[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania - kurs w sem. zimowym 2010/2011

Wykład III: 19 października 2010

Mówiliśmy o czytaniu liczb (z pliku). Pierwszym problemem, który próbowaliśmy rozwiązać, była generacja danych testowych - dużego zbioru liczb losowych. Napisaliśmy w tym celu programik wykorzystujący funkcję rand() z biblioteki standardowej:

  1 #include <stdio.h> /* printf */
  2 #include <stdlib.h> /* atoi, rand */
  3 
  4 int main( int argc, char * argv[] ) {
  5  int n= argc > 1 ? atoi( argv[1] ) : 10; /* jesli byl argument - to tyle liczb piszemy, 
  6                        jesli nie bylo - piszemy 10 liczb */
  7 
  8  int i;
  9 
 10  for( i= 0; i < n; i++ )
 11    printf( "%d\n", rand() );
 12 
 13  return 0;
 14 
 15 }

Po testach:

jstar@jstar-lap:~/jimp$ ./a.out 
1804289383
846930886
1681692777
1714636915
1957747793
424238335
719885386
1649760492
596516649
1189641421
jstar@jstar-lap:~/jimp$ ./a.out 5
1804289383
846930886
1681692777
1714636915
1957747793
jstar@jstar-lap:~/jimp$ 

widzimy, że program generuje zawsze takie same liczby całkowite - wynika to z faktu, że rand() jest generatorem pseudolosowym. Aby zainicjować generowanie różnych sekwencji można użyć zegara - biblioteka standardowa C zawiera kilka funkcji, które można wykorzystać do tego celu. Najpierw próbowaliśmy użyć f. clock(), która w teorii jest wygodna, bo zwraca czas od rozpoczęcia działania programu w milionowych (zgodnie ze standardem POSIX) częściach sekundy, ale praktyka okazała się znacznie gorsza. W końcu użyliśmy funkcji time(), zwracającej liczbę sekund, które upłyęły od 1 stycznia 1970. Dodaliśmy też możliwość określania przedziału, do którego mają należeć liczby i nauczyliśmy się zapisywać wynik działania programu do pliku:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include <time.h>
  4 
  5 int
  6 main (int argc, char *argv[])
  7 {
  8  int n = argc > 1 ? atoi (argv[1]) : 10;    /* ile liczb? domyslnie 10 */
  9  double min = argc > 2 ? atof (argv[2]) : 0.0; /* minimalna możliwa wartość? domyślnie 0 */
 10  double max = argc > 3 ? atof (argv[3]) : 1.0; /* maksymalna możliwa wartość? domyślnie 1 */
 11 
 12  FILE *out = argc > 4 ? fopen (argv[4], "w") : stdout; /* do jakiego pliku pisać?
 13                              domyślnie na konsolę */
 14             /* fopen otwiera plik, którego nazwę określa pierwszy argument
 15               drugi argument mówi, w jakim celu plik otwieramy
 16               - tutaj "w" (write) określa, że chcemy coś do niego zapisać.
 17               fopen zwróci specjalną wartość - NULL, jeśli pliku nie uda
 18               się otworzyć */
 19 
 20  int i;
 21 
 22  if (out == NULL) { /* sprawdzamy, czy udało się otworzyć plik podany jako argv[4] */
 23           /* Uwaga: stdout != NULL (na pewno) */
 24   fprintf (stderr, "%s: nie moge pisac do %s\n", argv[0], argv[4]);
 25   return 1;
 26  }
 27 
 28  srand (time (NULL)); /* inicjujemy gen. losowy wartością z zegara */
 29 
 30  /* Petla drukujaca po LL liczb w jednej linii
 31   Do zmiany linii używana jest sztuczka z formatem
 32   drukujacym \n gdy i jest wielokrotnoscia LL */
 33  for (i = 0; i < n; i++) {
 34   double zerojeden = (double) rand () / RAND_MAX;
 35   fprintf (out, "%g%c",
 36       min + (max - min) * zerojeden, (i % LL == LL - 1 ? '\n' : ' ')
 37    );
 38  }
 39  if (i % LL != 0)
 40   fprintf (out, "\n");
 41 
 42  /* W zasadzie powinniśmy zamknąc plik, ale zaraz kończymy,
 43   więc i tak zrobi to za nas system. A niedobrze byłoby 
 44   zamknąć stdout !
 45 
 46   fclose( out );
 47  */
 48 
 49  return 0;
 50 }

Teraz możemy już stworzyć np. plik zawierający 5000 liczb "losowych" z zakresu od -2 do 2. Najpierw kompilujemy program tak, aby wypisywał po 5 liczb w jednej linii (definicja LL=5 w linii kompilacji):

jstar@jstar-lap:~/jimp$ cc -Wall -ansi --pedantic -DLL=5 gen.c -o gen

Uruchamiamy:

jstar@jstar-lap:~/jimp$ ./gen 5000 -2 2 dane

Przy pomocy programu wc (word count) sprawdzamy, czy mamy tyle ile trzeba linii i liczb:

jstar@jstar-lap:~/jimp$ wc dane
 1000 5000 44760 dane
jstar@jstar-lap:~/jimp$ 

Ok - jest 1000 linii i 5000 "słów" - czyli liczb. Napiszemy teraz program, który wczyta liczby do pamięci i policzy wartość średnią - powinna być równa zero, bo rozkład liczb generowanych przez rand jest jednostajny.

Oto program:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <math.h>
  3 
  4 int
  5 main( int argc, char *argv[] )
  6 {
  7   double sum= 0;
  8   double sum2= 0;
  9   double x;
 10   int n= 0;
 11   while( scanf( "%lf", &x ) == 1 ) {
 12     sum += x;
 13     sum2 += x*x;
 14     n++;
 15   }
 16   printf( "n=%d, sum=%g, avg=%g std_dev=%g\n",
 17        n,   sum,  sum/n,   sqrt( n*sum2 -sum*sum )/n
 18      );
 19   return 0;
 20 }

Program ten liczy ile jest liczb, ile wynosi ich suma, ile średnia, a ile odchylenie standardowe. Skompilujemy go - w wywołaniu kompilatora pojawia się nowa opcja -lm polecająca dołączyć bibliotekę matematyczną (tam znajduje się funkcja sqrt(), której używa nasz program).

jstar@jstar-lap:~/jimp$ cc -o avg avg.c -ansi --pedantic -Wall -lm

Przetestujmy teraz jego działanie na danych o różnej wielkości:

jstar@jstar-lap:~/jimp$ ./avg < dane 
n=5000, sum=-8.69364, avg=-0.00173873 std_dev=1.15167
jstar@jstar-lap:~/jimp$ ./gen 50000 -2 2 dane
jstar@jstar-lap:~/jimp$ ./avg < dane 
n=50000, sum=-8.84771, avg=-0.000176954 std_dev=1.15375
jstar@jstar-lap:~/jimp$ ./gen 500000 -2 2 dane
jstar@jstar-lap:~/jimp$ ./avg < dane 
n=500000, sum=-410.756, avg=-0.000821513 std_dev=1.1546
jstar@jstar-lap:~/jimp$ ./gen 1000000 0 1 dane
jstar@jstar-lap:~/jimp$ ./avg < dane
n=1000000, sum=500371, avg=0.500371 std_dev=0.288501

Wygląda na to, że jest dobrze, bo średnia wartość leży w okolicach środka przedziału i zbliża się do niego ze wzrostem liczności wygenerowanych danych. Odchylenie standardowe osiąga wartość sqrt(1/12)*(max-min) - tak powinno być w przypadku rozkładu normalnego.

Na koniec program, który czyta dane z pliku i sprawdza, czy plik ten zawiera tylko liczby:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <math.h>
  3 
  4 int
  5 main( int argc, char * argv[] ) {
  6   double sum = 0.0;
  7   double sum2 = 0.0;
  8   double x;
  9   int n = 0;
 10 
 11   FILE *in = argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 12 
 13   if( in == NULL ) {
 14     fprintf( stderr, "%s: nie moge czytac %s\n", argv[0], argv[1] );
 15     return 1;
 16   }
 17 
 18   while( fscanf( in, "%lf", &x ) == 1 ) {
 19     sum += x;
 20     sum2 += x*x;
 21     n++;
 22   }
 23 
 24   if( feof( in ) ) {
 25    printf( "%d liczb, wart. srednia=%g, odch. std=%g\n",
 26         n,           sum/n,    sqrt( n*sum2 - sum*sum )/n
 27       );
 28    return 0;
 29   } else {
 30    fprintf( stderr, "%s: smieci w \"%s\" po przeczytaniu %i liczb\n",
 31         argv[0], (argc > 1 ? argv[1] : "stdin"), n );
 32    return 2;
 33   }
 34 
 35 
 36   return 0;
 37 }

Byłbym zapomniał: jeszcze kilka słów o tym, jak rand() działa.


2015-09-23 06:44