[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania

Przykłady z wykładów w semestrze jesiennym 2011

Wykład III, 18 października 2011

Pisaliśmy program wyznaczający współczynniki regresji liniowej dla danego zbioru punktów {x_i,y_i}:

  1 #include <stdio.h>
  2 
  3 #define MAXP 4096
  4 
  5 /* Wczytuje dane ze strumienia in do x,y
  6  in - strumien wejsciowy powinien zawierać parzystą liczbę liczb 
  7  x[i] <- pierwsza liczba i-tej pary
  8  y[i] <- druga liczba
  9 
 10  Uwaga: nie sprawdza, czy x,y nie zostaną przepłnione
 11 */
 12 int wczytaj_dane( FILE *, double x[], double y[] );
 13 
 14 /* Wyznacza współczynniki a i b takie, aby 
 15  sum( a*x[i]+b -y[i] )^2, i=0,..,n-1
 16  była minimalna
 17 */
 18 void reg_lin( double x[], double y[], int n, double* a, double *b );
 19 
 20 /*
 21 Wyznacza sum( a*x[i]+b -y[i])^2, i=0,..,n-1
 22 */
 23 double blad_reg_lin( double x[], double y[], int n, double a, double b );
 24 
 25 int main( int argc, char *argv[] ) {
 26     double x[MAXP];
 27     double y[MAXP];
 28     int n;
 29     FILE *in= argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 30     double a,b;
 31 
 32     n= wczytaj_dane( in, x, y );
 33 
 34     if( n == -1 ) {
 35         printf( "%s: nie moge otworzyc pliku %s\n", argv[0], argv[1] );
 36         return 1;
 37     } else if( n == -2 ) {
 38         printf( "%s: strumien wejsciowy nie zawiera par liczb\n", argv[0] );
 39         return 2;
 40  }
 41 
 42     reg_lin( x, y, n, &a, &b );
 43 
 44     printf( "a=%g\n"
 45      "b=%g\n", a, b );
 46 
 47     printf( "blad=%g\n", blad_reg_lin( x, y, n, a, b ) );
 48 
 49     printf( "n=%d\n", n );
 50 
 51     return 0;
 52 }
 53 
 54 int wczytaj_dane( FILE *in, double x[], double y[] ) {
 55     int i=0;
 56     int c;
 57 
 58  if( in == NULL )
 59         return -1;   
 60 
 61     while( (c= fscanf( in, "%lf %lf", &x[i], &y[i] )) == 2 )
 62         i++;
 63 
 64     if( c != 1 && feof( in ) )
 65         return i;
 66     else
 67         return -2;
 68 }
 69 
 70 void reg_lin( double x[], double y[], int n, double* a, double *b ) { 
 71     double sx= 0;
 72     double sxx= 0;
 73  double sxy= 0;
 74  double sy= 0;
 75     double del;
 76     int i;
 77 
 78     *a= *b= 0;
 79 
 80     if( n < 2 )
 81         return;
 82 
 83     for( i= 0; i < n; i++ ) {
 84         sx+= x[i];
 85         sxx+= x[i]*x[i];
 86         sxy+= x[i]*y[i];
 87         sy+= y[i];
 88     }
 89 
 90     del = n*sxx-sx*sx;
 91  
 92     *a= (n*sxy-sx*sy)/del;
 93     *b= (sxx*sy-sx*sxy)/del;
 94 }
 95 
 96 double blad_reg_lin( double x[], double y[], int n, double a, double b )
 97 {
 98     double e= 0;
 99 
 100  for( n--; n >= 0; n-- )
 101         e += (a*x[n]+b-y[n])*(a*x[n]+b-y[n]);
 102 
 103     return e;
 104     
 105 }

Potem zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, że dobrze byłoby wskazać w programie, że tablice x i y są powiązane. Aby zilustrowac problem rozpoczęliśmy od napisania programu, który sprawdza, czy wartości w tablicy x są różne:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <math.h>
  3 #include "wczytajdane.h"
  4 
  5 #define MAXP 4096
  6 
  7 int sprawdz_x( double x[], int n, double eps ) {
  8     int i,j;
  9     for( i= 0; i < n-1; i++ )
 10         for( j= i+1; j < n; j++ )
 11             if( fabs(x[i]-x[j]) < eps )
 12                 return i;
 13 
 14     return -1;
 15 }
 16 
 17 int main( int argc, char *argv[] ) {
 18     double x[MAXP];
 19     double y[MAXP];
 20     int n;
 21     FILE *in= argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 22     double a,b;
 23     int p;
 24 
 25     n= wczytaj_dane( in, x, y );
 26 
 27     if( n == -1 ) {
 28         printf( "%s: nie moge otworzyc pliku %s\n", argv[0], argv[1] );
 29         return 1;
 30     } else if( n == -2 ) {
 31         printf( "%s: strumien wejsciowy nie zawiera par liczb\n", argv[0] );
 32         return 2;
 33  }
 34 
 35     if( (p=sprawdz_x( x, n, 1e-50 )) >= 0 ) {
 36         printf( "%s: x[%d]=%g się powtarza\n", argv[0], p, x[p] );
 37     } else {
 38         printf( "%s: jest dobrze!\n", argv[0] );
 39     }
 40 
 41     return 0;
 42 }

Proszę zwrócić uwagę, że przenieśliśmy f. wczytującą do innego pliku. Stworzyliśmy w tym celu plik zawierający deklarację funkcji (wczytajdane.h):

  1 int wczytaj_dane( FILE *, double x[], double y[] );

i plik zawierający jej definicję (wczytajdane.c):

  1 #include <stdio.h>
  2 
  3 int wczytaj_dane( FILE *in, double x[], double y[] ) {
  4     int i=0;
  5     int c;
  6 
  7  if( in == NULL )
  8         return -1;   
  9 
 10     while( (c= fscanf( in, "%lf %lf", &x[i], &y[i] )) == 2 )
 11         i++;
 12 
 13     if( c != 1 && feof( in ) )
 14         return i;
 15     else
 16         return -2;
 17 }

Ten drugi plik nie jest na razie do końca poprawny - wrócimy do tego na następnych zajęciach.


2015-09-23 06:44