[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania I

Przykłady z wykładów w semestrze jesiennym 2008

Uwaga: wykłady są ułożone według dat: najnowszy na górze, najstarszy na dole.

13 stycznia 2009

Analizowaliśmy wpływ stosowanych algorytmów i struktur danych na szybkość działania programu. Demonstrowaliśmy to na przykładzie dwóch implementacji kontenera do przechowywania prostych struktur danych. Napisaliśmy generator pozwalający automatycznie wygenerować dużą liczbę danych testujących, a następnie porównywaliśmy dwie implementacje kontenera: za pomocą powiększającej się tablicy (posortowanej lub nie) oraz za pomocą hasza.

Kod źródłowy dostępny jest tutaj.

6 stycznia 2009

Rozmawialiśmy o rekurencji: kiedy stosować, kiedy nie, jak ważny jest warunek zakończenia i kontrola głębokości.

Rozważania ilustrowaliśmy tworzeniem kodu obsługującego listę liniową.

Pierwsze podejście to lista przechowująca liczby całkowite:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include <assert.h>
  4 
  5 typedef struct e
  6 {
  7  int data;
  8  struct e *nast;
  9 } elem_t, *list_t;
 10 
 11 list_t
 12 wstaw (list_t lista, int nowy)
 13 {
 14  elem_t *ne = malloc (sizeof *ne);
 15  ne->data = nowy;
 16  ne->nast = lista;
 17  return ne;
 18 }
 19 
 20 list_t
 21 dodaj (list_t lista, int nowy)
 22 {
 23  elem_t *ne = malloc (sizeof *ne);
 24  ne->data = nowy;
 25  ne->nast = NULL;
 26  if (lista == NULL)
 27   return ne;
 28  else {
 29   list_t it = lista;
 30   while (it->nast != NULL)
 31    it = it->nast;
 32   it->nast = ne;
 33   return lista;
 34  }
 35 }
 36 
 37 list_t
 38 dodaj_r (list_t lista, int nowy)
 39 {
 40  if (lista == NULL) {
 41   elem_t *ne = malloc (sizeof *ne);
 42   ne->data = nowy;
 43   ne->nast = NULL;
 44   return ne;
 45  }
 46  else {
 47   lista->nast = dodaj_r (lista->nast, nowy);
 48   return lista;
 49  }
 50 }
 51 
 52 list_t
 53 wstaw_rosn (list_t lista, int nowy)
 54 {
 55  if (lista == NULL || lista->data >= nowy) {
 56   elem_t *ne = malloc (sizeof *ne);
 57   ne->data = nowy;
 58   ne->nast = lista;
 59   return ne;
 60  }
 61  else {
 62   lista->nast = wstaw_rosn (lista->nast, nowy);
 63   return lista;
 64  }
 65 }
 66 
 67 void
 68 plist (FILE * out, char *h, list_t lista)
 69 {
 70  fprintf (out, "%s: ", h);
 71  while (lista != NULL) {
 72   fprintf (out, "%d -> ", lista->data);
 73   lista = lista->nast;
 74  }
 75  assert (lista == NULL);
 76  fprintf (out, "NULL\n");
 77 }
 78 
 79 void
 80 plist_r (FILE * out, list_t lista)
 81 {
 82  if (lista != NULL) {
 83   plist_r (out, lista->nast);
 84   fprintf (out, "%d -> ", lista->data);
 85  }
 86  else {
 87   fprintf (out, "NULL\n");
 88  }
 89 }
 90 
 91 
 92 int
 93 main (int argc, char **argv)
 94 {
 95  list_t lw = NULL;
 96  list_t l = NULL;
 97  list_t ls = NULL;
 98 
 99  while (--argc) {
 100   int x = atoi (*++argv);
 101   l = dodaj_r (l, x);
 102   lw = wstaw (lw, x);
 103   ls = wstaw_rosn (ls, x);
 104  }
 105 
 106  plist (stdout, "l", l);
 107  plist (stdout, "lw", lw);
 108  plist (stdout, "ls", ls);
 109  return 0;
 110 }

Drugi, bardziej ambitny przykład to uogólnienie listy tak, aby mogła przechowywac dowolne obiekty.

Plik nagłówkowy:

  1 #ifndef _OLISTA_H_IS_INCLUDED_
  2 #define _OLISTA_H_IS_INCLUDED_
  3 
  4 typedef struct e
  5 {
  6  void *data;
  7  struct e *nast;
  8 } elem_t, *list_t;
  9 
 10 list_t wstaw (list_t lista, void *nowy);
 11 
 12 list_t dodaj (list_t lista, void *nowy);
 13 
 14 list_t wstaw_rosn (list_t lista, void *nowy,
 15          int fcmp (const void *, const void *));
 16 
 17 void plist (FILE * out, char *h, list_t lista,
 18       void pdata (FILE *, const void *));
 19 
 20 #endif
 21 

Implementacja:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include <assert.h>
  4 
  5 #include "olista.h"
  6 
  7 list_t
  8 wstaw (list_t lista, void *nowy)
  9 {
 10  elem_t *ne = malloc (sizeof *ne);
 11  ne->data = nowy;
 12  ne->nast = lista;
 13  return ne;
 14 }
 15 
 16 list_t
 17 dodaj (list_t lista, void *nowy)
 18 {
 19  elem_t *ne = malloc (sizeof *ne);
 20  ne->data = nowy;
 21  ne->nast = NULL;
 22  if (lista == NULL)
 23   return ne;
 24  else {
 25   list_t it = lista;
 26   while (it->nast != NULL)
 27    it = it->nast;
 28   it->nast = ne;
 29   return lista;
 30  }
 31 }
 32 
 33 list_t
 34 wstaw_rosn (list_t lista, void *nowy, int fcmp (const void *, const void *))
 35 {
 36  if (lista == NULL || fcmp (lista->data, nowy) >= 0) {
 37   elem_t *ne = malloc (sizeof *ne);
 38   ne->data = nowy;
 39   ne->nast = lista;
 40   return ne;
 41  }
 42  else {
 43   lista->nast = wstaw_rosn (lista->nast, nowy, fcmp);
 44   return lista;
 45  }
 46 }
 47 
 48 void
 49 plist (FILE * out, char *h, list_t lista, void pdata (FILE *, const void *))
 50 {
 51  fprintf (out, "%s: ", h);
 52  while (lista != NULL) {
 53   pdata (out, lista->data);
 54   fprintf (out, " -> ");
 55   lista = lista->nast;
 56  }
 57  assert (lista == NULL);
 58  fprintf (out, "NULL\n");
 59 }

I przykład - listy liniowe: przechowująca liczby całkowite i napisy w jednym programie.

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include <string.h>
  4 #include <assert.h>
  5 
  6 #include "olista.h"
  7 
  8 void
  9 druk (FILE * o, const void *p)
 10 {
 11  int x = *((int *) p);
 12  fprintf (o, "%d", x);
 13 }
 14 
 15 int
 16 por (const void *a, const void *b)
 17 {
 18  int xa = *(int *) a;
 19  int xb = *(int *) b;
 20  return xa - xb;
 21 }
 22 
 23 int
 24 rop (const void *a, const void *b)
 25 {
 26  int xa = *(int *) a;
 27  int xb = *(int *) b;
 28  return xb - xa;
 29 }
 30 
 31 void
 32 druknap (FILE * o, const void *n)
 33 {
 34  fprintf (o, "\"%s\"", n);
 35 }
 36 
 37 int
 38 pornap (const void *a, const void *b)
 39 {
 40  char *na = (char *) a;
 41  char *nb = (char *) b;
 42  return strcmp (na, nb);
 43 }
 44 
 45 int
 46 main (int argc, char **argv)
 47 {
 48  list_t ls = NULL;
 49  list_t sl = NULL;
 50  list_t ln = NULL;
 51  int t[1000];
 52  int i = 0;
 53  int j;
 54 
 55  while (--argc) {
 56   int x = atoi (*++argv);
 57   t[i] = x;
 58   ls = wstaw_rosn (ls, &t[i], por);
 59   sl = wstaw_rosn (sl, &t[i], rop);
 60   ln = wstaw_rosn (ln, *argv, pornap);
 61   i++;
 62  }
 63 
 64  for (j = 0; j < i; j++)
 65   printf ("%d, ", t[j]);
 66  printf ("\n");
 67 
 68  plist (stdout, "ls", ls, druk);
 69  plist (stdout, "sl", sl, druk);
 70  plist (stdout, "ln", ln, druknap);
 71  return 0;
 72 }

23 grudnia 2008

Zabawę rozpoczęliśmy od kartkówki, która pozwoliła Państwu wymiernie powiększyć dorobek punktowy. Zadanie polegało na znalezieniu błędów w podanym poniżej (już poprawionym) kodzie:

double mean( double v[], int n ) /* BYŁO '{' */
/* mean value of a vector */
{
 double m= 0; /* BYŁO 'double m;' */
 int i;
 for( i= 0; i < n; i++ )
  m += v[i];
 return n==0? 0 : m/n; /* BYŁO 'return m;' */
}

Następnie zajęliśmy się analizą zadania, polegającego na napisaniu parsera programów w C tworzącego drzewo wywołań funkcji. Chcieliśmy na jego przykładzie pokazać, jak istotna jest właściwa dekompozycja problemu na podzadania i jak należy wykorzystywac hierarchiczne podejście do problemu, aby poradzić sobie z jego złożónością.

Wyjaśniliśmy sobie, że taki program należy starannie zaprojektować, zwracając uwagę na wyróżnienie poszczególnych zadań (funkcji) i stworzenie specjalnych modułów odpowiedzialnych za poszczególne fragmenty funkcjonalności. Stwierdziliśmy, że na pewno potrzebne będą moduły:

main

moduł sterujący całością

skład

przechowujący dane (tablicę funkcji zawierającą informacje o miejscu definicje, deklaracjach i użyciach)

analizator składni

wykrywający w kodzie linie zawierające def., dekl. i użycie funkcji

analizator leksykalny

przekształcający plik tekstowy (ciąg znaków) w ciąg symboli leksykalnych interesujących z perspektywy rozwiązania postawionego problemu

lista słów kluczowych

stwierdzający, czy dany identyfikator jest, czy nie jest słowem kluczowym

Najtrudniejszym i jednocześnie najciekawszym zadaniem jest stworzenie analizatora składni. Można zaproponować następującą jego postać:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <ctype.h>
  3 
  4 #include "alex.h"
  5 #include "fun_stack.h"
  6 
  7 #define MAXINDENTLENGHT 256
  8 
  9 void analizatorSkladni( char * inpname ) {
 10 
 11  FILE * in = fopen( inpname, "r" );
 12 
 13  int nbra = 0;
 14  int npar = 0;
 15 
 16     alex_init4file( in );
 17 
 18  lexem_t lex;
 19 
 20     lex = alex_nextLexem();
 21     while( lex != EOFILE ) {
 22   switch( lex ) {
 23                 case INDENT: {
 24          char * fname= alex_indent();
 25          lexem_t nlex = alex_nextLexem();
 26          if( nlex == OPEPAR ) {
 27           npar++;
 28           put_on_fun_stack( npar, fname );
 29          } else {
 30           lex= nlex;
 31           continue;
 32          }
 33         }
 34         break;
 35     case CLOPAR: {
 36          if( top_of_funstack() == npar ) {
 37           lexem_t nlex = alex_nextLexem();
 38           if( nlex == OPEBRA )
 39            store_add_def( get_from_fun_stack(), alex_getNL(), inpname );
 40           else if( nbra == 0 ) 
 41            store_add_proto( get_from_fun_stack(), alex_getNL(), inpname );
 42           else
 43            store_add_call( get_from_fun_stack(), alex_getNL(), inpname );
 44          } 
 45          npar--;
 46         }
 47         break;
 48     case OPEPAR: npar++;
 49                                 break;
 50                 case OPEBRA: nbra++;
 51         break;
 52     case CLOBRA: nbra--;
 53         break;
 54     case ERROR : {
 55         fprintf( stderr, "\nBUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!\nW pliku %s (linia %d) są błędy składni. Zabieram zabafki i idę do sfojej piaskownicy!\n\n", inpname, alex_getNL() );
 56                                 exit( 1 );
 57                                 }
 58         break:
 59     default:
 60         break;
 61         }
 62   lex = alex_nextLexem();
 63  }
 64 }

Wykład zakończyliśmy szkicem analizatora leksykalnego:

  1 #ifndef _ALEX_H_IS_INCLUDED_
  2 #define _ALEX_H_IS_INCLUDED_
  3 
  4 #include <stdio.h>
  5 
  6 typedef enum { ERROR, OTHER, EOFILE, OPEBRA, CLOBRA, INDENT, OPEPAR, CLOPAR } lexem_t;
  7 
  8 void  alex_init4file( FILE * );
  9 lexem_t alex_nextLexem( void );
 10 char * alex_indent( void );
 11 int   alex_getNL();
 12 
 13 #endif
 14 

  1 #include "alex.h"
  2 
  3 #include <ctype.h>
  4 
  5 static int nl= 0;
  6 static char indent[256];
  7 static FILE *ci= NULL;
  8 
  9 void  alex_init4file( FILE *in ) {
 10  nl= 0;
 11  ci= in;
 12 }
 13 
 14 lexem_t alex_nextLexem( void ) {
 15  int c;
 16  while( (c= fgetc(ci)) != EOF ) {
 17   if( isspace( c ) )
 18             continue;
 19         else if( c == '\n' )
 20             nl++;
 21   else if( c == '(' )
 22             return OPEPAR;
 23   else if( c == ')' )
 24    return CLOPAR;
 25   else if( c == '{' )
 26             return OPEBRA;
 27   else if( c == '}' )
 28             return CLOBRA;
 29   else if( isalpha( c ) ) {
 30    int i= 1;
 31    indent[0] = c;
 32    while( isalnum( c= fgetc(ci) ) )
 33                 indent[i++] = c;
 34             indent[i] = '\0';
 35    return isKeyword(indent) ? OTHER : INDENT;
 36         } else if( c == '"' ) {
 37    /* Uwaga: tu trzeba jeszcze poprawic obsluge nowej linii w trakcie napisu
 38     i \\ w napisie 
 39    */
 40    int cp = c;
 41             while( (c= fgetc(ci)) != EOF && c != '"' && cp == '\\' ) {
 42                 cp = c;
 43    }
 44    return c==EOF ? EOFILE : OTHER; 
 45   } else if( c == '/' ) {
 46    /* moze byc komentarz */
 47         } if( isdigit( c ) || c == '.' ) {
 48    /* liczba */
 49         } else {
 50    return OTHER;
 51         }
 52     }    
 53  return EOFILE;
 54 }
 55 
 56 char * alex_indent( void ) {
 57  return indent;
 58 }
 59 
 60 int   alex_getNL() {
 61     return nl;
 62 }

16 grudnia 2008

Kończyliśmy projekt mailspy. Kodu nazbierało się sporo, więc zamieszczam go w postaci załącznika. Zawiera zzipowane wszystkie źródła, makefile i przykładowe dane. Jest tutaj

Ważnym tematem, o który tylko zahaczyliśmy, były wyrażenia regularne: teoria, praktyka.

Omawialiśmy prototyp programu, który ,,rozbiera" log pocztowy przy pomocy wyrażeń regularnych:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <string.h>
  3 #include <regex.h>
  4 
  5 void
  6 pchars (char *s, int from, int to)
  7 {
  8  int i;
  9  printf ("\"");
 10  for (i = from; i < to; i++)
 11   printf ("%c", *(s + i));
 12  printf ("\"");
 13 }
 14 
 15 
 16 int
 17 main (int argc, char **argv)
 18 {
 19  FILE *in = argc > 1 ? fopen (argv[1], "r") : stdin;
 20  char buf[1024];
 21  regex_t preg;
 22  regmatch_t pmatch[9];
 23 
 24  int comp = regcomp (&preg,
 25            "^([A-Z][a-z]+)[ ]*([0-9]+)[   ]*([0-9]+):([0-9]+):([0-9]+).*Passed CLEAN.*<([^>]*)>....<([^>]*)>",
 26            REG_EXTENDED);
 27  /*
 28   int comp= regcomp( &preg, "^([A-Z][a-z]+[ ]*[0-9]+[    ]*[0-9]+:[0-9]+:[0-9]+).*Passed CLEAN.*<([^>]*)>....<([^>]*)>", REG_EXTENDED );
 29  */
 30 
 31  if (comp != 0) {
 32   printf ("regcomp returned %d\n", comp);
 33  }
 34 
 35  while (fgets (buf, 1024, in) != NULL) {
 36   if (regexec (&preg, buf, 9, pmatch, 0) == 0) {
 37    int i;
 38    for (i = 0; pmatch[i].rm_so != -1; i++) {
 39 #ifdef DEBUG
 40     printf ("%d(%d-%d):", i, pmatch[i].rm_so, pmatch[i].rm_eo);
 41 #endif
 42     pchars (buf, pmatch[i].rm_so, pmatch[i].rm_eo);
 43     printf ("\t");
 44    }
 45    printf ("\n");
 46   }
 47  }
 48  return 0;
 49 }

Na jego podstawie napisaliśmy funkcję przetwarzającą log, co faktycznie było ostatnim ważnym etapem projektu mailspy.

Podsumowując zasady, o których pamietamy tworząc program:

Na koniec kartkówka: proszę napisać funkcję, która dostaje napis o postaci <klucz>=<wartosc> a zwraca samą wartość (napis).

  1 #include <stdio.h>
  2 
  3 char *
  4 value (char *keqv)
  5 {
  6  while (*keqv != '\0')
  7   if (*(keqv++) == '=')
  8    return keqv;
  9  return keqv;
 10 }
 11 
 12 int
 13 main (int argc, char **argv)
 14 {
 15  while (--argc) {
 16   printf ("%s\n", value (*++argv));
 17  }
 18  return 0;
 19 }

9 grudnia 2008

Piszemy program przeglądający logi poczty i wybierający z nich maile od/do podanych użytkowników. Program składa się z następujących modułów:

Działamy metodą zstępującą (top-to-down - od ogółu do szczegółu). Zaczynamy od funkcji main, do której stopniowo będziemy dopisywać kawałki.

main.c

  1 #include <stdio.h>
  2 #include "process_opts.h"
  3 #include "string_list.h"
  4 #include "process_log.h"
  5 #include "make_output.h"
  6 #include "store.h"
  7 
  8 void print_help( char *prog, FILE *out ) 
  9 {
 10     fprintf( out, "Shows mail of selected users.\n"
 11         "Usage: %s -l <log-file> -u <list-of-users-file>\n"
 12         "Output goes to stdout\n",
 13      prog );
 14 }
 15 
 16 void print_error( char *prog, char *msg ) 
 17 {
 18     fprintf( stderr, "%s: ERROR: %s\n", prog, msg );
 19 }
 20  
 21 
 22 int
 23 main( int argc, char ** argv ) 
 24 {
 25     FILE * maillog = fopen( process_opts( argc-1, argv+1, "-l" ), "r" );
 26  FILE * ulist  = fopen( process_opts( argc-1, argv+1, "-u" ), "r" );
 27 
 28  if( maillog == NULL || ulist == NULL ) {
 29         print_help( argv[0], stderr );
 30         return 1;
 31     } else {
 32   string_list_t *users;
 33   users = read_string_list( ulist );
 34   fclose( ulist );
 35   if( users == NULL || users->used == 0 ) {
 36             print_help( argv[0], stderr );
 37             return 2;
 38         }
 39         if( ! init_store( 8 ) ) {
 40             print_error( argv[0], "Can not init storage for mail info" );
 41    return 3;
 42         }
 43   process_log( maillog );
 44   fclose( maillog );
 45   make_output( users );
 46   return 0;
 47  }
 48 }

Teraz kawałki:

email.c

  1 #include "email.h"
  2 #include <stdlib.h>
  3 
  4 void dispose_email( email_t * e )
  5 {
  6  free( e->from );
  7  free( e->to );
  8  free( e );
  9 }

email.h

  1 #ifndef _EMAIL_H_IS_INCLUDED_
  2 #define _EMAIL_H_IS_INCLUDED_
  3 
  4 #include <time.h>
  5 
  6 typedef struct {
  7     char *from;
  8  char *to;
  9  struct tm sent_at;
 10 } email_t;
 11 
 12 void dispose_email( email_t * e );
 13 
 14 #endif
 15 

make_output.c

  1 #include "make_output.h"
  2 #include "store.h"
  3 
  4 void make_output( string_list_t * l )
  5 {
  6     int i;
  7     for( i= 0; i < l->used; i++ ) {
  8   int n;
  9   email_t * list;
 10         printf( "%s\n", l->s[i] );
 11   n = mail_from( l->s[i], list );
 12   printf( "\tsent %d emails\n", n );
 13   n = mail_to( l->s[i], list );
 14   printf( "\treceived %d emails\n", n );
 15  }
 16 }

make_output.h

  1 #include "string_list.h"
  2 
  3 void make_output( string_list_t * l );

process_log.c

  1 #include "process_log.h"
  2 
  3 void process_log( FILE * log )
  4 {
  5 }

process_log.h

  1 #include <stdio.h>
  2 
  3 void process_log( FILE * log );

process_opts.c

  1 #include "process_opts.h"
  2 #include <string.h>
  3 
  4 char * process_opts( int argc, char **argv, char *opt )
  5 {
  6     int i;
  7  for( i= 0; i < argc; i++ )
  8         if( strcmp( argv[i], opt ) == 0 ) {
  9             if( i+1 < argc )
 10                 return argv[i+1];
 11             else
 12                 return "";
 13         }
 14     return NULL;
 15 }

process_opts.h

  1 #ifndef _PROCESS_OPTS_H_IS_INCLUDED_
  2 #define _PROCESS_OPTS_H_IS_INCLUDED_
  3 
  4 char * process_opts( int argc, char **argv, char *opt );
  5 
  6 #endif
  7 

store.c

  1 #include "store.h"
  2 
  3 #include <stdlib.h>
  4 
  5 static email_t ** store = NULL;
  6 static int allocated = 0;
  7 static int used = 0;
  8 
  9 int init_store( int size )
 10 {
 11  if( size <= 0 )
 12         size= 1024;
 13 
 14  if( (store= malloc( size * sizeof *store)) == NULL )
 15         return 0;
 16 
 17  allocated = size;
 18     used = 0;
 19  return 1;
 20 }
 21 
 22 void free_store( void )
 23 {
 24     if( store != NULL ) {
 25         int i;
 26         for( i= 0; i < used; i++ )
 27             dispose_email( store[i] );
 28   free( store );
 29         allocated = used = 0;
 30  }
 31 }
 32 
 33 static
 34 int realloc_store( void ) 
 35 {
 36     email_t ** new_store = realloc( store, 2*allocated );
 37  if( new_store == NULL )
 38         return 0;
 39     else {
 40         store= new_store;
 41         allocated *= 2;
 42         return 1;
 43     }
 44 }
 45 
 46 int add_email( email_t * email ) {
 47  if( used == allocated && realloc_store() == 0 )
 48         return 0;
 49     else {
 50         store[used++] = email;
 51         return 1;
 52     }
 53 }
 54 
 55 int mail_from( char *address, email_t * list )
 56 {
 57     return 0;
 58 }
 59 
 60 
 61 int mail_to( char * address, email_t * list )
 62 {
 63  return 0;
 64 }

store.h

  1 #ifndef _STORE_H_IS_INCLUDED_
  2 #define _STORE_H_IS_INCLUDED_
  3 
  4 #include "email.h"
  5 
  6 int init_store( int size );
  7 
  8 void free_store( void );
  9 
 10 int add_email( email_t * email );
 11 
 12 int mail_from( char *address, email_t * list );
 13 
 14 int mail_to( char * address, email_t * list );
 15 
 16 #endif
 17 

string_list.c

  1 #include "string_list.h"
  2 #include <string.h>
  3 #include <stdlib.h>
  4 
  5 #define LIST_BASE_LENGTH 512
  6 #define MAXSTRLEN 512
  7 
  8 static string_list_t *
  9 alloc_string_list (void)
 10 {
 11  string_list_t *tmp = malloc (sizeof *tmp);
 12  if (tmp == NULL)
 13   return NULL;
 14  else {
 15   if ((tmp->s = calloc (LIST_BASE_LENGTH, sizeof *tmp->s)) == NULL) {
 16    free (tmp);
 17    return NULL;
 18   }
 19   tmp->allocated = LIST_BASE_LENGTH;
 20   tmp->used = 0;
 21   return tmp;
 22  }
 23 }
 24 
 25 static string_list_t *
 26 realloc_string_list (string_list_t * l)
 27 {
 28  char **tmp = realloc (l->s, 2 * l->allocated);
 29  if (tmp == NULL)
 30   return NULL;
 31  else {
 32   l->allocated *= 2;
 33   return l;
 34  }
 35 }
 36 
 37 void
 38 free_string_list (string_list_t * l)
 39 {
 40  int i;
 41  for (i = 0; i < l->used; i++)
 42   free (l->s[i]);
 43  free (l->s);
 44  free (l);
 45 }
 46 
 47 string_list_t *
 48 read_string_list (FILE * in)
 49 {
 50  string_list_t *tmp = alloc_string_list ();
 51  char buf[MAXSTRLEN];
 52  int i = 0;
 53 
 54  if (tmp == NULL)
 55   return NULL;
 56 
 57  while (fgets (buf, MAXSTRLEN, in) != NULL) {
 58   int l = strlen (buf) - 1;  /* strip \n */
 59   if (l > 0) {
 60    if( i == tmp->allocated ) {
 61                 string_list_t *resized = realloc_string_list( tmp );
 62     if( resized == NULL ) {
 63                     free_string_list( tmp );
 64                     return NULL;
 65                 }
 66             }
 67    buf[l] = '\0';
 68    if ((tmp->s[i] = malloc (l + 1)) == NULL) {
 69     free_string_list (tmp);
 70     return NULL;
 71    }
 72    strcpy (tmp->s[i], buf);
 73    i++;
 74   }
 75  }
 76  tmp->used = i;
 77  return tmp;
 78 }

string_list.h

  1 #ifndef _STRING_LIST_H_IS_INCLUDED_
  2 #define _STRING_LIST_H_IS_INCLUDED_
  3 
  4 #include <stdio.h>
  5 
  6 typedef struct {
  7     char **s;
  8  int allocated;
  9  int used;
 10 } string_list_t;
 11 
 12 string_list_t * read_string_list( FILE * in );
 13 
 14 void free_string_list( string_list_t * );
 15 
 16 #endif
 17 

Powyższy kod, zebrany razem, kompiluje się i ,,działa":

CFLAGS = -Wall --pedantic -ansi -g

main: main.o store.o email.o process_opts.o string_list.o process_log.o make_output.o
 $(CC) $(CFLAGS) -o $@ $^

wrk1: wrk1.o
 $(CC) $(CFLAGS) -o $@ $^

.PHONY: clean
clean:
 -rm *.o *~ main

części - wybierania danych z logu poczty.

log wygląda tak

Dec 9 07:22:04 res amavis[26282]: (26282-09) Blocked SPAM, [117.95.9.204] <tillv@barbarajordan.com> -> <obywatelska@hfhrpol.waw.pl>, quarantine: spam-akBlck87Eucw.gz, Message-ID: <1e6e019dbd9a$3f1adebb$919c7f0b@barbarajordan.com>, mail_id: akBlck87Eucw, Hits: 40.208, 549 ms
Dec 9 07:22:05 res amavis[26294]: (26294-08) Passed CLEAN, [206.104.153.178] <Starwood@mail3.rap.tns-online.com> -> <BARBARAGRABOWSKA@HFHRPOL.WAW.PL>, Message-ID: <66cdf801c959c6$70aca890$b2daa8c0@toldmz.nfor.com>, mail_id: lAjQKT5hrlhU, Hits: 4.501, queued_as: 250 OK id=1L9vyv-0006tJ-NI, 907 ms
Dec 9 07:22:08 res imapd[26496]: Authenticated user=jstar host=oer.iem.pw.edu.pl [194.29.146.107]
Dec 9 07:22:08 res imapd[26497]: Authenticated user=veater host=oer.iem.pw.edu.pl [194.29.146.107]
Dec 9 07:22:08 res imapd[26435]: Killed (lost mailbox lock) user=jstar host=static-62-233-197-6.devs.futuro.pl [62.233.197.6]

Rozpoczniemy od programu-prototypu, który w wyizolowanym, prostym otoczeniu pozwoli nam się nauczyć, jak wyciągnąć z logu najpierw odpowiednie linie, a potem wyciąć z nich kawałki.

wrk1.c

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <string.h>
  3 
  4 int
  5 main( int argc, char **argv )
  6 {
  7  FILE * in = argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
  8  char buf[1024];
  9 
 10  while( fgets( buf, 1024, in) != NULL ) {
 11   if( strstr( buf, "Passed CLEAN" ) != NULL ) {
 12    char m[4];
 13    int d;
 14    int ho,mi,se;
 15    char mail[256];
 16    char *tmp;
 17    if( sscanf( buf, "%s %d %d:%d:%d", m, &d, &ho, &mi, &se ) == 5 ) {
 18                 printf( "godz: %d:%d:%d dzien %d %s ", ho, mi, se, d, m );
 19     if( (tmp= strchr( buf, '<' )) != NULL ) {
 20      if( sscanf( tmp+1, "%s", mail ) == 1 ) {
 21       mail[strlen(mail)-1]= '\0';
 22       printf( "from %s", mail );
 23      }
 24     }
 25     printf( "\n" );
 26             }
 27    
 28    
 29   }
 30     }
 31 
 32     return 0;
 33 }

2 grudnia 2008

Robimy solver. Zdefiniujemy typ danych - układ równań liniowych (Linear Equations System), dodamy funkcję czytającą i f. rozwiązującą.

  1 #ifndef _LIN_EQ_SYS_IS_INCLUDED_
  2 #define _LIN_EQ_SYS_IS_INCLUDED_
  3 
  4 #include "mat.h"
  5 
  6 typedef struct {
  7  nxn_mat_t * A;
  8  n_vec_t *b;
  9 } linEqSys_t;
 10 
 11 linEqSys_t * read_linEqSys( FILE * );
 12 n_vec_t * solve_linEqSys( linEqSys_t * s );
 13 
 14 #endif
 15 

Teraz implementacja:

  1 #include "lineqsys.h"
  2 #include <stdlib.h>
  3 
  4 linEqSys_t * read_linEqSys( FILE * in ) 
  5 {
  6     linEqSys_t * tmp = malloc( sizeof *tmp );
  7     if( tmp == NULL )
  8         return NULL;
  9 
 10     if( (tmp->A = read_nxn_mat_t( in ) ) == NULL ) {
 11         free( tmp );
 12         return NULL;
 13     }
 14 
 15     if( (tmp->b = read_n_vec_t( in ) ) == NULL ) {
 16         free_nxn_mat_t( tmp->A );
 17         free( tmp );
 18         return NULL;
 19     }
 20 
 21     return tmp;
 22 }
 23 
 24 static toUpperTriangle( linEqSys_t * s ) 
 25 {
 26  int i,j,k;
 27     int n = s->b->n;
 28  double *a = s->A->v;
 29  double *b = s->b->v;
 30     if( s->A->n != n )
 31         return 0; /* 0 means fail */
 32  /* loop over columns to be eliminated */
 33     for( j= 0; j < n-1; j++ ) {
 34   double d = a[j*n+j];  /* divisor */
 35   /* loop over rows under diagonal */
 36         for( i= j+1; i < n; i++ ) {
 37    double m = a[i*n+j]; /* multiplier */
 38    /* loop over row elements */
 39    for( k= j; k < n; k++ )
 40                     a[i*n+k] -= a[j*n+k]*m/d;
 41    b[i] -= b[j]*m/d;
 42         }
 43     }
 44  test_print_nxn_mat_t( s->A, stdout ); 
 45  test_print_n_vec_t( s->b, stdout ); 
 46 }
 47 
 48 static n_vec_t * backSubst( linEqSys_t * s ) {
 49  int i,j;
 50  int n = s->b->n;
 51  n_vec_t *r = make_n_vec_t( n );
 52  double *a= s->A->v;
 53  double *b= s->b->v;
 54  double *x;
 55  if( r == NULL )
 56         return NULL;
 57  r->n = n;
 58  x = r->v;
 59  for( i= n-1; i >= 0; i-- ) {
 60   double p= 0;
 61         for( j= n-1; j > i; j-- )
 62             p += a[i*n+j]*x[j];
 63         x[i] = (b[i]-p) / a[i*n+i];
 64     }
 65  return r;
 66 } 
 67 
 68 n_vec_t * solve_linEqSys( linEqSys_t * s ) 
 69 {
 70     if( s == NULL || s->A == NULL || s->b == NULL || s->A->n != s->b->n )
 71         return NULL;
 72 
 73     if( toUpperTriangle( s ) )
 74         return backSubst( s );
 75     else
 76         return NULL;
 77 }

I testujemy:

  1 #include "lineqsys.h"
  2 
  3 int
  4 main (int argc, char **argv)
  5 {
  6  FILE *in = argc < 2 ? stdin : fopen (argv[1], "r");
  7 
  8  n_vec_t *x;
  9 
 10  linEqSys_t *leqs = read_linEqSys(in);
 11 
 12  test_print_nxn_mat_t (leqs->A, stdout);
 13 
 14  test_print_n_vec_t (leqs->b, stdout);
 15 
 16     x = solve_linEqSys( leqs );
 17 
 18  test_print_n_vec_t( x, stdout );
 19 
 20  return 0;
 21 }

Makefile się przyda:

CFLAGS = -I ../w6/

test: test2
    ./test2 ../w6/m1.dane

test2: test2.o lineqsys.o ../w6/mat.o 
    $(CC) -o test2 $^

I przykładowe dane testowe. Ze dwa zestawy co najmniej.

Pierwszy (daje w wyniku x1=1, x2=1)

2
1 1
1 -1
2
2
0

Drugi (x1=1, x2=2, x3=-3)

3
1 1 1
0 2 1
7 0 1
3
0
1
4

25 listopada 2008

1. Podział programu na moduły: "Po pierwsze funkcjonalność!"

Celem jest napisanie prostego programu rozwiązującego układy równań metodą eliminacji Gaussa. Rozpoczniemy od zdefiniowania podstawowych typów danych: macierzy i wektora. Dla tych typów rozpoczniemy definiowanie podstawowych operacji.

  1 #ifndef _MAT_H_IS_INCLUDED_
  2 #define _MAT_H_IS_INCLUDED_
  3 
  4 #include <stdio.h>
  5 
  6 /* Square matrix: n rows x n columns */
  7 typedef struct {
  8     int n;
  9     double *v;  /* coefficients stored row after row */
 10 } nxn_mat_t;
 11 
 12 /* n-elent vector */
 13 typedef struct {
 14     int n;
 15  double *v;
 16 } n_vec_t;
 17 
 18 /* Basic operations for matrices */
 19 nxn_mat_t * make_nxn_mat_t( int ); /* mem. alloc */
 20 void free_nxn_mat_t( nxn_mat_t * ); /* mem. disposal */
 21 nxn_mat_t * read_nxn_mat_t( FILE * ); /* read mat. from file */
 22 
 23 /* Test print of a matrix */
 24 void test_print_nxn_mat_t( nxn_mat_t *, FILE * );
 25 
 26 /*Basic operations for vectors */
 27 n_vec_t * make_nxn_vec_t( int );
 28 void free_n_vec_t( n_vec_t * );
 29 n_vec_t * read_n_vec_t( FILE * );
 30 
 31 #endif
 32 

Teraz implementacja:

  1 #include "mat.h"
  2 #include <stdlib.h>
  3 
  4 nxn_mat_t * make_nxn_mat_t( int n ) {
  5     if( n > 0 ) {
  6         nxn_mat_t * tmp;
  7      if( (tmp = malloc( sizeof * tmp ) ) == NULL )
  8         return NULL;
  9   if( (tmp->v = malloc( n*n * sizeof * (tmp->v) )) == NULL ) {
 10          free( tmp );
 11          return NULL;
 12      }
 13   return tmp;
 14     } else
 15         return NULL;
 16 }
 17 
 18 n_vec_t * make_n_vec_t( int n ) {
 19     if( n > 0 ) {
 20         n_vec_t * tmp;
 21      if( (tmp = malloc( sizeof * tmp ) ) == NULL )
 22         return NULL;
 23   if( (tmp->v = malloc( n * sizeof * (tmp->v) )) == NULL ) {
 24          free( tmp );
 25          return NULL;
 26      }
 27   return tmp;
 28     } else
 29         return NULL;
 30 }
 31 
 32 void free_nxn_mat_t( nxn_mat_t * tmp ) {
 33     if( tmp->v != NULL )
 34         free( tmp->v );
 35     free( tmp );
 36 }
 37 
 38 void free_n_vec_t( n_vec_t * tmp ) {
 39     if( tmp->v != NULL )
 40         free( tmp->v );
 41     free( tmp );
 42 }
 43 
 44 nxn_mat_t * read_nxn_mat_t( FILE *in )
 45 {
 46     int n;
 47  nxn_mat_t * tmp;
 48  int i,j;
 49 
 50  fscanf( in, "%d", &n );
 51  if( (tmp = make_nxn_mat_t(n)) == NULL )
 52         return NULL;
 53 
 54  tmp->n = n;
 55     for( i= 0; i < n; i++ )
 56         for( j= 0; j < n; j++ )
 57             if( fscanf( in, "%lf", tmp->v+i*n+j) != 1 ) {
 58     free_nxn_mat_t( tmp );
 59                 return NULL;
 60             }
 61 
 62     return tmp;
 63 }
 64 
 65 n_vec_t * read_n_vec_t( FILE *in )
 66 {
 67  int n;
 68  n_vec_t * tmp;
 69  int i;
 70 
 71  fscanf( in, "%d", &n );
 72  if( (tmp = make_n_vec_t(n)) == NULL )
 73         return NULL;
 74 
 75  tmp->n = n;
 76     for( i= 0; i < n; i++ )
 77         if( fscanf( in, "%lf", tmp->v+i) != 1 ) {
 78    free_n_vec_t( tmp );
 79             return NULL;
 80         }
 81 
 82     return tmp;
 83 }
 84 
 85 void test_print_nxn_mat_t( nxn_mat_t *m, FILE * out ) {
 86     int i,j;
 87     fprintf( out, "\n[\n" );
 88     for( i= 0; i < m->n; i++ ) {
 89         for( j= 0; j < m->n; j++ )
 90             fprintf( out, "\t%g", m->v[i*m->n+j] );
 91         fprintf( out, "\n" );
 92     }
 93     fprintf( out, "]\n" );
 94 }

Ponieważ staramy się testować kod jak najszybciej, a więc już teraz przystępujemy do stworzenia pierwszego testu, który przeczyta i wpisze macierz:

  1 #include "mat.h"
  2 
  3 int
  4 main (int argc, char **argv)
  5 {
  6  FILE *in = argc < 2 ? stdin : fopen (argv[1], "r");
  7 
  8  nxn_mat_t *mm = read_nxn_mat_t (in);
  9  n_vec_t *mv = read_n_vec_t (in);
 10 
 11  test_print_nxn_mat_t( mm, stdout );
 12  return 0;
 13 }

Do testowania przydadzą się jakieś dane, bo wielokrotne ich wpisywanie jest nieefektywne. Przykładowa zawartość pliku z danymi:

3
1.1 1.2 1.3
2.1 2.2 2.3
3.1 3.2 3.3
3
10
20
30

18 listopada 2008

1. Powtórka z make, potoki

# makefile
COPT = -Wall -pedantic -ansi

all: domain fun fun2

domain: domain.c
 ${CC} ${COPT} -o $@ -lm $^

fun: fun.c
 ${CC} ${COPT} -o $@ -lm $^

fun2: fun2.c
 ${CC} ${COPT} -o $@ -lm $^

.PHONY: test
test: test_x2 test_sin

test_sin: all
 -rm sin
 ./domain -3.2 3.2 30000 | ./fun sin > sin
 gnuplot sin.gpt
 rm sin
 ./domain -6.4 6.4 10000 | ./fun2 sin > sin
 gnuplot sin.gpt
 rm sin

test_x2: all
 -rm x2
 ./domain -1 4 10 | ./fun > x2
 gnuplot x2.gpt
 rm x2

clean:
 rm -rf sin x2 fun fun2 domain *.o

# x2.gpt
plot 'x2' w linespoints
pause 5

# sin.gpt
plot 'sin' w linespoints
pause 5

2. Napisy

  1 #include <stdio.h>
  2 
  3 int
  4 strlen1( char *s )
  5 {
  6  int l= 0;
  7  while( *s != '\0' ) {
  8   s++;
  9   l++;
 10  }
 11  return l;
 12 }
 13 
 14 int
 15 strlen2( char *s )
 16 {
 17  char *p= s;
 18  while( *p++ )
 19   ;
 20  return p-s;
 21 }
 22 
 23 int
 24 main( int argc, char **argv )
 25 {
 26  while( --argc ) {
 27   ++argv;
 28   printf( "strlen1: Argument \"%s\" ma dlug=%d\n", *argv, strlen1( *argv ) );
 29   printf( "strlen2: Argument \"%s\" ma dlug=%d\n", *argv, strlen2( *argv ) );
 30  }
 31  return 0;
 32 }

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <string.h>
  3 
  4 /*
  5 * MAXLINES must be defined during compilation
  6 */
  7 #ifndef MAXLINES
  8 #error MAXLINES must be defined during compilation (use -DMAXLINES=<your value>)
  9 #endif
 10 
 11 #define MAXLINELENGTH 500
 12 
 13 int
 14 main( int argc, char **argv )
 15 {
 16  char buff[MAXLINES][MAXLINELENGTH];
 17  int n= 0;
 18  int i;
 19  int maxl= 0;
 20  char (*maxl_pointer)[MAXLINELENGTH] = NULL;
 21  FILE *in = argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 22 
 23  if( in == NULL ) {
 24   printf( "Longest line lenght finder\n\n"
 25       "Usage: %s [ <filename> ]\n\n"
 26       "\t<filename> - name of an existing text file\n\n"
 27       "\tFile should not have more than %d lines\n"
 28       "\tLine lenght must not exceed %d characters\n",
 29       argv[0], MAXLINES, MAXLINELENGTH-2 );
 30   return 1;
 31  }
 32 
 33  while( fgets( buff[n], MAXLINELENGTH, in ) != NULL )
 34   ++n;
 35 
 36  printf( "%s: got %d lines\n", argv[0], n );
 37 
 38  maxl = 0;
 39  for( i= 0; i < n; i++ ) {
 40   int cl = strlen( buff[i] );
 41   if( cl > maxl ) {
 42    maxl = cl;
 43    maxl_pointer = buff + i;
 44   }
 45  }
 46  if( maxl_pointer != NULL )
 47   printf( "%s: longest line (%d characters): %s", *argv, maxl, *maxl_pointer );
 48  else
 49   printf( "%s: no lines in input stream?!\n", *argv );
 50 
 51  return 0;
 52 }

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <string.h>
  3 #include <stdlib.h>
  4 
  5 void
  6 sort_lines( char *tab, size_t size, int n, int (*cmpf)( char *, char * ) )
  7 {
  8  int i;
  9  int j;
 10  char *tmp= malloc( size );
 11  for( i= 1; i < n; i++ ) {
 12   memmove( tmp, tab+i*size, size );
 13   for( j= i; j > 0 && cmpf( tmp, tab+(j-1)*size ) < 0; j-- )
 14    memmove( tab+j*size, tab+(j-1)*size, size );
 15   memmove( tab+j*size, tmp, size );
 16  }
 17  free( tmp );
 18 }
 19 
 20 #define MAXLINES   1000
 21 #define MAXLINELENGTH 500
 22 
 23 int
 24 strlen_cmp( char *a, char *b )
 25 {
 26  int la= strlen( a );
 27  int lb= strlen( b );
 28  return la-lb;
 29 }
 30 
 31 int
 32 fc_cmp( char *a, char *b )
 33 {
 34  return *a - *b;
 35 }
 36 
 37 int
 38 main( int argc, char **argv )
 39 {
 40  char buff[MAXLINES][MAXLINELENGTH];
 41  int n= 0;
 42  int i;
 43  FILE *in = argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 44 
 45  if( in == NULL ) {
 46   printf( "Line sorter\n\n"
 47       "Usage: %s [ <filename> ]\n\n"
 48       "\t<filename> - name of an existing text file\n\n"
 49       "\tFile should not have more than %d lines\n"
 50       "\tLine lenght must not exceed %d characters\n",
 51       argv[0], MAXLINES, MAXLINELENGTH-2 );
 52   return 1;
 53  }
 54 
 55  while( fgets( buff[n], MAXLINELENGTH, in ) != NULL )
 56   ++n;
 57 
 58  sort_lines( buff, MAXLINELENGTH, n, strlen_cmp );
 59 
 60  for( i= 0; i < n; i++ )
 61   printf( "%d: %s", i, buff[i] );
 62 
 63  return 0;
 64 }

4 listopada 2008

1. Struktury, zwracanie złożonych danych przez funkcję, powtórzenie o stosie i stercie:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include <float.h>
  4 #include <math.h>
  5 
  6 struct double_vec {
  7  int n;
  8  double *v;
  9 };
 10 
 11 struct double_vec *
 12 vec_gen( int n, double start, double end )
 13 {
 14  int i;
 15  double dx;
 16 
 17  struct double_vec * v = malloc( sizeof *v );
 18  if( v == NULL )
 19   return NULL;
 20 
 21  (*v).v = malloc( n * sizeof * (*v).v );
 22 
 23  if( v->v == NULL ) {
 24   free( v );
 25   return NULL;
 26  }
 27 
 28  v->n = n;
 29  dx = ( end - start ) / ( n - 1 );
 30 
 31  for( i= 0; i < n; i++ )
 32   v->v[i] = start + i * dx;
 33 
 34  return v;
 35 }
 36 
 37 void
 38 vec_print( FILE *out, struct double_vec *v, char *fmt )
 39 {
 40  int i;
 41  for( i = 0; i < v->n; i++ )
 42   fprintf( out, fmt, v->v[i] );
 43 }
 44 
 45 int
 46 main( int argc, char ** argv )
 47 {
 48   double a = argc < 2 ? 0 : atof( argv[1] );
 49   double b = argc < 3 ? 1 : atof( argv[2] );
 50   int  n = argc < 4 ? 5 : atoi( argv[3] );
 51 
 52   struct double_vec *v = vec_gen( n, a, b );
 53 
 54   if( v != NULL ) {
 55    vec_print( stdout, v, "%g\n" );
 56    return 0;
 57   } else
 58    return 1;
 59 }

2. Wskaźniki do funkcji

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <math.h>
  3 #include <string.h>
  4 
  5 double
  6 x2( double x )
  7 {
  8  return x*x;
  9 }
 10 
 11 int
 12 main( int argc, char ** argv )
 13 {
 14  double (*fptr)( double );
 15  double x;
 16 
 17  fptr = x2;
 18 
 19  if( argc > 1 ) {
 20   if( strcmp( argv[1], "sin" ) == 0 )
 21    fptr= sin;
 22   else if( strcmp( argv[1], "cos" ) == 0 )
 23    fptr= cos;
 24   else if( strcmp( argv[1], "log" ) == 0 )
 25    fptr= log;
 26   else {
 27    fprintf( stderr, "Unknown function: \"%s\"\n", argv[1] );
 28    return 1;
 29   }
 30  }
 31  while( scanf( "%lf", &x ) == 1 )
 32   printf( "%g %g\n", x, (*fptr)( x ) );
 33 
 34  return 0;
 35 }

3. Wskaźniki do funkcji jako argumenty funkcji

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <math.h>
  3 #include <string.h>
  4 
  5 double
  6 x2( double x )
  7 {
  8  return x*x;
  9 }
 10 
 11 void
 12 process_vector( double *v, int n, double *result, double (*processor)( double ) )
 13 {
 14  int i;
 15  for( i= 0; i < n; i++ )
 16   result[i]= processor( v[i] );
 17   /*
 18   *  result[i]= (*processor)( v[i] );
 19   */
 20 }
 21 
 22 int
 23 main( int argc, char ** argv )
 24 {
 25  double (*fptr)( double );
 26  double x[100000];
 27  double y[100000];
 28  int i;
 29  int n;
 30 
 31  fptr = x2;
 32 
 33  if( argc > 1 ) {
 34   if( strcmp( argv[1], "sin" ) == 0 )
 35    fptr= sin;
 36   else if( strcmp( argv[1], "cos" ) == 0 )
 37    fptr= cos;
 38   else if( strcmp( argv[1], "log" ) == 0 )
 39    fptr= log;
 40   else {
 41    fprintf( stderr, "Unknown function: \"%s\"\n", argv[1] );
 42    return 1;
 43   }
 44  }
 45  n= 0;
 46  while( scanf( "%lf", x+n ) == 1 )
 47   n++;
 48 
 49  process_vector( x, n, y, fptr );
 50 
 51  for( i= 0; i < n; i++ )
 52   printf( "%g\t%g\n", *(x+i), *(y+i) );
 53 
 54  return 0;
 55 }

28 października 2008

Tematyka: Komunikacja pomiędzy funkcjami - c.d., wskaźniki a tablice

Najpierw pisali Państwo kartkówkę. Zadanie brzmiało:

Proszę napisać funkcję, która dostaje wektor liczb całkowitych i zamienia w nim wszystkie liczby dodatnie na liczbę 1, wszystkie ujemne na -1, a zera pozostawia bez zmian.

Wyniki kartkówki można sprawdzić w bazie danych https://oceny.iem.pw.edu.pl

Przykładowe rozwiązania:

  1 void
  2 rozwiazanie1 (int v[], int n)
  3 {
  4  int i;
  5  for (i = 0; i < n; i++)
  6   if (v[i] < 0)
  7    v[i] = -1;
  8   else if (v[i] > 0)
  9    v[i] = 1;
 10 }
 11 
 12 void
 13 rozwiazanie2 (int v[], int n)
 14 {
 15  while (--n >= 0)
 16   if (v[n] < 0)
 17    v[n] = -1;
 18   else if (v[n] > 0)
 19    v[n] = 1;
 20 }

Potem zajęliśmy się funkcją zamieniającą miejscami wartości dwóch zmiennych. Pokazaliśmy, że można jej użyć także do zamiany dwóch elementów wektora (mówiliśmy o związkach wektorów i wskaźników):

  1 #include <stdio.h>
  2 
  3 void
  4 swap (int *px, int *py)
  5 {
  6  int tmp = *px;
  7  *px = *py;
  8  *py = tmp;
  9 }
 10 
 11 void
 12 print_int_vector (FILE * out, int v[], int n, char *name)
 13 {
 14  int i;
 15  fprintf (out, "%s = [ ", name);
 16  for (i = 0; i < n; i++)
 17   fprintf (out, "%2d ", v[i]);
 18  fprintf (out, "]\n");
 19 }
 20 
 21 int
 22 main ()
 23 {
 24  int iv[] = { 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 };
 25 
 26  print_int_vector (stdout, iv, sizeof iv / sizeof iv[0], "iv");
 27 
 28  swap (iv, iv + 5);
 29 
 30  print_int_vector (stdout, iv, sizeof iv / sizeof iv[0], "iv");
 31 
 32  swap( &iv[1], & iv[8] ); /* albo tak: swap( iv+1, iv+8 ); */
 33  
 34  print_int_vector (stdout, iv, sizeof iv / sizeof iv[0], "iv");
 35 
 36  return 0;
 37 
 38 }

Następnie eksperymentowaliśmy, używając tej samej funkcji do zamiany elementów innego typu, niż wynika to z deklaracji argumentów formalnych. Na tej podstawie wyjaśnialiśmy sobie niuanse arytmetyki na wskaźnikach:

  1 #include <stdio.h>
  2 
  3 void
  4 swap (int *px, int *py)
  5 {
  6  int tmp = *px;
  7  *px = *py;
  8  *py = tmp;
  9 }
 10 
 11 void
 12 print_int_vector (FILE * out, int v[], int n, char *name)
 13 {
 14  int i;
 15  fprintf (out, "%s = [ ", name);
 16  for (i = 0; i < n; i++)
 17   fprintf (out, "%d ", v[i]);
 18  fprintf (out, "]\n");
 19 }
 20 
 21 void
 22 print_char_vector( FILE * out, char v[], int n, char * name )
 23 {
 24  int i;
 25  fprintf (out, "%s = [ ", name);
 26  for (i = 0; i < n; i++)
 27   fprintf (out, "%c ", v[i]);
 28  fprintf (out, "]\n");
 29 }
 30 
 31 
 32 int
 33 main ()
 34 {
 35  int iv[] = { 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 };
 36  char cv[] = { 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j' };
 37 
 38  print_int_vector (stdout, iv, sizeof iv / sizeof iv[0], "iv");
 39 
 40  swap (iv, iv + 5);
 41 
 42  print_int_vector (stdout, iv, sizeof iv / sizeof iv[0], "iv");
 43 
 44  print_char_vector(stdout, cv, sizeof cv / sizeof cv[0], "cv" );
 45 
 46  swap (cv, cv+2);
 47     
 48  print_char_vector(stdout, cv, sizeof cv / sizeof cv[0], "cv" );
 49 
 50  return 0;
 51 
 52 }

Kolejna wersja programu zawiera uniwersalną funkcję zamieniającą - aswap:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <string.h>
  3 
  4 #define MAXSWAPSIZE 1024
  5 
  6 void
  7 aswap (char *px, char *py, size_t size)
  8 {
  9  char buff[MAXSWAPSIZE];
 10  if( size <= MAXSWAPSIZE ) {
 11   memmove( buff, px, size );
 12   memmove( px, py, size );
 13   memmove( py, buff, size );
 14  }
 15 }
 16 
 17 void
 18 print_int_vector (FILE * out, int v[], int n, char *name)
 19 {
 20  int i;
 21  fprintf (out, "%s = [ ", name);
 22  for (i = 0; i < n; i++)
 23   fprintf (out, "%d ", v[i]);
 24  fprintf (out, "]\n");
 25 }
 26 
 27 void
 28 print_char_vector( FILE * out, char v[], int n, char * name )
 29 {
 30  int i;
 31  fprintf (out, "%s = [ ", name);
 32  for (i = 0; i < n; i++)
 33   fprintf (out, "%c ", v[i]);
 34  fprintf (out, "]\n");
 35 }
 36 
 37 int
 38 main ()
 39 {
 40  int iv[] = { 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 };
 41  char cv[] = { 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j' };
 42 
 43  print_int_vector (stdout, iv, sizeof iv / sizeof iv[0], "iv");
 44 
 45  aswap (iv, iv + 5, sizeof iv[0]);
 46 
 47  print_int_vector (stdout, iv, sizeof iv / sizeof iv[0], "iv");
 48 
 49  print_char_vector(stdout, cv, sizeof cv / sizeof cv[0], "cv" );
 50 
 51  aswap (cv, cv+5, sizeof cv[0]);
 52     
 53  print_char_vector(stdout, cv, sizeof cv / sizeof cv[0], "cv" );
 54 
 55  return 0;
 56 
 57 }

W tym momencie odeszliśmy od głównego toru wykładu i porozmawialiśmy o dynamicznej alokacji pamięci, zmiennych automatycznych, stosie i o tym jak napisać funkcję, która utworzy nowy wektor o zadanej wielkości. Napisaliśmy, jako przykład, funkcję kopiującą wektor:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 
  4 int *
  5 copy (int v[], int n)
  6 {
  7  int *copy;
  8  int i;
  9 
 10  if( (copy = malloc (n * sizeof *copy)) == NULL )
 11   return NULL;
 12 
 13  for (i = 0; i < n; i++)
 14   copy[i] = v[i];
 15  return copy;
 16 }
 17 
 18 int
 19 main (int argc, char **argv)
 20 {
 21  int v1[1000]; /* NIE ROBIMY TAK: = malloc( 1000 * sizeof *v1 ); */
 22  int n = argc > 1 ? atoi (argv[1]) : 10;
 23 
 24  int *v2;
 25 
 26  int i;
 27 
 28  for (i = 0; i < n; i++)
 29   v1[i] = 10 * i;
 30 
 31  v2 = copy (v1, n);
 32 
 33  if (v2 != NULL) {
 34    for (i = 0; i < n; i++)
 35     printf ("%d ", v2[i]);
 36    printf ("\n");
 37 
 38    free (v2);
 39  }
 40 
 41  return 0;
 42 }

Po tej dygresji wróciliśmy do programu testującego funkcję zamieniającą i przerobiliśmy także funkcję drukującą wektor wg pomysłu wykorzystanego w aswap:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <string.h>
  3 
  4 #define MAXSWAPSIZE 1024
  5 
  6 void
  7 aswap (char *px, char *py, size_t size)
  8 {
  9  char buff[MAXSWAPSIZE];
 10  if( size <= MAXSWAPSIZE ) {
 11         memmove( buff, px, size );
 12   memmove( px, py, size );
 13   memmove( py, buff, size );
 14  }
 15 }
 16 
 17 void
 18 print_any_vector (FILE * out,
 19          char *v, int n, size_t size,
 20          char *fmt, char *name)
 21 {
 22  int i;
 23  fprintf (out, "%s = [ ", name);
 24  for (i = 0; i < n; i++)
 25   fprintf (out, fmt, *(v+i*size));
 26  fprintf (out, "]\n");
 27 }
 28 
 29 int
 30 main ( )
 31 {
 32  int iv[] = { 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 };
 33  char cv[] = { 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j' };
 34 
 35  print_any_vector (stdout, (char*)iv, sizeof iv / sizeof iv[0], sizeof iv[0], "%d ", "iv");
 36 
 37  aswap ((char*)iv, (char*)(iv + 5), sizeof iv[0]);
 38 
 39  print_any_vector (stdout, (char*)iv, sizeof iv / sizeof iv[0], sizeof iv[0], "%d ", "iv");
 40 
 41  print_any_vector (stdout, cv, sizeof cv / sizeof cv[0], sizeof cv[0], "'%c', ", "cv");
 42 
 43  aswap (cv, cv+5, sizeof cv[0]);
 44     
 45  print_any_vector (stdout, cv, sizeof cv / sizeof cv[0], sizeof cv[0], "%c ", "cv");
 46 
 47  return 0;
 48 
 49 }

na sam koniec obejrzeli jeszcze Państwo makro, które wygląda i robi to samo, co funkcja aswap, ale w inny sposób:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <string.h>
  3 
  4 #define swap( T, A, B ) { T tmp = *(A); *(A) = *(B); *(B) = tmp; }
  5 
  6 void
  7 print_any_vector (FILE * out,
  8          char *v, int n, size_t size,
  9          char *fmt, char *name)
 10 {
 11  int i;
 12  fprintf (out, "%s = [ ", name);
 13  for (i = 0; i < n; i++)
 14   fprintf (out, fmt, *(v+i*size));
 15  fprintf (out, "]\n");
 16 }
 17 
 18 int
 19 main ( )
 20 {
 21  int iv[] = { 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 };
 22  char cv[] = { 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j' };
 23 
 24  print_any_vector (stdout, (char*)iv, sizeof iv / sizeof iv[0], sizeof iv[0], "%d ", "iv");
 25 
 26  swap (int, iv, iv + 5);
 27 
 28  print_any_vector (stdout, (char*)iv, sizeof iv / sizeof iv[0], sizeof iv[0], "%d ", "iv");
 29 
 30  print_any_vector (stdout, cv, sizeof cv / sizeof cv[0], sizeof cv[0], "'%c', ", "cv");
 31 
 32  swap (char, cv, cv+5);
 33     
 34  print_any_vector (stdout, cv, sizeof cv / sizeof cv[0], sizeof cv[0], "%c ", "cv");
 35 
 36  return 0;
 37 
 38 }

21 października 2008

Tematyka: Komunikacja pomiędzy funkcjami

Rozpoczęliśmy od skopiowania plików z poprzedniego wykładu i modyfikacji skryptu makefile tak, aby automatycznie porządkować katalog (usuwać niepotrzebne pliki). W tym celu dodaliśmy do makefile nową regułę:

clean:
 rm *.o *~ a.out

Potem przeszliśmy do rozbudowy funkcjonalności programu tak, aby było możliwe podanie jako argumentu nazwy pliku (a program przeczyta zawarte tam liczby i obliczy ich sumę). Poprawiona funkcja main:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include "sum.h"
  4 #include "sio.h"
  5 
  6 int
  7 main (int argc, char *argv[])
  8 {
  9  double liczby[1000];
 10  int n;
 11 
 12  if( argc == 1 )
 13   n = stdin2double_vec (liczby);
 14  else if( argc == 2 )
 15   n = file2double_vec(argv[1], liczby );
 16  else
 17   n = argv2double_vec (argv, argc, liczby);
 18 
 19  if (n >= 0)
 20   {
 21    printf ("mamy %d liczb\n", n);
 22    double_vec2stdout (liczby, n);
 23    printf ("sum = %f\n", sum (liczby, n));
 24   }
 25  else
 26   {
 27    printf ("Podano złe argumenty - niektóre nie są liczbami!\n");
 28   }
 29 
 30  return 0;
 31 
 32 }

i nowa funkcja:

  1 int
  2 file2double_vec( char * filename, double v[] )
  3 {
  4   int n= 0;
  5   double x;
  6   FILE* input = fopen( filename, "r" );
  7 
  8   if( input == NULL )
  9    return -1;
 10 
 11   while( fscanf( input, "%lf", &x ) == 1 )
 12    v[n++] = x;
 13 
 14   return n;
 15 }

Doszliśmy do wniosku, że ta funkcja jest bardzo podobna do stdin2double_vec. Dodatkowo nie podobała nam się diagnostyka błędów. Poprawiliśmy to wszystko i mamy: program

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include "sum.h"
  4 #include "sio.h"
  5 
  6 #define MAXINPUTDATASIZE 100
  7 
  8 int
  9 main (int argc, char *argv[])
 10 {
 11  double liczby[MAXINPUTDATASIZE+1]; /* +1 bo jesteśmy aż za bardzo ostrożni */
 12  int n;
 13 
 14  if (argc == 1)
 15   n = file2double_vec (stdin, liczby, MAXINPUTDATASIZE);
 16  else if (argc == 2)
 17   {
 18    FILE *inp = fopen (argv[1], "r");
 19    if (inp == NULL)
 20  {
 21   printf ("Uwaga: nie mogę otworzyć pliku %s do czytania.\n",
 22    argv[1]);
 23   return -1;
 24  }
 25    n = file2double_vec (inp, liczby, MAXINPUTDATASIZE);
 26    fclose (inp);
 27   }
 28  else
 29   n = argv2double_vec (argv, argc, liczby );
 30 
 31  if (n >= 0)
 32   {
 33    double s = sum( liczby, n );
 34    printf ("mamy %d liczb\n", n);
 35    double_vec2stdout (liczby, n);
 36    printf ("sum = %f\n", s);
 37   }
 38  else if (n == -1)
 39   {
 40    printf ("Podano złe dane wejsciowe - niektóre nie są liczbami!\n");
 41   }
 42  else
 43   printf ("Podano zbyt wiele danych wejściowych!\n");
 44 
 45 
 46  return 0;
 47 
 48 }

i funkcje (wszystkie - cały plik sio.h i cały sio.c)

  1 int argv2double_vec( char *argv[], int argc, double v[] );
  2 
  3 void double_vec2stdout( double [], int );
  4 
  5 int file2double_vec( FILE *, double v[], i

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include "sio.h"
  4 
  5 int
  6 argv2double_vec( char *argv[], int argc, double v[] )
  7 {
  8  int i;
  9  double x;
 10  for( i = 1; i < argc; i++ ) {
 11   if( sscanf( argv[i], "%lf", &x ) == 1 )
 12    v[i-1] = x;
 13   else
 14    return -1;
 15  }
 16 
 17  return argc-1;
 18 }
 19 
 20 int
 21 file2double_vec( FILE *input, double v[], int maxvlgt )
 22 {
 23   int n= 0;
 24   double x;
 25 
 26   while( fscanf( input, "%lf", &x ) == 1 && n < maxvlgt )
 27    v[n++] = x;
 28 
 29   if( feof(input) )
 30    return n;
 31   else if( n == maxvlgt )
 32    return -2;
 33   else if( n > maxvlgt )
 34    return -13;
 35   else
 36    return -1;
 37 
 38 }
 39 
 40 void
 41 double_vec2stdout( double v[], int n )
 42 {
 43  int i;
 44  printf( "[ " );
 45  for( i = 0; i < n; i++ )
 46   printf( "%g ", v[i] );
 47  printf("]\n" );
 48 }

Przy okazji poprawialiśmy też makefile - ostateczna postać:

sumator: main.o sum.o sio.o
 cc -o sumator main.o sum.o sio.o

main.o: main.c sum.h sio.h
 cc -c -Wall main.c

sum.o: sum.c sum.h
 cc -c -Wall sum.c

sio.o: sio.c sio.h
 cc -c -Wall sio.c

test: sumator
 ./sumator 1 2 3 4 5 6 7 8 9.992

filetest: danePrzykladowe
 ./sumator danePrzykladowe

clean:
 rm *.o *~ sumator

I zrobiliśmy sobie generator produkujący dużo danych do testów:

  1 #include <stdio.h>
  2 
  3 int
  4 main ()
  5 {
  6  int i;
  7  for (i = 0; i < 20000; i++)
  8   printf ("%f\n", (double) i / 251 + 644. * i / 73);
  9  return 0;
 10 }

Na koniec zajęliśmy się przekazywaniem argumentów do funkcji przez wartość. Pokazaliśmy, że funkcja

  1 void
  2 swap( double v[], int i, int j )
  3 {
  4  double tmp = v[i];
  5  v[i] = v[j];
  6  v[j] = tmp;
  7 }

rzeczywiście zamieni dwa elementy, natomiast funkcja

  1 void
  2 swap( double x, double y )
  3 {
  4  double tmp = x;
  5  x = y;
  6  y = tmp;
  7 }

nie zamieni wartości argumentów aktualnych, a jedynie wartości ich kopii.

Na koniec powiedzieliśmy sobie o wskaźnikach i pokazaliśmy funkcję, która potrafi zamienić wartości argumentów:

  1 void
  2 swap2( double* ax, double* ay )
  3 {
  4  double tmp = *ax;
  5  *ax = *ay;
  6  *ay = tmp;
  7 }

14 października 2008

Tematyka: Funkcja jako narzędzie abstrakcji algorytmu, podział programu na pliki, pliki nagłówkowe, wprowadzenie do make

Zrefaktoryzowana wersja sumatora - rozbicie na funkcje:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 
  4 double
  5 sum( double v[], int n )
  6 {
  7  int i;
  8  double s = 0;
  9 
 10  for( i = 0; i < n; i++ )
 11   s += v[i];
 12 
 13  return s;
 14 }
 15 
 16 int
 17 main( int argc, char * argv[] )
 18 {
 19  int i;
 20  double liczby[1000];
 21 
 22  for( i= 1; i < argc; i++ ) {
 23    liczby[i-1] = atof( argv[i] );
 24  }
 25 
 26  printf( "sum = %g\n", sum( liczby, argc-1) );
 27 
 28  return 0;
 29 
 30 }

Wersja ostateczna: program rozbity na kilka plików:

  1 /* main.c - program główny */
  2 #include <stdio.h>
  3 #include <stdlib.h>
  4 #include "sum.h"
  5 #include "sio.h"
  6 
  7 int
  8 main( int argc, char * argv[] )
  9 {
 10  double liczby[1000];
 11  int n;
 12 
 13  if( argc > 1 )
 14   n= argv2double_vec( argv, argc, liczby );
 15  else
 16   n= stdin2double_vec( liczby );
 17 
 18  if( n >= 0 ) {
 19    printf( "mamy %d liczb\n", n );
 20    double_vec2stdout( liczby, n );
 21    printf( "sum = %f\n", sum( liczby, n ) );
 22  } else {
 23    printf( "Podano złe argumenty - niektóre nie są liczbami!\n" );
 24  }
 25 
 26  return 0;
 27 
 28 }

  1 /* sum.h */
  2 double sum( double [], int );

  1 /* sum.c */
  2 #include "sum.h"
  3 
  4 double
  5 sum( double v[], int n )
  6 {
  7  int i;
  8  double s = 0;
  9 
 10  for( i = 0; i < n; i++ )
 11   s += v[i];
 12 
 13  return s;
 14 }

  1 /* sio.h */
  2 int argv2double_vec( char *argv[], int argc, double v[] );
  3 
  4 void double_vec2stdout( double [], int );
  5 
  6 int stdin2double_vec( double v[] );

  1 /* sio.c */
  2 #include <stdio.h>
  3 #include <stdlib.h>
  4 #include "sio.h"
  5 
  6 int
  7 argv2double_vec( char *argv[], int argc, double v[] )
  8 {
  9  int i;
 10  double x;
 11  for( i = 1; i < argc; i++ ) {
 12   if( sscanf( argv[i], "%lf", &x ) == 1 )
 13    v[i-1] = x;
 14   else
 15    return -1;
 16  }
 17 
 18  return argc-1;
 19 }
 20 
 21 int 
 22 stdin2double_vec( double v[] ) 
 23 {
 24  int n= 0;
 25  double x;
 26  while( scanf( "%lf", &x ) == 1 )
 27   v[n++] = x;
 28  return n;
 29 }
 30 
 31 void
 32 double_vec2stdout( double v[], int n )
 33 {
 34  int i;
 35  printf( "[ " );
 36  for( i = 0; i < n; i++ )
 37   printf( "%g ", v[i] );
 38  printf("]\n" );
 39 }

Makefile:

a.out: main.o sum.o sio.o
 cc main.o sum.o sio.o

main.o: main.c sum.h sio.h
 cc -c -Wall main.c

sum.o: sum.c sum.h
 cc -c -Wall sum.c

sio.o: sio.c sio.h
 cc -c -Wall sio.c

test:
 ./a.out 1 2 3 4 5 6 7 8 9.992

7 października 2008

Tematyka: Wprowadzenie do C, pierwszy program, funkcja main i jej argumenty

Echo - wersja ostatnia

  1 #include <stdio.h>
  2 
  3 int
  4 main( int argc, char * argv[] )
  5 {
  6  int i;
  7 
  8  for( i= 0; i < argc; i++ )
  9   printf( "argv[%d]=\"%s\"\n", i, argv[i] );
 10 
 11  /*
 12  printf( "\n" );
 13  */
 14 
 15  return 0;
 16 }

Suma

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 
  4 int
  5 main( int argc, char * argv[] )
  6 {
  7  int i;
  8  double s = 0;
  9  double x;
 10 
 11  for( i= 1; i < argc; i++ ) {
 12    x = atof( argv[i] );
 13    s += x;
 14  }
 15 
 16  printf( "sum = %g\n", s );
 17 
 18  return 0;
 19 
 20 }

2015-09-23 06:43