[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Uwaga: starsze wykłady są niżej

WA 17.12.2013

Na początku obejrzeliśmy, jak można zrobić kalkulator onp prościej - przechowując i przekazując tylko napisy, które mogą przechowywać zarówno zmienne, jak i stałe (liczby).

Kod jest tutaj.

Następnie zajęliśmy się testowaniem poprawnego zarządzania pamięcią. Omówiliśmy pokrótce wykorzystanie programu valgrind do kontroli pamięci.

W9 10.12.2013

Zastanawialiśmy się, jak dodać do kalkulatora obsługę zmiennych i jednoargumentowych funkcji. Dalej męczyliśmy był kalkulator ONP - dodając do niego poszczególne moduły i próbując je implementować. Okazało się, że decyzja o przechowywaniu na stosie i przekazywaniu pomiędzy modułami zróżnicowanych obiektów doprowadziła do dużej komplikacji kodu.

Kod jest tutaj

W8 03.12.2013

Mówiliśmy o podziale programu na pliki i o projektowaniu kodu metodą zstępującą (top-to-down). Przykładem, który męczyliśmy był kalkulator ONP - podzieliliśmy go na analizator leksykalny, analizator składni i stos i implementowaliśmy poszczególne moduły.

Kod jest tutaj

W7 26.11.2013

Na początku pisali Państwo kartkówkę: zadaniem było zaimplementowanie funkcji wyszukującej pierwszy element wektora większy od zadanej liczby i zwracającej indeks tego elementu lub -1 jeśli wszystkie elementy wektora są od zadanej liczby mniejsze. Przykładowe rozwiązanie:

  1 int wiekszy( double t[], int n, double x ) {
  2     int i;
  3     for( i = 0; i < n; i++ )
  4         if( t[i] > x )
  5             return i;
  6     return -1;
  7 }

W trakcie wykładu omawialiśmy dynamiczne struktury danych tworzone za pomocą wskaźników. Powtórzyliśmy tworzenie list linowych, a następnie zastosowaliśmy drzewo poszukiwań binarnych do tworzenia wzorca wypełnienia macierzy tworzonej na podstawie siatki trójkątnych elementów skończonych. Pliki źródłowe zawiera archiwum sppat_tree.zip.

W6 19.11.2013

Omawialiśmy konstrukcję wzorca wypełnienia macierzy tworzonej na podstawie siatki trójkątnych elementów skończonych. Pliki źródłowe zawiera archiwum sppat.zip.

Jako pracę domową powinni Państwo poprawić funkcję add_non_zero_in_order tak, aby zlikwidować dodawanie duplikatu na pierwszej pozycji.

W5 12.11.2013

Zaczęliśmy od Makefile (skryptu programu make do poprzedniego projektu:

CFLAGS = -Wall --ansi -pedantic

all: rl test

rl: rl.o cont.o
    $(CC) $(CFLAGS) $^ -o rl

test: rl x+1
    ./rl x+1

rl.o: cont.h

cont.o: cont.h

.PHONY: clean

clean: 
    -rm *.o rl

Znaleźliśmy też (przez testowanie) i poprawiliśmy błąd w funkcji rl z poprzedniego wykładu

  1 int rl( cont_t * d, double *a, double *b ) {
  2     int i;
  3     double sxx= 0, sxy= 0, sx= 0, sy= 0;
  4     for( i = 0; i < d->n; i ++ ) {
  5         sxx += d->d[i].x * d->d[i].x;
  6         sxy += d->d[i].x * d->d[i].y;
  7         sx += d->d[i].x;
  8         sy += d->d[i].y;
  9     }
 10     *a = ( d->n * sxy - sx * sy ) / ( d->n * sxx - sx * sx );
 11     *b = ( sxx * sy - sxy * sx ) / ( d->n * sxx - sx * sx );
 12     return 1;
 13 }

Oto archiwum z całym mini-projektem regresji liniowej: rl.zip.

Następnym zadaniem było przerobienie kontenera tak, aby przechowywać w nim plik, który następnie posortowaliśmy. Przy okazji przyjrzeliśmy się funkcjom operującym na napisach. Archiwum z plikami źródłowymi: sortfile.zip.

W4 5.11.2013

Kontener:

  1 #ifndef _CONT_H_
  2 #define _CONT_H_
  3 
  4 typedef struct p {
  5     double x;
  6     double y;
  7 } pair_t;
  8 
  9 typedef struct {
 10     int size; // capacity
 11     int n;  // actual size
 12     pair_t *d; // data
 13 } cont_t;
 14 
 15 cont_t * init_cont( int );
 16 
 17 int cont_resized( cont_t * );
 18 
 19 #endif
 20 

  1 #include <stdlib.h>
  2 
  3 #include "cont.h"
  4 
  5 cont_t *init_cont( int initial_size ) {
  6     cont_t *c = malloc( sizeof *c );
  7     if( c == NULL )
  8         return NULL;
  9     (*c).d = malloc( initial_size * sizeof * (c->d) );
 10  if( c->d == NULL ) {
 11         free( c );
 12         return NULL;
 13     }
 14  c->size = initial_size;
 15     c->n = 0;
 16     return c;
 17 }
 18 
 19 int cont_resized( cont_t *c ) {
 20     pair_t * nd = realloc( c->d, 2*c->size*sizeof *nd );
 21     if( nd == NULL )
 22         return 0;
 23     else {
 24         c->d = nd;
 25         c->size *= 2;
 26         return 1;
 27     }
 28 }

Czytanie i sortowanie punktów

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 
  4 #include "cont.h"
  5 
  6 int cmp( const void *a, const void *b ) {
  7     pair_t *pa = (pair_t*)a;
  8     pair_t *pb = (pair_t*)b;
  9     if( pa->x < pb->x )
 10             return -1;
 11     else if ( pa->x > pb->x )
 12             return 1;
 13     else
 14             return 0;
 15 }
 16 
 17 int main( int argc, char ** argv ) {
 18 #ifdef DEBUG
 19     int n = argc > 1 ? atoi(argv[1]) : 10;
 20     cont_t *dane = init_cont( n );
 21 #else
 22     cont_t *dane = init_cont( 4 );
 23 #endif
 24     int i;
 25 
 26 #ifdef DEBUG
 27     printf( "dane=%p\n", dane );
 28     printf( " wielkosc=%d\n", dane->size );
 29     printf( " wypelnienie=%d\n", dane->n );
 30     printf( " dane->d=%p\n", dane->d );
 31 
 32     if( cont_resized( dane ) ) {
 33         printf( " nowa wielkosc=%d\n", dane->size );
 34         printf( " dane->d=%p\n", dane->d );
 35     }
 36 #endif
 37 
 38     FILE *in = argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 39 
 40     double x,y;
 41 
 42     while( fscanf( in, "%lf %lf", &x, &y ) == 2 ) {
 43         if( dane->size == dane->n && !cont_resized( dane) ) {
 44             fprintf( stderr, "Nie ma miejsca na tyle danych\n" );
 45             return EXIT_FAILURE;
 46         }
 47         dane->d[dane->n].x = x;
 48         dane->d[dane->n].y = y;
 49         dane->n++;
 50     }
 51     fclose( in );
 52 
 53     qsort( dane->d, dane->n, sizeof * dane->d, cmp );
 54 
 55     for( i= 0; i < dane->n; i++ )
 56         printf( "%g %g\n", dane->d[i].x, dane->d[i].y );
 57 
 58     printf( " akt. wielkosc kontenera=%d, wypelnienie=%d\n", dane->size, dane->n );
 59 
 60     return 0;
 61 }

Regresja liniowa (http://pl.wikipedia.org/wiki/Regresja_liniowa)

  1 int rl( cont_t * d, double *a, double *b ) {
  2     int i;
  3     double sxx= 0, sxy= 0, sx= 0, sy= 0;
  4     for( i = 0; i < d->n; i ++ ) {
  5         sxx += d->d[i].x * d->d[i].x;
  6         sxy += d->d[i].x * d->d[i].y;
  7         sx += d->d[i].x;
  8         sy += d->d[i].y;
  9     }
 10     *a = ( d->n * sxy - sx*sy ) / ( d->n *sxx - sx *sx );
 11     *b = ( sxx * sy - sxy*sy ) / ( d->n *sxx - sx *sx );
 12     return 1;
 13 }

W3 29.10.2013

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define INIT_SIZE 8

int main( int argc, char **argv ) {
 double *t = NULL;
 int n = 0;
 int size = 0;
 int i;
 FILE *in = argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 
 t= malloc( INIT_SIZE * sizeof *t );
 if( t == NULL ) {
  fprintf( stderr, "Nie ma pamięci i koniec!\n" );
  return 1;
 }
 size = INIT_SIZE;

 while( fscanf( in, "%lf", &t[n] ) == 1 ) {
  n++;
  if( n == size ) {
   double *nt = malloc( 2*size * sizeof *nt );
   int i;
   if( nt == NULL ) {
    fprintf( stderr, "Nie ma pamięci i koniec!\n" );
    return 1;
   }
   size *= 2;
   for( i= 0; i < n; i++ )
    nt[i] = t[i];
   free(t);
   t = nt;
   fprintf( stderr, "Resize: %d -> %d\n", size/2, size );
  }
 }

 for( i= 0; i < n; i += 2 )
  printf( "%g %g\n", t[i], t[i+1] );

 return 0;
}

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define INIT_SIZE 8

double *resize( double *t, int *size, int n ) {
 double *nt = malloc( 2*(*size) * sizeof *nt );
 int i;
 if( nt == NULL ) {
  return NULL;
 }
 *size *= 2;
 for( i= 0; i < n; i++ )
  nt[i] = t[i];
 free(t);
#ifdef DEBUG
 fprintf( stderr, "Resize: %d -> %d\n", *size/2, *size );
#endif
 return nt;
}

void insort( double *v, int np ) {
/* v zawiera np par liczb.
  Sortujemy rosnaco wg drugiej liczby z pary */
 int i, j;
 double t[2];

 for( i = 1; i < np; i++ ) {
  t[0]= v[2*i];
  t[1]= v[2*i+1];
  for( j = i; j > 0 && v[2*(j-1)+1] > t[1]; j-- ) {
   v[2*j] = v[2*(j-1)];   
   v[2*j+1] = v[2*(j-1)+1];
  }
  v[2*j]= t[0];
  v[2*j+1]= t[1];
 }
}

int cmpfun( const void *a, const void *b ) {
 double a2 = *((double *)a+1);
 double b2 = *((double *)b+1);
 if( a2 < b2 )
  return -1;
 else if ( a2 > b2 )
  return 1;
 else
  return 0;
}

int main( int argc, char **argv ) {
 double *t = NULL;
 int n = 0;
 int size = 0;
 int i;
 FILE *in = argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 
 t= malloc( INIT_SIZE * sizeof *t );
 if( t == NULL ) {
  fprintf( stderr, "Nie ma pamięci i koniec!\n" );
  return 1;
 }
 size = INIT_SIZE;

 while( fscanf( in, "%lf", &t[n] ) == 1 ) {
  n++;
  if( n == size ) {
   if( (t = resize( t, &size, n )) == NULL ) {
    free( t );
    fprintf( stderr, "Nie ma pamięci i koniec!\n" );
    return 1;
   }
  }
 }

 if( n % 2 == 1 ) {
  fprintf( stderr, "%s: Jakas kasza w strumieniu wejsciowym zamiast danych - nieparzysta liczba liczb.\n", argv[0] );
  return 1;
 }

 /*
 insort( t, n/2 );
 */

 qsort( t, n/2, 2*sizeof *t, cmpfun );

 for( i= 0; i < n; i += 2 )
  printf( "%g %g\n", t[i], t[i+1] );

 free( t );
 return 0;
}

W2 22.10.2013

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main( int argc, char *argv[] ) {
    if( argc == 3 ) {
        /* robimy co trzeba */
        double u,i; /* napięcie i prąd */
        FILE *inp = fopen( argv[1], "r" );
        FILE *out = fopen( argv[2], "w" );
        if( inp == NULL ) {
            fprintf( stderr, "%s: nie umiem otworzyć %s\n",
                 argv[0], argv[1] );
            return EXIT_FAILURE;
        }
        if( out == NULL ) {
            fprintf( stderr, "%s: nie umiem otworzyć %s\n",
                 argv[0], argv[2] );
            return EXIT_FAILURE;
        }
        printf( "%s: Otworzyłem %s do czytania\n", argv[0], argv[1] );
        printf( "%s: Otworzyłem %s do pisania\n", argv[0], argv[2] );
        int n = 0;
        while( fscanf( inp, "%lf %lf", &u, &i ) == 2 ) {
            fprintf( out, "%-15g %-15g %15g\n", u, i, u*i );
            n++;
        }
        printf( "Przetworzyłem %d punkt%s.\n", n,
   /* końcówka wyrazu punkt zależy od liczby punktów:
     1 - punkt, x2, x3, x4 - punkty, 0 oraz x{5-0} - punktów */
            ( n == 1 ? "" : ( n / 10 != 1 && n % 10 > 1 && n % 10 < 5 ? "y" : "ów" ) ) 
           );
        fclose( inp );
        fclose( out );
        return EXIT_SUCCESS;
    } else {
        /* protestujemy */
        return EXIT_FAILURE;
    }
}

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <string.h>

#ifndef M_PI
 #define M_PI 3.14159265
#endif

int main( int argc, char *argv[] ) {
 FILE *inp = argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 FILE *out = argc > 2 ? fopen( argv[2], "w" ) : stdout;

 int n = 100;     /* liczba kroków */
 double x0 = 0;    /* wartość początkowa */
 double x1 = 2*M_PI; /* wartość końcowa */
 double dx;      /* krok */
 char fun[4] = "sin"; /* funkcja */
 int i;

 char buf[1024];

 printf( "M_PI=%g\n", M_PI );

 fgets( buf, 1024, inp );
 printf( "<%s>\n", buf );

 sscanf( buf, "%d %lf %lf %3s", &n, &x0, &x1, &fun[0] );
 printf( "Funkcja to \"%s\".\n", fun );

 dx = (x1 -x0) / (n-1);
 for( i= 0; i < n; i++ ) {
  double x = x0 + i*dx;
  fprintf( out, "%g %g\n", x, ( strcmp( fun, "sin" ) == 0 ? sin(x) : cos(x) ) );
 }

 fclose( inp );
 fclose( out );
 return 0;
}

W1 15.10.2013

/* Generator liczb losowych */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main( int argc, char **argv ) {
 int n = argc > 1 ? atoi(argv[1]) : 10;

 int i;

 if( argc > 2 )
  srand(time(NULL));

 for( i= 0; i < n; i++ ) {
  printf( "%g\n", (double) rand() / RAND_MAX );
 }

 return 0;
}

/* Genarator przykładowych danych - dwie kolumny liczb 
  pierwsza kolumna: liczby z zadanego zakresu
  druga kolumna: liczby losowe z zadanego zakresu
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

double drand( double min, double max ) {
    return min + (max-min)*rand()/RAND_MAX;
}

int
main ( int argc, char *argv[] )
{
    double start, stop, krok;
    double u;            // rzędna
    int i,n;
    double min_i, max_i;

    start= argc > 1 ? atof( argv[1] ) : 0;
    stop= argc > 2 ? atof( argv[2] ) : 1;
    krok= argc > 3 ? atof( argv[3] ) : .01;
    min_i = argc > 4 ? atof( argv[4] ) : -1;
    max_i = argc > 5 ? atof( argv[5] ) : 1;

    srand( argc > 6 ? atoi( argv[6] ) : 0 );

    n= (stop-start)/krok+1;

 for (i= 0; i <= n; i++) {
        u= start + i * krok;
  printf ("%g\t%g\n", u, drand( min_i, max_i ) );
 }

 return 0;
}

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main( int argc, char *argv[] ) {
    if( argc == 3 ) {
        /* robimy co trzeba */
        double u,i; /* napięcie i prąd */
        FILE *inp = fopen( argv[1], "r" );
        FILE *out = fopen( argv[2], "w" );
        if( inp == NULL ) {
            fprintf( stderr, "%s: nie umiem otworzyć %s\n",
                 argv[0], argv[1] );
            return EXIT_FAILURE;
        }
        if( out == NULL ) {
            fprintf( stderr, "%s: nie umiem otworzyć %s\n",
                 argv[0], argv[2] );
            return EXIT_FAILURE;
        }
        printf( "%s: Otworzyłem %s do czytania\n", argv[0], argv[1] );
        printf( "%s: Otworzyłem %s do pisania\n", argv[0], argv[2] );
        int n = 0;
        while( fscanf( inp, "%lf %lf", &u, &i ) == 2 ) {
            fprintf( out, "%-15g %-15g %15g\n", u, i, u*i );
            n++;
        }
        printf( "Przetworzyłem %d punkt%s.\n", n,
   /* końcówka wyrazu punkt zależy od liczby punktów:
     1 - punkt, x2, x3, x4 - punkty, 0 oraz x{5-0} - punktów */
            ( n == 1 ? "" : ( n / 10 != 1 && n % 10 > 1 && n % 10 < 5 ? "y" : "ów" ) ) 
           );
        fclose( inp );
        fclose( out );
        return EXIT_SUCCESS;
    } else {
        /* protestujemy */
        return EXIT_FAILURE;
    }
}

W0 8.10.2013

#include <stdio.h>

int main( int argc, char *argv[] )
{
    printf( "argv[0]=%s\n", argv[0] );

    if( argc > 1 ) {
        printf( "Cześć %s\n", argv[1] );
        return 0;
    } else {
        printf( "Cześć\n" );
        return 1;
    }
}

/* Sumator: dodaje liczby podane jako argumenty wywołania */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

double sum( double v[], int n )
{
    double s = v[--n];
    while( n-- > 0 )
        s += v[n];

    printf( "n=%d\n", n );

    /* wersje alternatywne
    double s = 0.0;
    #1
    int i;
    for( i= 0; i < n; i++ )
        s += v[i];

    #2
    i= 0;
    while( i < n ) {
        sum += v[i];
        i++;
    }
    */

    return s;
}

void pvct( double w[], int n ) 
{
    int i;
    printf( "[" );
    for( i= 0; i < n; i ++ )
        printf( " %g", w[i] );
    printf( " ]\n" );
}

void sortvct( double *w, int n ) {
    int i, j;
    for( i= 1; i < n; i++ ) {
        double tmp= w[i];
        for( j= i; j > 0 && w[j-1] > tmp; j-- )
          w[j]= w[j-1];
        w[j]= tmp;   
    }
}

int main( int argc, char *argv[] ) {
    double w[1000];
    int m= 0;

    int i;

    for( i= 1; i < argc; i++ ) {
        w[m++]= atof( argv[i] );
    }

    pvct( w, m ); /* print vector */

    sortvct( w, m ); // sort vector incrementally

    pvct( w, m );

    printf( "suma=%g\n", sum( w, m ) );

    printf( "m=%d\n", m );

    return 0;
}

2015-09-23 06:44