[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania - kurs w sem. zimowym 2010/2011

Wykład II: 12 października 2010

Program w C to zapis algorytmu. Upraszczanie problemu polega na dekompozycji programu na wiele funkcji. Funkcje operują na danych. Dane są reprezentowane w programie przez zmienne. Zmienna opisuje pewien fragment pamięci i określa sposób interpretacji zawartości tej pamięci. Zmienne nalezy jawnie deklarować - C to język statycznej kontroli typów, co oznaca, że kompilator musi wiedzieć, jakigo typu jest każda używana zmienna.

Pierwszy przykład - program wypisujący na standardowe wyjście argumenty, z którymi został wywołany:

  1 #include <stdio.h> /* dzieki temu kompilator sprawdzi,
  2            czy poprawnie wywołujemy funkcję printf */
  3 
  4 int
  5 main( int argc, char * argv[] ) /* f. main musi zwracać int
  6                   argc to liczba argumentów
  7                   tablica argv zawiera argumenty jako napisy 
  8                   Uwaga: pierwszy argument (argv[0])
  9                   to nazwa programu, który został wyołany */
 10 {
 11   int i;
 12 
 13   printf( "dostałem %d argumentow\n", argc );
 14   for( i=0; i < argc; i++ ) {
 15     printf( "argument nr %d to \"%s\"\n", i, argv[i] );
 16   }
 17 
 18   return 0;
 19 }

Kompilujemy i uruchamiamy:

jstar@jstar-lap:~/jimp$ vi a1.c
jstar@jstar-lap:~/jimp$ cc -Wall a1.c
jstar@jstar-lap:~/jimp$ ./a.out 1 2 ala ma kota 1234
dostałem 7 argumentow
argument nr 0 to "./a.out"
argument nr 1 to "1"
argument nr 2 to "2"
argument nr 3 to "ala"
argument nr 4 to "ma"
argument nr 5 to "kota"
argument nr 6 to "1234"
jstar@jstar-lap:~/jimp$ 

Znaki to małe liczby całkowite. Napisy, to tblice znaków - powinny być zakończone specjalnym znakiem '\0', oznaczającym koniec napisu.

Drugi przykład - program demonstrujący niektóre operacje na napisach i znakach.

  1 #include <stdio.h>
  2 
  3 void
  4 znakpoznaku( char t[] ) /* wypisuje napis z tablicy t 
  5              jako oddzielne znaki */
  6 {
  7   int i= 0;
  8   while( t[i] != 0 ) {
  9     printf( "'%c' ", t[i] ); /* proszę zmienić %c na %d oraz na %x */
 10     i++;
 11   }
 12 }
 13 
 14 int
 15 dlug( char n[] ) /* oblicza długość napisu n (liczbę znaków) */
 16 {
 17  int i= 0;
 18  for( ; n[i] != '\0'; i++ )
 19     ;           /* samotny ; podkreśla, że ciało
 20                 pętli for jest puste - wszystko
 21                 zrobiliśmy w części sterującej */
 22 
 23  return i;
 24 }
 25 
 26 int
 27 main( int argc, char * argv[] )
 28 {
 29     char t[10];
 30   t[0]= 'A';
 31   t[1]= 'l';
 32   t[2]= 'a';
 33   t[3]= '\0';
 34 
 35     printf( "Mój napis to \"%s\", on ma %d znaki.\n", t, dlug(t) );
 36     znakpoznaku( t );
 37   printf( "\n" );
 38 
 39   t[0]++;
 40 
 41   printf( "Mój napis to \"%s\", on ma %d znaki.\n", t, dlug(t) );
 42   znakpoznaku( t );
 43   printf( "\n" );
 44 
 45   return 0;
 46 }

Kompilujemy i uruchamiamy:

jstar@jstar-lap:~/jimp$ vi a2.c 
jstar@jstar-lap:~/jimp$ cc -Wall a2.c
jstar@jstar-lap:~/jimp$ ./a.out 
Mój napis to "Ala", on ma 3 znaki.
'A' 'l' 'a' 
Mój napis to "Bla", on ma 3 znaki.
'B' 'l' 'a' 
jstar@jstar-lap:~/jimp$

Zmieniamy %c na %d (por. komentarz w f. znakpoznaku):

jstar@jstar-lap:~/jimp$ vi a2.c 
jstar@jstar-lap:~/jimp$ cc -Wall a2.c
jstar@jstar-lap:~/jimp$ ./a.out 
Mój napis to "Ala", on ma 3 znaki.
'65' '108' '97' 
Mój napis to "Bla", on ma 3 znaki.
'66' '108' '97' 
jstar@jstar-lap:~/jimp$ 

Trzeci przykład to program oczekujący argumentów będących liczbami. Zamienia napisy na liczby, pakuje je kolejno do wektora, a następni oblicza sumę elementów wektor przy pomocy funkcji znanej z pierwszego wykładu, ale nieco inaczej zapisanej.

  1 #include <stdio.h> /* dla printf */
  2 #include <stdlib.h> /* dla atof */
  3 
  4 double sum( double v[], int n )
  5 {
  6     double s= v[0];
  7 
  8     /* wydruk pozwalający pokazać,
  9      że funkcja modyfikuje lokalną kopię agumentu 
 10     printf( "\nn= %d\n", n );
 11     */
 12     while( --n )
 13         s+= v[n];
 14 
 15     /* wydruk pozwalający pokazać,
 16      że funkcja modyfikuje lokalną kopię agumentu 
 17     printf( "\nn= %d\n", n );
 18     */
 19 
 20     return s;
 21 }
 22 
 23 void pwekt( double v[], int n ) /* Ładne wypisywanie wektora */
 24 {
 25     int i;
 26     printf( "[" );
 27     for( i= 0; i < n; i++ )
 28         printf( " %g", v[i] );
 29     printf( " ]" );
 30 }
 31 
 32 int main( int argc, char * argv[] )
 33 {
 34   double r[100];
 35   int i;
 36 
 37   int l= argc-1; /* liczba el. wektora */
 38 
 39   for( i= 1; i < argc; i++ )  /* zaczynamy od drugiego el. argv */
 40     r[i-1]= atof( argv[i] ); /* atof: ASCII to Float */ 
 41 
 42   pwekt( r, argc-1 ); /* można tak, ale lepiej l zmiast argc-1 */
 43 
 44   printf( ", suma elementów = %g\n", sum( r, l ) ); 
 45 
 46   printf( "wektor ma %d elementów\n", l ); /* zwróćmy uwagę, że funkcja sum
 47                         nie "popsuła" zmiennej j */
 48 
 49   return 0;
 50 }

Sprawdzamy, jak działa:

jstar@jstar-lap:~/jimp$ cc -Wall sa.c
jstar@jstar-lap:~/jimp$ ./a.out 1 2 3 4.4 5.5 6.6
[ 1 2 3 4.4 5.5 6.6 ], suma elementów = 22.5
wektor ma 6 elementów
jstar@jstar-lap:~/jimp$


Strona przedmiotu Języki i metodyka programowania I


2015-09-23 06:44