[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Jimp1

Pytania z zaliczeń 2007

Drugie kolokwium

Zadanie 1

Grupy A i B razem:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h> /* malloc,realloc */
  3 #include <string.h> /* memcpy */
  4 
  5 typedef struct {
  6     double *elementy;
  7     int wielkosc;
  8     int akt_liczba_elementow;
  9 } wektor_t;
 10 
 11 int wypelnij( wektor_t *w, int a, int b )
 12 {
 13   int liczba_el = b - a + 1;
 14   int i;
 15   if( liczba_el < 0 )
 16     return 0;
 17   if( w->wielkosc < liczba_el ) {
 18     if( w->wielkosc == 0 && (w->elementy= malloc( sizeof *w->elementy * liczba_el)) == 0 )
 19       return 0;
 20     else if( realloc( w->elementy, sizeof *w->elementy * liczba_el ) == NULL )
 21       return 0;
 22   }
 23   w->akt_liczba_elementow = b - a + 1;
 24   for( i= 0; a <= b; a++, i++ )
 25     *(w->elementy+i) = a;
 26   return 1;
 27 }
 28 
 29 int polacz( wektor_t *w, wektor_t *v )
 30 {
 31   int liczba_el= w->akt_liczba_elementow + v->akt_liczba_elementow;
 32   if( liczba_el > w->wielkosc ) {
 33     if( realloc( w->elementy, sizeof *w->elementy * liczba_el ) == NULL )
 34       return 0;
 35     else
 36       w->wielkosc = liczba_el;
 37   }
 38   memcpy( w->elementy+w->akt_liczba_elementow, v->elementy, sizeof *v->elementy * v->akt_liczba_elementow );
 39   w->akt_liczba_elementow += v->akt_liczba_elementow;
 40   return 1;
 41 }
 42 
 43 void wypisz_wektor( char *nazwa, wektor_t *w, FILE * out )
 44 {
 45   int i;
 46   fprintf( out, "%s[ ", nazwa );
 47   for( i= 0; i < w->akt_liczba_elementow; i++ )
 48     fprintf( out, "%g ", *(w->elementy+i) );
 49   fprintf( out, "]\n" );
 50 }
 51 
 52 int main()
 53 {
 54   wektor_t w;
 55   wektor_t v;
 56 
 57   w.wielkosc= v.wielkosc = 0;
 58 
 59   wypelnij( &w, 10, 18 );
 60   wypelnij( &v, 23, 35 );
 61   wypisz_wektor( "w=", &w, stdout );
 62   wypisz_wektor( "v=", &v, stdout );
 63   polacz( &w, &v );
 64   wypisz_wektor( "w&v=", &w, stdout );
 65 
 66   return 0;
 67 }

Zadanie 2

Grupa A

Grupa B Wykorzystanie pliku nagłówkowego x.h do sprawdzania poprawności wywołań funkcji f polega na tym, że

 1. Umieszczamy w nim prototyp funkcji f
 2. Włączamy x.h do pliku, gdzie zdefinowana jest f
 3. Włączamy x.h do wszystkich plików, gdzie f jest wywoływana

Kompilator kompilując plik z def. sprawdza, czy prototyp zgadza się z definicją, a kompilując pliki, gdzie f jest wywoływana sprawdza, czy wywołanie zgadza się z prototypem i w ten sposób (przechodniość relacji) sprawdza pośrednio, czy wywołanie zgadza się z definicją.

Funkcję można ,,zasłonić" przed innymi plikami deklarując ją jako static.

Zadanie 3

Grupa B

Moduły:

Baza-danych: przechowuje informacje o dotąd przeczytanych listach. Jej interfejs to funkcje:

Analizator-listy-nadawcow: czyta liste nadawcow. Interfejs:

Analizator-logu: czyta log. Interfejs:

Formater-wyników: pisze plik wynikowy. Interfejs

Main: steruje całością

Każdy moduł poza main składa się z pliku nagłówkowego z deklaracją f. interfejsu i ew. struktur danych oraz pliku z kodem. Moduł main składa się tylko z pliku z kodem.


2015-09-23 06:44