu.
  3 * Modul obslugi jednego studenta.
  4 * autor: jstar@iem.pw.edu.pl
  5 */
  6                                                   
  7 #include "stud.h"
  8 #include "constants.h"
  9                                                   
 10 #include <stdlib.h>
 11 #include <string.h>
 12                                                   
 13 int
 14 czytaj_stud(FILE * f, student_t * s)
 15 {                /* czyta: imie, nazwisko, punkty */
 16  char      buf[MAXLL];
 17  char      *p;
 18  if (fgets(buf, MAXLL, f) == NULL)
 19   return 0;
 20  p = strtok(buf, " ");
 21  if (p == NULL)
 22   return 0;
 23  s->imie = malloc(strlen(p) + 1);
 24  strcpy(s->imie, p);
 25  p = strtok(NULL, " ");
 26  if (p == NULL)
 27   return 0;
 28  s->nazwisko = malloc(strlen(p) + 1);
 29  strcpy(s->nazwisko, p);
 30  p = strtok(NULL, " \n");
 31  if (p == NULL)
 32   return 0;
 33  s->punkty = atoi(p);
 34  s->ocena = 0.0;
 35  return 1;
 36 }
 37                                                   
 38 void
 39 pisz_stud(student_t * s, FILE * f)
 40 {                /* pisze: imie, nazwisko, ocene */
 41  int       l = fprintf(f, "%s %s", s->imie, s->nazwisko);
 42  l = 50 - l;
 43  fprintf(f, "%*g (%6d pkt.)", l, s->ocena, s->punkty);
 44 }
 45                                                   
 46 int por_imienazwisko_stud( const void *a, const void *b )
 47 {
 48  student_t *sa= (student_t*) a;
 49  student_t *sb= (student_t*) b;
 50                                                   
 51  int por_naz= strcmp( sa->nazwisko, sb->nazwisko );
 52                                                   
 53  if( por_naz != 0 )
 54   return por_naz;
 55  else
 56   return strcmp( sa->imie, sb->imie );
 57 }
 58                                                   
 59 int por_punkty_stud( const void *a, const void *b )
 60 {
 61  student_t *sa= (student_t*) a;
 62  student_t *sb= (student_t*) b;
 63                                                   
 64  if( sa->punkty > sb->punkty )
 65   return 1;
 66  else if( sa->punkty < sb->punkty )
 67   return -1;
 68  else
 69   return por_imienazwisko_stud( a, b );
 70                                                   
 71 }
 72                                                   
 73 int por_ocena_stud( const void *a, const void *b )
 74 {
 75  student_t *sa= (student_t*) a;
 76  student_t *sb= (student_t*) b;
 77                                                   
 78  if( sa->ocena > sb->ocena )
 79   return -1;
 80  else if( sa->ocena < sb->ocena )
 81   return 1;
 82  else
 83   return 0;
 84                                                   
 85 }

grupa.h

  1 /*
  2 * Projekt ocen Przykladowy program pokazujacy tworzenie programu.
  3 * Grupa == wielu studentow.
  4 * autor: jstar@iem.pw.edu.pl
  5 */
  6                                                   
  7 #ifndef __GRUPA_H
  8 #define __GRUPA_H
  9                                                   
 10 #include "stud.h"
 11 #include "so.h"
 12                                                   
 13 typedef struct {
 14  int poj;    /* pojemnosc tablicy stud */
 15  int wlk;    /* aktualna liczba studentow w stud */
 16  student_t *stud;
 17 } grupa_t;
 18                                                   
 19 int
 20 czytaj_grupa( FILE * f, grupa_t * g );
 21                                                   
 22 void
 23 sortuj_grupa( grupa_t * g, int (*f)( const void*, const void *) );
 24                                                   
 25 void
 26 pisz_grupa( grupa_t * g, FILE *f );
 27                                                   
 28 void
 29 ocen_grupa( grupa_t * g, skala_t *so );
 30                                                   
 31 #endif
 32 

grupa.c

  1 /*
  2 * Projekt ocen Przykladowy program pokazujacy tworzenie programu.
  3 * Grupa == wielu studentow.
  4 * autor: jstar@iem.pw.edu.pl
  5 */
  6                                                   
  7 #include "grupa.h"
  8 #include "constants.h"
  9 #include <stdlib.h>
 10                                                   
 11 int
 12 powieksz_grupa( grupa_t *g )
 13 {
 14  if( (g->stud= realloc( g->stud, 2 * g->poj * sizeof *(g->stud) )) == NULL )
 15   return 0;
 16  else {
 17   g->poj *= 2;
 18   return 1;
 19  }
 20 }
 21                                                   
 22 int
 23 czytaj_grupa( FILE * f, grupa_t * g )
 24 {
 25  student_t *s;
 26  g->wlk= 0;
 27  if( g->poj == 0 ) {
 28   if( (g->stud= malloc( DOMWG * sizeof *(g->stud) )) == NULL )
 29    return 0;
 30   g->poj= DOMWG;
 31  }
 32  s= g->stud;
 33  while (czytaj_stud (f, s)) {
 34   s++;
 35   g->wlk++;
 36   if( g->wlk == g->poj )
 37    if( powieksz_grupa( g ) == 0 )
 38     return 0;
 39    else
 40     s= g->stud + g->wlk;
 41  }
 42  return 1;
 43 }
 44                                                   
 45 void
 46 sortuj_grupa( grupa_t * g, int (*f)( const void*, const void *) )
 47 {
 48  qsort( g->stud, g->wlk, sizeof *(g->stud), f );
 49 }
 50 
 51 void
 52 pisz_grupa( grupa_t * g, FILE *f )
 53 {
 54  int i;
 55  for( i= 0; i < g->wlk; i++ ) {
 56   pisz_stud( g->stud+i, f );
 57   fprintf( f, "\n" );
 58  }
 59 }
 60                                                   
 61 void
 62 ocen_grupa( grupa_t *g, skala_t *so )
 63 {
 64  int i;
 65  student_t *s= g->stud;
 66  for( i= 0; i < g->wlk; i++, s++ )
 67   s->ocena= ocena( s->punkty, so );
 68 }

so.h

  1 /*
  2 * Projekt ocen Przykladowy program pokazujacy tworzenie programu.
  3 * Skala ocen.
  4 * autor: jstar@iem.pw.edu.pl
  5 */
  6                                                   
  7 #ifndef _SO_H
  8 #define _SO_H
  9                                                   
 10 #include <stdlib.h>
 11 #include <stdio.h>
 12                                                   
 13 typedef struct {
 14  float pkt;   /* minimalna liczba punktow */
 15  float ocena;  /* ocena */
 16 } stop_t;    /* stopien */
 17                                                   
 18 typedef struct {
 19  int ile_ocen;
 20  stop_t * oceny;
 21 } skala_t;
 22                                                   
 23 int czytaj_stop( char *n, stop_t * s ); /* czytaj opis pojedynczego progu */
 24                                                   
 25 int czytaj_skala( char *n, skala_t * s );
 26                                                   
 27 float ocena( float pkt, skala_t *s ); /* wystaw ocena na podstawie danej liczby pkt. */
 28                                                   
 29 void pisz_skala( skala_t *s, FILE *f ); /* do testowania */
 30                                                   
 31 #endif
 32 

so.c

  1 /*
  2 * Projekt ocen Przykladowy program pokazujacy tworzenie programu.
  3 * Skala ocen.
  4 * autor: jstar@iem.pw.edu.pl
  5 */
  6                                                   
  7 #include "so.h"
  8                                                   
  9 int czytaj_stop( char *n, stop_t * s )
 10 {
 11  return sscanf( n, "%f:%f", &(s->pkt), &(s->ocena) ) == 2;
 12 }
 13                                                   
 14 int sortuj_oceny( stop_t o[], int n )
 15 {
 16  int i,j;
 17  for( i= 1; i < n; i++ ) {
 18   stop_t tmp= o[i];
 19   for( j= i; j > 0 && o[j-1].pkt > tmp.pkt; j-- )
 20    o[j]= o[j-1];
 21   o[j]= tmp;
 22  }
 23                                                   
 24  for( i= 1; i < n; i++ ) {
 25   stop_t tmp= o[i];
 26   for( j= i-1; j >= 0; j-- )
 27    if( o[j].pkt == tmp.pkt || o[j].ocena == tmp.ocena )
 28     return 0;
 29  }
 30  return 1;
 31 }
 32                                                   
 33 int czytaj_skala( char *n, skala_t * s )
 34 /* "0:2;51:3;61:3.5;71:4;81:4.5;91:5" => s */
 35 {
 36  int i;
 37  s->ile_ocen= 0;
 38  for( i= 0; *(n+i) != '\0'; i++ )
 39   if( *(n+i) == ':' ) s->ile_ocen++;
 40  if( (s->oceny = malloc( sizeof *(s->oceny) * s->ile_ocen )) == NULL ) {
 41   s->ile_ocen= 0;
 42   return 0;
 43  }
 44  for( i= 0; i < s->ile_ocen; i++ ) {
 45   if( czytaj_stop( n, s->oceny+i ) == 0 ) {
 46    s->ile_ocen= 0;
 47    free( s->oceny );
 48    return 0;
 49   }
 50   while( *n && *n != ';' )
 51    n++;
 52   if( *n == ';' ) n++;
 53  }
 54  if( sortuj_oceny( s->oceny, s->ile_ocen ) )
 55   return 1;
 56  else {
 57   s->ile_ocen= 0;
 58   free( s->oceny );
 59   return 0;
 60  }
 61 }
 62                                                   
 63 float ocena( float pkt, skala_t *s )
 64 {
 65  int i;
 66  for( i= s->ile_ocen-1; i >= 0; i-- )
 67   if( (s->oceny+i)->pkt <= pkt )
 68    return (s->oceny+i)->ocena;
 69  return 0;
 70 }
 71                                                   
 72 void pisz_skala( skala_t *s, FILE *f )
 73 {
 74  int i;
 75  for( i= 0; i < s->ile_ocen; i++ )
 76   fprintf( f, "%8g => %g\n", (s->oceny+i)->pkt, (s->oceny+i)->ocena );
 77 }

ocen.c

  1 /*
  2 * Projekt ocen Przykladowy program pokazujacy tworzenie programu.
  3 * Modul glowny: obsluga opcji wywolania i glowny algorytm.
  4 * autor: jstar@iem.pw.edu.pl
  5 */
  6                                                   
  7 #include <stdio.h>
  8                                                   
  9 #include "grupa.h"
 10 #include "so.h"
 11                                                   
 12 #define HELPF "Użycie:\n" \
 13        "%s [ opcje ] <plik wejsciowy>\n" \
 14        "\t Opcje:\n" \
 15        "\t\t -s {o|p|n}\t\t sortuj wyniki wg ocen, punktow, nazwisk (domyslnie)\n"\
 16        "\t\t -w <plik wyjsciowy>\n"\
 17        "\t\t -p <skala-ocen> (jeszcze nie dziala)\n"
 18                                                   
 19 void
 20 help (char *p)
 21 {
 22  printf (HELPF, p);
 23 }
 24                                                   
 25 main (int argc, char **argv)
 26 {
 27  FILE *we = NULL;
 28  FILE *wy = stdout;
 29  char *prog = *argv;
 30                                                   
 31  int (*fpor)( const void *, const void *); /* funkcja porownujaca studentow - do sortowania */
 32                                                   
 33  grupa_t g;
 34  skala_t so;
 35                                                   
 36  czytaj_skala( "0:2; 51:3; 61:3.5; 71:4; 81:4.5; 91:5", &so ); /* domyslna skala ocen */
 37                                                   
 38  g.poj= g.wlk= 0;
 39  g.stud= NULL;
 40                                                   
 41  fpor= NULL;
 42                                                   
 43  while (--argc) { /* przetwarzam arg. wywolania programu */
 44   ++argv;
 45   if (**argv == '-')     /* opcja */
 46    switch (*++*argv) {
 47    case 's':        /* sposob sortowania */
 48     ++*argv;
 49     if (**argv == 'p' )  /* wybor odp. funkcji */
 50      fpor= por_punkty_stud;
 51     else if( **argv == 'o' )
 52      fpor= por_ocena_stud;
 53     else if( **argv == 'n')
 54      fpor= por_imienazwisko_stud;
 55     else if (**argv == '\0')
 56      fpor= por_imienazwisko_stud;
 57     else {
 58      fprintf (stderr, "%s: nieznany argument opcji -s: %c\n", prog,
 59          **argv);
 60      fpor= NULL;
 61     }
 62     break;
 63    case 'w':        /* wyjscie do pliku */
 64     if (*++*argv == '\0') {
 65      --argc;
 66      wy = fopen (*++argv, "w");
 67     }
 68     else
 69      wy = fopen (*argv, "w");
 70     if (wy == NULL) {
 71      fprintf (stderr, "%s: nie moge otworzyc %s do pisania\n",
 72          prog, *argv);
 73      return 1;
 74     }
 75     break;
 76    case 'p':        /* skala ocen */
 77     if(*++*argv == '\0') {
 78      --argc;
 79      ++argv;
 80     }
 81     if( czytaj_skala( *argv, &so ) != 1 ) {
 82      fprintf( stderr, "%s: \"%s\" nie jest poprawna skala ocen\n", prog, *argv );
 83      return 1;
 84     }
 85     break;
 86    case 'h':        /* help */
 87     help (prog);
 88     return 0;
 89     break;
 90    default:         /* nieznana opcja */
 91     fprintf (stderr, "%s: nieznana opcja %c - zignorowana\n",
 92         prog, **argv);
 93     break;
 94    }
 95   else
 96    break;
 97  }
 98  /* wyjscie po napotkaniu argumentu bez '-' na poczatku
 99  * powinna to byc nazwa pliku, a argument powinien byc ostatnim z podanych
 100  */
 101  if (argc != 1) { 
 102   fprintf (stderr, "%s: zle uzycie, %s -h -> instrukcja\n", prog, prog);
 103   return 2;
 104  } else if ((we = fopen (*argv, "r")) == NULL) {
 105   fprintf (stderr, "%s: nie moge czytac pliku %s\n", prog, *argv);
 106   return 3;
 107  }
 108 
 109  /*
 110  * przetwarzam dane
 111  */
 112  czytaj_grupa( we, &g );
 113  ocen_grupa( &g, &so );
 114  if( fpor != NULL )
 115   sortuj_grupa( &g, fpor );
 116  pisz_grupa( &g, wy );
 117                                                   
 118  fclose (we);
 119  if (wy != stdout)
 120   fclose (wy);
 121                                                   
 122  return 0;
 123 }


2015-09-23 06:43