[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Jimp1: Pytania z zaliczeń w roku 2009

A1. Dana jest struktura opisująca listę liniową jednokierunkową

typedef struct e {
  double liczba;
  struc e * nast;
} * lista_t;

Proszę napisać funkcję, która otrzymuje jako argument wskaźnik do takiej struktury i oblicza sumę liczb przechowywanych w liście:

double suma( lista_t list );

Jeśli lista jest pusta, to funkcja powinna zwrócić 0.

Odpowiedź

#include <stdlib.h> /* ze względu na NULL */
double suma( lista_t list )
{
  double s= 0;
  while( list != NULL ) {
   s += list->liczba;
   list = list->nast;
  }
  return s;
}

B1. Dana jest struktura opisująca listę liniową jednokierunkową

typedef struct e {
  char * napis;
  struc e * nast;
} * lista_t;

Proszę napisać funkcję, która otrzymuje jako argument wskaźnik do takiej struktury i oblicza sumę długości napisów przechowywanych w liście:

int sumaStrlen( lista_t list );

Jeśli lista jest pusta, to funkcja powinna zwrócić 0.

Odpowiedź

#include <string.h>

int sumaStrlen( lista_t list )
{
  int s= 0;
  while( list != NULL ) {
   s += strlen( list->napis );
   list = list->nast;
  }
  return s;
}

A2. Proszę zaprojektować strukturę danych przechowującą wiele par składających się z napisu i odp. mu liczby (np. {"M_PI",3.14}). Proszę napisac funkcję, która dopisze do tej struktury nową parę.

Odpowiedź

#include <stdlib.h> /* malloc, realloc, NULL */
#include <string.h> /* string */
#include <assert.h>

typedef struct {
  char *n;
  double d;
} para_t;

typedef struct {
  para_t *p;
  int n;   /* ile jest par */
  int size;  /* ile jest miejsca */
} kontener_t;

int dodajPare( kontener_t *k, para_t *p )
{
  assert( k->size >= k->n );
  if( k->size == k->n ) {
   para_t *np = realloc( k->p, k->size * 2 * sizeof *np );
   if( np == NULL )
     return 0; /* nie udalo sie dodac */
   k->p = np;
  }
  if( (k->p[k->n].n = malloc( strlen( p->n ) + 1 )) == NULL )
   return 0; /* nie udalo sie dodac */
  strcpy( k->p[k->n].n, p->d );
  k->p[k->n].d = p->d;
  k->n++;
  return 1; /* ok */
}

B2. Proszę zaprojektować strukturę danych przechowującą wiele par liczb (np. {1,3.14}). Taka para może reprezentować np. liczbę zespoloną. Proszę napisać funkcję, która znajdzie w strukturze parę najbliższą (w sensie odległości euklidesowej) zadanej liczbie i zwróci odległość pomiędzy liczbami.

Odpowiedź

#include <math.h>  /* sqrt */
#include <stdlib.h> /* NULL */
#include <assert.h>

typedef struct {
 double  re;
 double  im;
}  cmplx_t;

typedef struct {
 cmplx_t    *p;
 int  n; /* ile jest par */
 int  size; /* ile jest miejsca */
}  kontener_t;

#define SQR( X ) ((X)*(X))
#define DIST( A, B ) (sqrt(SQR((A).re - (B).re)+SQR((A).im - (B).im)))

double
minOdleglosc(kontener_t * k, cmplx_t * c)
{
 assert(k != NULL);
 if (k->n == 0)
  return -1;
 else {
  double  md = DIST(k->p[0], *c);
  int  i;
  for (i = 1; i < k->n; i++) {
   double  d = DIST(k->p[i], *c);
   if (d < md)
    md = d;
  }
  return md;
 }
}

Reszta w poniedziałek. Ale tymczasem proszę koniecznie zajrzeć tutaj.


2015-09-23 06:44