[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Uwaga: starsze wykłady są niżej

WF 22.01.2013

Zaliczenie!

WE 15.01.2013

Słownik implementowany przez tablicę mieszającą

Wersja przechowująca pary (napis,napis)

Wersja universalna (void*,void*), bez allokacji pamięci na zawartość

Wersja universalna (void*,void*), z allokacją pamięci na zawartość

WD 8.01.2013

Słownik implementowany przez b-drzewo

Wszystkie programy spakowane zipem

WC 18.12.2012

Uruchamianie programu. Testy funkcjonalności, dane testowe, debugger

Wszystkie programy spakowane zipem

WB 11.12.2012

Macierze wielowymiarowe. Eliminacja Gaussa

Wszystkie programy spakowane zipem

Przypominam o pracy domowej: macie Państwo poprawić eliminację z częściowym wyborem elementu dominującego i dokończyć podstawienie wstecz.

WA 4.12.2012

Parsowanie napisów, drzewa binarne (wyrażenia arytmetyczne w postaci drzew)

Wszystkie programy spakowane zipem

A tutaj praca domowa - przypominam, że powinni Państwo poprawić funkcję słowotok tak, aby poprawnie reagowała na sekwencje separatorów.

  1 #include <string.h>
  2 
  3 char *slowotok( char *string, char *delim, char **saveptr ) {
  4     char *start= string != NULL ? string : *saveptr;
  5     char *cur = start;
  6 
  7     while( *start != '\0' && strchr( delim, *start ) != NULL ) {
  8         start++;
  9     }
 10     if( *start == '\0' )
 11         return NULL;
 12 
 13     while( *cur != '\0' && strchr( delim, *cur ) == NULL ) {
 14         cur++;
 15     }
 16     if( *cur != '\0' ) {
 17         *cur = '\0';
 18         *saveptr = cur+1;
 19     } else {
 20         *saveptr = cur;
 21     }
 22     
 23     return start;
 24 }
 25 
 26 #include <stdio.h>
 27 
 28 int main( int argc, char **argv ) {
 29     char delim[] = " ,.!?;:";
 30     char *save;
 31     char nap[] = "Ala ma kota. Ola ma psa, a Zosia dwa.";
 32     char *s= slowotok( nap, delim, &save );
 33 
 34     do {
 35         printf( "%s\n", s );
 36         s= slowotok( NULL, delim, &save );
 37     } while( s != NULL );
 38 
 39     return 0;
 40 }

Rozwiązanie pracy domowej Błędem poprzedniej wersji było inicjowanie zmiennej curr w niewłaściwym miejscu. Oto poprawka:

  1 #include <string.h>
  2 
  3 char *slowotok( char *string, char *delim, char **saveptr ) {
  4  char *start= string != NULL ? string : *saveptr;
  5  char *cur;
  6 
  7  while( *start != '\0' && strchr( delim, *start ) != NULL ) {
  8   start++;
  9  }
 10  if( *start == '\0' )
 11   return NULL;
 12 
 13  cur= start;
 14 
 15  while( *cur != '\0' && strchr( delim, *cur ) == NULL ) {
 16   cur++;
 17  }
 18  if( *cur != '\0' ) {
 19   *cur = '\0';
 20   *saveptr = cur+1;
 21  } else {
 22   *saveptr = cur;
 23  }
 24 
 25  return start;
 26 }

W9 27.11.2012

Parser ONP

Wszystkie programy spakowane zipem

W8 20.11.2012

Parsowanie napisów

Wszystkie programy spakowane zipem

  1 /** Funkcja zamieniająca wszystkie cyfry dziesiętne
  2   w argumencie na znak '*' 
  3   Przyklad:
  4   "Ala ma 2 koty a Ola 34 chomiki." -> "Ala ma * koty a Ola ** chomiki."
  5 */
  6 
  7 #include <ctype.h>
  8 
  9 void dig2star( char *string ) {
 10     while( *string ) {
 11         if( isdigit( *string ) ) //if( *string >= '0' && *string <= '9' )
 12             *string = '*';
 13         string++;
 14     }
 15 }

  1 #include "parser_onp.h"
  2 
  3 double parser_onp( lexSym_t *wezSymbol( double *liczba, char *op ), int *err ) {
  4     lexSym_t ostsymb;
  5     double liczba, tmp;
  6  char op;
  7 
  8     while( (ostsymb= wezSymbol( &liczba, &op )) != KONIEC ) {
  9         if( ostsymb == LICZBA ) 
 10             push( liczba );
 11         else if( ostsymb == OPERATOR ) {
 12             if( size() < 2 ) {
 13                 *err = -4; /* za mało argumentów */
 14                 return 0.0;
 15             }
 16             switch( op ) {
 17                 case '+' : push( pop()+pop() );
 18                                     break;
 19                 case '*' : push( pop()*pop() );
 20                                     break;
 21                 case '-' : tmp = pop();
 22                                     push( pop()-tmp );
 23          break;
 24     case '/' : tmp = pop();
 25                                     if( tmp == 0 ) {
 26                                         *err = -1; /* dzielenie przez zero */
 27           return 0.0;
 28          }
 29          push( pop() / tmp );
 30                                     break;
 31                 default:  *err = -2; /* nieznany operator */
 32          return 0.0;
 33    }
 34         } else {
 35          *err = -3; /* nieznany symbol leksykalny */
 36             return 0.0;
 37         }
 38     }
 39     return pop();
 40 }

  1 #ifndef _STOS_H_
  2 #define _STOS_H_
  3 
  4 void push( double );
  5 double pop( void );
  6 int size( void );
  7 
  8 #endif
  9 

  1 #include "stos.h"
  2 
  3 #define MAX 4096
  4 
  5 static double moj_stos[MAX];
  6 static int wsk_mojego_stosu = 0;
  7 
  8 void push( double liczba ) {
  9     moj_stos[wsk_mojego_stosu++] = liczba;
 10 }
 11 
 12 double pop( void ) {
 13     if( wsk_mojego_stosu > 0 )
 14         return moj_stos[--wsk_mojego_stosu];
 15     else
 16         return -9999.9999;
 17 }
 18 
 19 int size( void ) {
 20     return wsk_mojego_stosu;
 21 }

  1 #include <stdio.h>
  2 #include "stos.h"
  3 
  4 int main( int argc, char **argv ) {
  5     double t[] = { 9.9, 8.8, 7.7, 6.6, 5.5, 5 };
  6     
  7     int i;
  8 
  9     for( i= 0; i < sizeof t / sizeof t[0]; i++ )
 10         push( t[i] );
 11 
 12     printf( "Na stosie jest %d liczb.\n", size() );
 13 
 14     while( size() > 0 )
 15         printf( "Zdejmujemy %g\n", pop() );
 16 
 17     printf( "Stos %sjest pusty\n", size() > 0 ? "NIE " : "" );
 18 
 19     return 0;
 20 }

  1 #ifndef _ALEKS_H_
  2 #define _ALEKS_H_
  3 
  4 typedef int lexSym_t;
  5 
  6 #define NIEZNANY_ZNAK 0
  7 #define LICZBA 1
  8 #define OPERATOR 2
  9 #define KONIEC 3
 10 
 11 void initAleks( char *s );
 12 
 13 lexSym_t wezSymbol( double *l, char *op );
 14 
 15 #endif
 16 

  1 #include "aleks.h"
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include <ctype.h>
  4 
  5 static char *string;
  6 
  7 void initAleks( char *s ) {
  8     string = s;
  9 }
 10 
 11 lexSym_t wezSymbol( double *l, char *op ) {
 12 
 13     while( *string != '\0' && isspace(*string) )
 14         string++;
 15 
 16     if( *string == '\0' )
 17         return KONIEC;
 18 
 19     if( *string == '+' || *string == '*' || *string == '/' || (*string == '-' && *(string+1)) ) {
 20         *op = *string;
 21         string++;
 22         return OPERATOR;
 23     }
 24 
 25     if( isdigit(*string) || *string == '.' ) {
 26         *l = atof( string );
 27         while( isdigit(*string) || *string == '.' )
 28             string++;
 29         return LICZBA;
 30     }
 31 
 32     *op = *string;
 33  ++string;   
 34  return NIEZNANY_ZNAK;
 35 }

  1 #include "aleks.h"
  2 #include <stdio.h>
  3 
  4 int main( int argc, char **argv ) {
  5     char *test = "2 4 + 5 6 * / 2 - 3.55 9.21 + - =";
  6     char op;
  7  double l;
  8     lexSym_t s;
  9 
 10     initAleks( test );
 11 
 12     printf( "Testowy napis: \"%s\"\n", test );
 13 
 14     while( (s= wezSymbol( &l, &op )) != KONIEC ) {
 15         switch( s ) {
 16             case LICZBA: printf( "LICZBA %g\n", l );
 17                 break;
 18             case OPERATOR: printf( "OPERATOR %c\n", op );
 19                 break;
 20             case NIEZNANY_ZNAK: printf( "NIEZNANY_ZNAK: '%c'\n", op );
 21                 break;
 22         }
 23     }
 24     printf( "KONIEC\n" );
 25 
 26     return 0;
 27 }

W7 13.11.2012

Listy liniowe i drzewa binarne

  1 /* Lista liniowa jednokierunkowa, zawierająca liczby *
  2 #include <stdio.h>
  3 #include <stdlib.h>
  4 
  5 typedef struct n {
  6     double d;
  7     struct n *nxt;
  8 } elem_t, *list_t;
  9 
 10 list_t add( list_t l, double x ) {
 11 /** Wstawianie na koniec listy (rekurencyjnie) */
 12     if( l == NULL ) {
 13         list_t nowy= malloc( sizeof *nowy );
 14         nowy->d = x;
 15         nowy->nxt = NULL;
 16         return nowy;
 17     } else {
 18         l->nxt = add( l->nxt, x );
 19         return l;
 20     }
 21 }
 22 
 23 list_t add_nr( list_t l, double x ) {
 24 /** Wstawianie na koniec listy (bez rekurencji) */
 25     if( l == NULL ) {
 26   list_t nowy= malloc( sizeof *nowy );
 27   nowy->d = x;
 28   nowy->nxt = NULL;
 29   return nowy;
 30  } else {
 31         list_t it = l;
 32         while( it->nxt != NULL )
 33             it= it->nxt;
 34         it->nxt = malloc( sizeof *it->nxt );
 35         it->nxt->d = x;
 36         it->nxt->nxt = NULL;
 37         return l;
 38     }
 39 }
 40 
 41 list_t ordr( list_t l, double x ) {
 42 /** Wstawianie w kolejnosci niemalejacej (bez rekurencji) */
 43  list_t nowy= malloc( sizeof *nowy );
 44  nowy->d = x;
 45  nowy->nxt = l;
 46     if( l == NULL || l->d > x ) {
 47   return nowy;
 48  } else {
 49         list_t it = l;
 50         while( it->nxt != NULL && it->nxt->d <= x )
 51             it= it->nxt;
 52         nowy->nxt = it->nxt;
 53         it->nxt = nowy;
 54         return l;
 55     }
 56 }
 57 
 58 list_t ins( list_t l, double x ) {
 59 /** Wstawianie na początek listy */
 60     list_t nowy= malloc( sizeof *nowy );
 61     nowy->d = x;
 62     nowy->nxt = l;
 63     return nowy;
 64 }
 65 
 66 void print_l( list_t l, FILE *out ) {
 67     while( l != NULL ) {
 68         fprintf( out, "%g -> ", l->d );
 69         l = l->nxt;
 70     }
 71     fprintf( out, "NULL\n" );
 72 }
 73 
 74 int
 75 main( int argc, char **argv ) {
 76     list_t l= NULL;
 77 
 78     while( --argc ) {
 79         l = ordr( l, atof( *(++argv) ) );
 80     }
 81 
 82     print_l( l, stdout );
 83 
 84     return EXIT_SUCCESS;
 85 }

  1 /* Lista liniowa jednokierunkowa zawierająca struktury *
  2 #include <stdio.h>
  3 #include <stdlib.h>
  4 #include <string.h>
  5 
  6 typedef struct n {
  7  char *imie;
  8     char *nazwisko;
  9     int lp;
 10     struct n *nxt;
 11 } elem_t, *list_t;
 12 
 13 list_t ordr( list_t l, char *im, char *nz, int lp ) {
 14 /** Wstawianie w kolejnosci niemalejacej (bez rekurencji) */
 15  list_t nowy= malloc( sizeof *nowy );
 16  nowy->imie= im;
 17  nowy->nazwisko = nz; 
 18  nowy->lp= lp;
 19     if( l == NULL || l->lp > lp ) {
 20   return nowy;
 21  } else {
 22         list_t it = l;
 23         while( it->nxt != NULL && it->nxt->lp <= lp )
 24             it= it->nxt;
 25         nowy->nxt = it->nxt;
 26         it->nxt = nowy;
 27         return l;
 28     }
 29 }
 30 
 31 void print_l( list_t l, FILE *out ) {
 32     while( l != NULL ) {
 33         fprintf( out, "%s %s %d\n", l->imie, l->nazwisko, l->lp );
 34         l = l->nxt;
 35     }
 36 }
 37 
 38 #define MAXBUF 1024
 39 
 40 int parsebuf( char *buf, char **im, char **naz, int *lp ) {
 41 /** Parsuje buf -> (string,string,int),
 42   kopiuje pierwszy string do im, drugi do naz, a int do lp 
 43         Zwraca liczbe sparsowanych pól
 44 */
 45  char imie[MAXBUF], nazwisko[MAXBUF];
 46     int nr= sscanf( buf, "%s %s %d", imie, nazwisko, lp );
 47     if( nr == 3 ) {
 48         *im= malloc( strlen(imie)+1 );
 49         strcpy( *im, imie );
 50         *naz= malloc( strlen(nazwisko)+1 );
 51         strcpy( *naz, nazwisko );
 52     }    
 53     return nr;
 54 }
 55 
 56 int
 57 main( int argc, char **argv ) {
 58     FILE *in = argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 59     char buf[MAXBUF];
 60     char *im, *naz;
 61     int lp;
 62     list_t l= NULL;
 63 
 64     while( fgets( buf, MAXBUF, in ) != NULL ) {
 65         if( parsebuf( buf, &im, &naz, &lp ) == 3 )
 66          l = ordr( l, im, naz, lp );
 67     }
 68 
 69     print_l( l, stdout );
 70 
 71     return EXIT_SUCCESS;
 72 }

  1 /* Drzewo posukiwań binarnych (BST) zawierające liczby */
  2 #include <stdio.h>
  3 #include <stdlib.h>
  4 
  5 typedef struct n {
  6     double d;
  7     struct n *l, *p;
  8 } node_t, * tree_t;
  9 
 10 tree_t add( tree_t t, double x ) {
 11     if( t == NULL ) {
 12         tree_t nowy= malloc( sizeof *nowy );
 13         nowy->d = x;
 14         nowy->l = nowy->p = NULL;
 15         return nowy;
 16     } else if( t->d > x ) {
 17         t->l = add( t->l, x );
 18         return t;
 19     } else {
 20         t->p = add( t->p, x );
 21         return t;
 22     }
 23 }
 24 
 25 void print_tree( tree_t t, FILE *out, int g ) {
 26     if( t != NULL ) {
 27         int i;
 28         print_tree( t->p, out, g+1 );
 29         for( i= 0; i < g; i++ )
 30             fprintf( out, "  " );
 31         fprintf( out, "%g\n", t->d );
 32         print_tree( t->l, out, g+1 );
 33     }
 34 }
 35 
 36 int
 37 main( int argc, char **argv ) {
 38  tree_t t= NULL;
 39 
 40  while( --argc ) {
 41   t = add( t, atof( *(++argv) ) );
 42  }
 43 
 44  print_tree( t, stdout, 0 );
 45 
 46  return EXIT_SUCCESS;
 47 }

W6 06.11.2012

Wskaźniki do funkcji, tablice struktur, qsort, operacje na napisach

  1 /** Tablicuje zadaną funkcję dla punktów zapisanych w pliku
  2   z danymi - wylicza w każdym punkcie wartość funkcji
  3   i aproksymację jej pochodnej ilorazem różnicowym w przód.
  4 */
  5 #include <stdio.h>
  6 #include <stdlib.h>
  7 #include <math.h>
  8 #include <string.h>
  9 #include "tdyn.h" /* tdyn.c i tdyn.h pisaliśmy na W5 */
 10 
 11 typedef double (*fd_p)( double ); /* wskaźnik do funkcji */
 12 
 13 double moja( double x ) { /* przykł. funkcja zgodna z typem fd_p */
 14     return sin(x)*exp(-.2*x);
 15 }
 16 
 17 void calc_f_df( td_t *x, td_t *y, td_t *yp, double eps, fd_p f )
 18 /** Funkcja tablicująca f */
 19 {
 20     int i;
 21     y->n = yp->n = 0;
 22     while( y->size < x->n )
 23         double_size_td( y );
 24     while( yp->size < x->n )
 25         double_size_td( yp );
 26     for( i= 0; i < x->n; i++ ) {
 27         y->t[i] = f( x->t[i] );
 28   yp->t[i] = ( f(x->t[i]+eps) - f(x->t[i]) ) / eps;
 29     }
 30     y->n= yp->n= x->n;
 31 }
 32 
 33 typedef struct { /* struktura mapująca nazwę na wskaźnik do f */
 34     fd_p f;
 35     char *naz;
 36 } fun_t;
 37 
 38 int
 39 main( int argc, char **argv ) {
 40     FILE *in = argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 41     FILE *ou = argc > 2 ? fopen( argv[2], "w" ) : stdout;
 42     double eps = argc > 3 ? atof( argv[3] ) : 1e-6;
 43     int i;
 44     fun_t funkcje[] = {
 45   { moja, "moja" },
 46   { sin, "sin" },
 47   { cos, "cos" }
 48  };
 49 
 50     td_t *x = init_td( 100 );
 51     td_t *fx = init_td( 100 );
 52     td_t *dfx = init_td( 100 );
 53 
 54     read_td( x, in );
 55 
 56     if( x->n > 0 ) {
 57         fd_p f = log;
 58      if( argc > 4 ) {
 59             for( i= 0; i < sizeof funkcje / sizeof funkcje[0]; i++ )
 60                 if( strcmp( argv[4], funkcje[i].naz ) == 0 )
 61                     f = funkcje[i].f;
 62         }    
 63         calc_f_df( x, fx, dfx, eps, f );
 64         for( i= 0; i < x->n; i++ )
 65             fprintf( ou, "%g %g %g\n", x->t[i], fx->t[i], dfx->t[i] );
 66         return EXIT_SUCCESS;
 67     }
 68 
 69     return EXIT_FAILURE;
 70 }

  1 /** Prosty generator liczb losowych <0,1>
  2 */
  3 #include <stdio.h>
  4 #include <stdlib.h>
  5 #include <time.h>
  6 
  7 int main( int argc, char **argv ) {
  8     int n= argc > 1 ? atoi( argv[1] ) : 10;
  9 
 10     srand( time( NULL ) );
 11 
 12     int i;
 13 
 14     for( i= 0; i < n; i++ )
 15         printf( "%g\n", (double)rand() / RAND_MAX );
 16 
 17     return 0;
 18 }

  1 /** Sortowanie tablicy dynamicznej: porównanie sortowania przez wstawianie i sortowania szybkiego
  2 */
  3 #include <stdio.h>
  4 #include <stdlib.h>
  5 #include "tdyn.h"
  6 
  7 int fcmp( const void *a, const void *b ) {
  8     double *da = (double*) a;
  9     double *db = (double*) b;
 10 
 11     if( *da > *db )
 12         return 1;
 13     else if( *da == *db )
 14         return 0;
 15     else
 16         return -1;
 17 }
 18 
 19 int main( int argc, char **argv ) {
 20     FILE *in = argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 21     td_t *x = init_td( 100 );
 22     int i;
 23 
 24     read_td( x, in );
 25 
 26 #ifdef INSORT
 27     sort_td( x );
 28 #else
 29     qsort( x->t, x->n, sizeof x->t[0], fcmp );
 30 #endif
 31 
 32     for( i= 1; i < x->n; i++ )
 33         if( x->t[i] < x->t[i-1] )
 34             fprintf( stderr, "O JENYLKU! nie sortuje dobrze\n" );
 35 
 36     for( i= 0; i < x->n; i++ )
 37         printf( "%g\n", x->t[i] );
 38 
 39     return 0;
 40 }

  1 /** Sortowanie alfabetyczne
  2 */
  3 #include <stdio.h>
  4 #include <stdlib.h>
  5 #include <string.h>
  6 
  7 #define MAXLINE 4096 
  8 
  9 /* własna wersja strcmp */
 10 int xstrcmp( char *a, char *b ) {
 11     while( *a == *b && *a != '\0' ) {
 12         a++;
 13         b++;
 14     }
 15     return *a - *b;
 16 }
 17 
 18 int fcmp( const void *a, const void *b ) {
 19     char *pa = * (char**)a;
 20     char *pb = * (char**)b;
 21     return xstrcmp( pa, pb ); /* po skasowaniu litery x mamy standardowy strcmp */
 22 }
 23 
 24 int main( int argc, char **argv ) {
 25     char buf[MAXLINE];
 26     char **file= NULL;
 27     int n= 0;
 28     int file_size = 100;
 29     int i;
 30     
 31     file= malloc( file_size * sizeof *file );
 32 
 33     while( fgets( buf, MAXLINE, stdin ) != NULL ) {
 34         char *line = malloc( (strlen( buf )+1) * sizeof *line );
 35         strcpy( line, buf );
 36         if( n == file_size ) {
 37             char **tmp = realloc( file, 2*file_size*sizeof *tmp );
 38             if( tmp == NULL ) {
 39                 fprintf( stderr, "KASZANKA!\n" );
 40                 return EXIT_FAILURE;
 41             }
 42             file= tmp;
 43             file_size *= 2;
 44         }
 45         file[n++] = line;
 46     }
 47 
 48     qsort( file, n, sizeof *file, fcmp );
 49 
 50     for( i= 0; i < n; i++ )
 51         printf( "%s", file[i] );
 52 
 53     return EXIT_SUCCESS;
 54 }

W5 30.10.2012

Struktury, oparacje na wskaźnikach, dynamiczne tablice

  1 // Zwinne Czytanie - czytamy wektor o niewiadomo jakiej
  2 // długości
  3 
  4 #include <stdio.h>
  5 #include <stdlib.h>
  6 #include "vutl.h"
  7 
  8 int main( int argc, char **argv ) {
  9     FILE *in= argc > 1 ? fopen(argv[1],"r") : stdin;
 10 
 11     int i= 0; // ile liczb przeczytaliśmy
 12     
 13     double *w= malloc( 10 * sizeof(double) ); // tu przechowujemy
 14     int size = 10; // tyle mamy miejsca w w
 15 
 16     double x; // tymczasowa zmienna uzywana przy czytaniu
 17 
 18     if( in == NULL || w == NULL )
 19         return EXIT_FAILURE;
 20 
 21     while( fscanf( in, "%lf", &x ) == 1 ) {
 22         if( i == size ) {
 23             double *tmp= realloc( w, 2*size*sizeof(double) );
 24             if( tmp == NULL ) {
 25                 fprintf( stderr, "Blad przy probie powiekszenia w do wielkosci %d\n", 2*size );
 26                 return EXIT_FAILURE;
 27             }
 28             w= tmp;
 29             size *= 2;
 30         }
 31         w[i++]= x;
 32     }
 33 
 34     printf( "Przeczytano %d liczb, wektor w ma dlugosc = %d\n", i, size );
 35 
 36     // sortowanie i wypisywanie
 37     sortvct( w, i-2 );
 38     pvct( w, i );
 39 
 40     return EXIT_SUCCESS;
 41 }

  1 #ifndef VUTL_H
  2 #define VUTL_H
  3 
  4 void sortvct( double w[], int n );
  5 
  6 void pvct( double w[], int n );
  7 
  8 #endif
  9 

  1 #include "vutl.h"
  2 #include <stdio.h>
  3 
  4 void sortvct( double w[], int n ) {
  5     int i, j;
  6     for( i= 1; i < n; i++ ) {
  7         double tmp= w[i];
  8         for( j= i; j > 0 && w[j-1] > tmp; j-- )
  9          w[j]= w[j-1];
 10         w[j]= tmp;   
 11     }
 12 }
 13 
 14 void pvct( double w[], int n )
 15 {
 16  int i;
 17  printf( "[" );
 18  for( i= 0; i < n; i ++ )
 19   printf( " %g", w[i] );
 20  printf( " ]\n" );
 21 }

  1 #ifndef TDYN_H
  2 #define TDYN_H
  3 
  4 #include <stdio.h>
  5 
  6 typedef struct td {
  7     double *t; // miejsce w pamięci
  8  int size;  // ile zaalokowano
  9     int n;   // ile aktualnie jest w użyciu
 10 } td_t;
 11 
 12 td_t * init_td( int start_size ); // inicjalizacja struktury o pocz. wielk. start_size
 13 
 14 td_t * double_size_td( td_t *s );
 15 
 16 int read_td( td_t *s, FILE *in ); // czyta z pliku in zawartość s
 17                  // zwraca liczbę przeczytanych liczb
 18 
 19 void sort_td( td_t *s ); // sortuje s rosnąco
 20 
 21 #endif
 22 

  1 #include <stdlib.h>
  2 #include "tdyn.h"
  3 
  4 td_t * init_td( int start_size ) {
  5 // inicjalizacja struktury o pocz. wielk. start_size
  6     td_t *n = malloc( sizeof *n );
  7     if( n == NULL )
  8         return NULL;
  9 
 10     if( (n->t= malloc( start_size * sizeof * n->t )) == NULL ) {
 11         free( n );
 12         return NULL;
 13     }
 14 
 15     n->size= start_size;
 16     n->n = 0;
 17 
 18     return n;
 19 }
 20 
 21 td_t * double_size_td( td_t *s ) {
 22 // dwukrotne powiększenie s->t
 23     double *tmp = realloc( s->t, 2*s->size*sizeof * s->t );
 24     if( tmp == NULL )
 25         return NULL;
 26     else {
 27     s->t = tmp;
 28         s->size *= 2;
 29         return s;
 30     }
 31 }
 32 
 33 int read_td( td_t *s, FILE *in ) {
 34 // czyta z pliku in zawartość s
 35 // zwraca liczbę przeczytanych liczb
 36  int i= 0;
 37  double x;
 38  while( fscanf( in, "%lf", &x ) == 1 ) {
 39    if( s->n == s->size && double_size_td( s ) == NULL ) {
 40     return i;
 41    }
 42    s->t[s->n++]= x;
 43    i++;
 44  }
 45  return i;
 46 }
 47 
 48 void sort_td( td_t *s ) {
 49     int i, j;
 50     for( i= 1; i < s->n; i++ ) {
 51         double tmp= s->t[i];
 52         for( j= i; j > 0 && s->t[j-1] > tmp; j-- )
 53          s->t[j]= s->t[j-1];
 54         s->t[j]= tmp;  
 55     }
 56 }

  1 // Zwinne Czytanie - czytamy wektor o niewiadomo jakiej
  2 // długości
  3 // wykorzystujemy tablicę dynamiczną
  4 
  5 #include <stdio.h>
  6 #include <stdlib.h>
  7 #include "vutl.h"
  8 
  9 #include "tdyn.h"
 10 
 11 int main( int argc, char **argv ) {
 12     FILE *in= argc > 1 ? fopen(argv[1],"r") : stdin;
 13 
 14     if( in == NULL )
 15         return EXIT_FAILURE;
 16 
 17 #ifdef STATIC
 18     td_t w;
 19 
 20     w.n= 0;
 21     if( (w.t= malloc( 4* sizeof *w.t )) == NULL )
 22         return EXIT_FAILURE;
 23     w.size= 4;
 24 
 25     int i= read_td( &w, in );
 26 
 27     printf( "Przeczytano %d liczb, wektor w ma dlugosc = %d\n", i, w.size );
 28 
 29     sortvct( w.t, w.n );
 30     pvct( w.t, w.n );
 31  
 32 #else
 33 
 34     td_t *pw;
 35     if( (pw= init_td( 4 )) == NULL )
 36         return EXIT_FAILURE;
 37     int i= read_td( pw, in );
 38 
 39     printf( "Przeczytano %d liczb, wektor ma dlugość = %d\n", i, pw->size );
 40 
 41     sortvct( pw->t, pw->n );
 42     pvct( pw->t, pw-> n );
 43     
 44 #endif
 45 
 46     return EXIT_SUCCESS;
 47 }

W4 23.10.2012

Czytanie z plików, regresja liniowa, dynamiczna allokacja pamięci, make

  1 // regresja liniowa: czyta plik zawierający pary x_i, y_i
  2 // wyznacza współczynniki a i b takie, aby zminimalizować
  3 // błąd średniokwadratowy sum_i (ax_i+b - y_i)^2
  4 // UWAGA! TO JEST WERSJĄ Z BŁĘDEM !!!
  5 
  6 #include <stdio.h>
  7 
  8 //czytanie danych
  9 int czytajxy( FILE *in, double *x, double *y, int max ) {
 10     int n= 0;
 11     int bfs= 0;
 12     double t1, t2;
 13 
 14     while( (bfs= fscanf( in, "%lf %lf", &t1, &t2 )) == 2 )
 15         if( n == max )
 16             return -max;
 17         else {
 18             x[n]= t1;
 19             y[n]= t2;
 20             n++;
 21         }
 22 
 23     if( bfs == EOF )
 24         return n;
 25     else
 26         return -n;
 27 }
 28 
 29 void reg_lin( double *x, double *y, int n, double *a, double *b ) {
 30     int i;
 31     double sx2= 0.0;
 32  double sx4= 0.0;
 33  double syx2= 0.0;
 34  double sy=  0.0;
 35     double w;
 36     for( i= 0; i < n; i++ ) {
 37         double x2= x[i]*x[i];
 38         sy += y[i];
 39         syx2 += y[i]*x2;
 40         sx2 += x2;
 41         sx4 += x2*x2;
 42     }
 43     w = sx4*n - sx2*sx2;
 44     *a = ( syx2*n - sx2*sy ) / w;
 45     *b = ( sx4*sy - syx2*sx2 ) / w;
 46 }
 47 
 48 #define MAX 10
 49 
 50 int main( int argc, char **argv ) {
 51     double x[MAX];
 52     double y[MAX];
 53     int n;
 54     double a, b;
 55 
 56     FILE *in= argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 57 
 58     if( (n= czytajxy( in, x, y, MAX )) <= 0 ) {
 59         fprintf( stderr, "%s: błędne dane - przeczytano %d par liczb i napotkano błąd.\n", argv[0], -n );
 60         return -1;
 61     }
 62 
 63     reg_lin( x, y, n, &a, &b );
 64 
 65     printf( "Regresja liniowa danych: y = %g x + %g\n", a, b );
 66 
 67     return 0;
 68 }

Poprawiona wersja regresji liniowej, z plikiem Makefile (archiwum zip)

  1 // Zwinne Czytanie - czytamy wektor o niewiadomo jakiej
  2 // długości
  3 
  4 #include <stdio.h>
  5 #include <stdlib.h>
  6 
  7 int main( int argc, char **argv ) {
  8     FILE *in= argc > 1 ? fopen(argv[1],"r") : stdin;
  9 
 10     int i= 0; // ile liczb przeczytaliśmy
 11     
 12     double *w= malloc( 10 * sizeof(double) ); // tu przechowujemy
 13     int size = 10; // tyle mamy miejsca w w
 14 
 15     double x; // tymczasowa zmienna uzywana przy czytaniu
 16 
 17     if( in == NULL || w == NULL )
 18         return EXIT_FAILURE;
 19 
 20     while( fscanf( in, "%lf", &x ) == 1 ) {
 21         if( i == size ) {
 22             double *tmp= realloc( w, 2*size*sizeof(double) );
 23    if( tmp == NULL ) {
 24                 fprintf( stderr, "Blad przy probie powiekszenia w do wielkosci %d\n", 2*size );
 25                 return EXIT_FAILURE;
 26             }
 27             w= tmp;
 28             size *= 2;
 29         }
 30         w[i++]= x;
 31     }
 32 
 33     printf( "Przeczytano %d liczb, wektor w ma dlugosc = %d\n", i, size );
 34     return EXIT_SUCCESS;
 35 }

W3 16.10.2012

Czytanie plików zawierających liczby

  1 // czyta z pliku pary liczb (u,i)
  2 // i wypisuje na stdout
  3 // trójki liczb (u,i, u/i)
  4 
  5 #include <stdio.h>
  6 
  7 int main( int argc, char *argv[] ) {
  8     double u,i;
  9 
 10     if( argc != 2 ) {
 11         fprintf( stderr, "Błąd: oczekiwany argument - nazwa pliku z danymi\n" );
 12         return 1;
 13     }
 14 
 15     FILE *in = fopen( argv[1], "r" );
 16 
 17     if( in == NULL ) {
 18         fprintf( stderr, "Błąd: nie mogę otworzyć %s do czytania\n", argv[1] );
 19         return 2;
 20     }
 21 
 22     while( fscanf( in, "%lf %lf", &u, &i ) == 2 )
 23         printf( "%g\t%g\t%g\n", u, i, u/i );
 24 
 25     if( !feof(in) ) {
 26         fprintf( stderr, "Błąd: jakieś śmieci w pliku %s\n", argv[1] );
 27         return 3;
 28     }
 29 
 30     fclose( in );
 31 
 32     return 0;
 33 }

  1 // czyta z pliku (albo z stdin gdy nie podano nazwy) pary liczb (u,i)
  2 // i wypisuje do pliku (albo na stdout gdy nie podano nazwy)
  3 // trójki liczb (u,i, u/i)
  4 
  5 #include <stdio.h>
  6 
  7 int main( int argc, char *argv[] ) {
  8     double u,i;
  9     FILE *in = argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 10     FILE *ou = argc > 2 ? fopen( argv[2], "w" ) : stdout;
 11     char *progname= argv[0];
 12 
 13     if( in == NULL ) {
 14         fprintf( stderr, "%s: Błąd: nie mogę otworzyć \"%s\" do czytania\n", progname, argv[1] );
 15         return 1;
 16     }
 17 
 18     if( ou == NULL ) {
 19         fprintf( stderr, "%s: Błąd: nie mogę otworzyć \"%s\" do pisania\n", progname, argv[2] );
 20         return 2;
 21     }
 22 
 23     while( fscanf( in, "%lf %lf", &u, &i ) == 2 )
 24         fprintf( ou, "%g\t%g\t%g\n", u, i, u/i );
 25 
 26     if( !feof(in) ) {
 27         fprintf( stderr, "Błąd: jakieś śmieci w pliku %s\n", argv[1] );
 28         return 3;
 29     }
 30 
 31     fclose( in );
 32     fclose( ou );
 33 
 34     return 0;
 35 }

  1 // regresja liniowa: czyta plik zawierający pary x_i, y_i
  2 // wyznacza współczynniki a i b takie, aby zminimalizować
  3 // błąd średniokwadratowy sum_i (ax_i+b - y_i)^2
  4 // TYLKO TEST FUNKCJI WCZYTUJĄCEJ !!!
  5 
  6 #include <stdio.h>
  7 
  8 //czytanie danych
  9 int czytajxy( FILE *in, double *x, double *y, int max ) {
 10     int n= 0;
 11     int bfs= 0;
 12 
 13     while( n < max && (bfs= fscanf( in, "%lf %lf", &x[n], &y[n] )) == 2 )
 14         n++;
 15 
 16     if( bfs == EOF || feof(in) )
 17         return n;
 18     else
 19         return -n;
 20 }
 21 
 22 #define MAX 10
 23 
 24 int main( int argc, char **argv ) {
 25     double x[MAX];
 26     double y[MAX];
 27 
 28     FILE *in= argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 29 
 30     printf( "czytajxy zwróciła %d\n", czytajxy( in, x, y, MAX ) );
 31 
 32     return 0;
 33 }

W2 9.10.2012

Argumenty wywołania - komunikacja z programem

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <math.h>
  3 
  4 int
  5 main ()
  6 {
  7  int d;            // kąt w stopniach
  8  double r;           // kąt w radianach
  9 
 10  for (d = 5; d <= 360; d += 5) {
 11   r = (double) d / 180 * M_PI;
 12   printf ("%05d\t%10.5g\n", d, r);
 13  }
 14 
 15  return 0;
 16 }

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <math.h>
  3 #include <stdlib.h>
  4 
  5 int
  6 main ( int argc, char *argv[] )
  7 {
  8     int start, stop, krok;
  9  int d;            // kąt w stopniach
 10  double r;           // kąt w radianach
 11 
 12     start= argc > 1 ? atoi( argv[1] ) : 0;
 13     stop= argc > 2 ? atoi( argv[2] ) : 360;
 14     krok= argc > 3 ? atoi( argv[3] ) : 10;
 15 
 16  for (d = start; d <= stop; d += krok) {
 17   r = (double) d / 180 * M_PI;
 18   printf ("%05d\t%10.5g\n", d, r);
 19  }
 20 
 21  return 0;
 22 }

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 
  4 int
  5 main ( int argc, char *argv[] )
  6 {
  7     double start, stop, krok;
  8  double u;           // rzędna
  9     int i,n;
 10     double min_i, max_i;
 11 
 12     start= argc > 1 ? atof( argv[1] ) : 0;
 13     stop= argc > 2 ? atof( argv[2] ) : 1;
 14     krok= argc > 3 ? atof( argv[3] ) : .01;
 15     min_i = argc > 4 ? atof( argv[4] ) : -1;
 16     max_i = argc > 5 ? atof( argv[5] ) : 1;
 17 
 18     srand( argc > 6 ? atoi( argv[6] ) : 0 );
 19 
 20     n= (stop-start)/krok+1;
 21 
 22  for (i= 0; i <= n; i++) {
 23         u= start + i * krok;
 24   printf ("%g\t%g\n", u, min_i+((double)rand()/RAND_MAX*(max_i-min_i)) );
 25  }
 26 
 27  return 0;
 28 }

  1 #include <stdio.h>
  2 
  3 int main() {
  4     double u,i;
  5 
  6     while( scanf( "%lf %lf", &u, &i ) == 2 )
  7         printf( "%g\t%g\t%g\n", u, i, u/i );
  8 
  9     return 0;
 10 }

W1 2.10.2012

Wprowadzenie

  1 #include <stdio.h>
  2 
  3 int main( int argc, char *argv[] )
  4 {
  5     if( argc > 1 ) {
  6         printf( "Cześć %s\n", argv[1] );
  7         return 0;
  8     } else {
  9         printf( "Cześć\n" );
 10         return 1;
 11     }
 12 }

  1 /* Sumator: dodaje liczby podane jako argumenty wywołania */
  2 
  3 #include <stdio.h>
  4 #include <stdlib.h>
  5 
  6 double sum( double v[], int n )
  7 {
  8     double s = 0.0;
  9     int i;
 10     for( i= 0; i < n; i++ )
 11         s += v[i];
 12 
 13     return s;
 14 }
 15 
 16 void pvct( double w[], int n ) 
 17 {
 18     int i;
 19     printf( "[" );
 20     for( i= 0; i < n; i ++ )
 21         printf( " %g", w[i] );
 22     printf( " ]\n" );
 23 }
 24 
 25 void sortvct( double w[], int n ) {
 26     int i, j;
 27     for( i= 1; i < n; i++ ) {
 28         double tmp= w[i];
 29         for( j= i; j > 0 && w[j-1] > tmp; j-- )
 30          w[j]= w[j-1];
 31         w[j]= tmp;   
 32     }
 33 }
 34 
 35 int main( int argc, char *argv[] ) {
 36     double w[1000];
 37     int m= 0;
 38 
 39     int i;
 40 
 41     for( i= 1; i < argc; i++ )
 42         w[m++]= atof( argv[i] );
 43 
 44     pvct( w, m );
 45 
 46     sortvct( w, m );
 47 
 48     pvct( w, m );
 49 
 50     printf( "suma=%g\n", sum( w, m ) );
 51 
 52     return 0;
 53 }

2015-09-23 06:44