[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania - kurs w sem. zimowym 2010/2011

Wykład IV: 26 października 2010

Mówiliśmy o mierzeniu czasu:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <time.h>
  3 
  4 int main() {
  5   clock_t start= clock();
  6   clock_t stop = clock();
  7 
  8   while( (stop=clock()) == start )
  9     ;
 10 
 11   printf( "D_clock=%ld ticks = %g s\n", stop-start, (float)(stop-start)/CLOCKS_PER_SEC );
 12 
 13   return 0;
 14 }

Dokończyliśmy czytanie liczb:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <time.h>
  3 #include <math.h>
  4 
  5 int
  6 main( int argc, char * argv[] ) {
  7  double sum = 0.0;
  8  double sum2 = 0.0;
  9  double x;
 10  int n = 0;
 11  time_t start;
 12 
 13  FILE *in = argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 14 
 15  if( in == NULL ) {
 16   fprintf( stderr, "%s: nie moge czytac %s\n", argv[0], argv[1] );
 17   return 1;
 18  }
 19 
 20  start= clock();
 21 
 22  while( fscanf( in, "%lf", &x ) == 1 ) {
 23   sum += x;
 24   sum2 += x*x;
 25   n++;
 26  }
 27 
 28  printf( "Czytanie trwalo %g s (CLOCKS/SEC=%ld)\n",
 29      (float)(clock()-start)/CLOCKS_PER_SEC, CLOCKS_PER_SEC );
 30 
 31  if( feof( in ) ) {
 32   printf( "%d liczb, wart. srednia=%g, odch. std=%g\n",
 33       n,           sum/n,    sqrt( n*sum2 - sum*sum )/n
 34   ); 
 35   return 0;
 36  } else {
 37   fprintf( stderr, "%s: smieci w \"%s\" po przeczytaniu %i liczb\n",
 38           argv[0], (argc > 1 ? argv[1] : "stdin"), n );
 39   return 2;
 40  }
 41 
 42 
 43  return 0;
 44 }

Zaczęliśmy mówić o wskaźnikach:

  1  int i;
  2  double d[100];
  3 
  4  int *pi;  /* wskaźnik na obiekt typu int */
  5  double *pd; /* wskaźnik na obiekt typu double */
  6  char *pc  /* itp, itd */
  7  FILE *in;  /* FILE to "coś" zdefinowane za pomocą #define w stdio.h */
  8 
  9  /* Możliwa inicjalizacja */
 10  pi = &i;   /* za pomocą adresu istniejącej zmiennej */
 11 
 12  pd = d;   /* nazwa tablicy to stała typu wskaźnikowego */
 13  pd = &d[0]; /* dokładnie to samo, co wyżej */
 14  pd = &d[5]; /* pd wskazuje na szósty element d */
 15 
 16  pi = NULL;  /* stała NULL to wskaźnik, który "nie wskazuje na nic" */ 
 17 
 18  in = fopen( argv[1], "r" ); /* niektóre f. z biblioteki zwracają wskaźnik */
 19 
 20  /* Dopuszczalne operacje */
 21 
 22  /* - dodanie liczby całkowitej - przesuwa wskaźnik o odpowiednią liczbę
 23    obiektów typu wskazywanego */
 24  pd++;   /* przejscie do następnego obiektu z tablicy d */
 25  pd += 5; /* przesunięcie pd o 5 obiektów */
 26 
 27  /* - odjęcie liczby calkowitej - przesuwa wskaźnik w tył */
 28  pd -= 1;   /* przejscie do poprzedniego obiektu z tablicy d */
 29 
 30  /* - odejmowanie wskaźników - zwraca liczbę obiektów pom. wskaźnikami +1 */
 31  n = pd - d;  /* na który element d wskazuje wskaźnik pd? */
 32 
 33  /* - dereferencja wskaźnika - pobranie wartości wskazywanej */
 34  i= 5;
 35  pi= &i;
 36  if( *pi == 5 ) /* tak jest! */
 37  ...
 38  *pi += 5;   /* teraz i == 10 */

Przykłady:

  1 #include <stdio.h>
  2 
  3 int
  4 main() 
  5 {
  6  double v[] = { 10, 20, 30, 0.1, 0.2, 0.3 };
  7  double *pv;
  8 
  9  pv= &v[0];
 10  printf( "%g\n", *pv );
 11 
 12  pv= v;
 13  printf( "%g\n", *pv );
 14 
 15  pv++;
 16  printf( "%g\n", *pv );
 17 
 18  pv= v + 4;
 19  printf( "%g\n", *pv );
 20 
 21  printf( "%d\n", pv-v );
 22 
 23  return 0;
 24 }

  1 #include <stdio.h>
  2 
  3 int lenstr( char *str ) {
  4  char *p = str;
  5  while( *str != '\0' ) /* while( *str ) */
  6   str++;        /*   str++;   */
  7 
  8  return str-p;
  9 }
 10 
 11 int 
 12 main( int argc, char *argv[] ) 
 13 {
 14  int i;
 15  for( i= 0; i < argc; i++ )
 16   printf( "Napis %s ma %d znaków\n", argv[i], lenstr( argv[i] ) );
 17 
 18  return 0;
 19 }

Praca domowa:

  1 double sumav( REAL v[], int n )
  2 {
  3  int i;
  4  double suma= 0;
  5  for( i= 0; i < n; i++ )
  6   suma += v[i];
  7 
  8  return suma;
  9 }
 10 
 11 double sumap( REAL *v, int n )
 12 {
 13  double suma= 0;
 14 
 15  while( n-- )
 16   suma += *(v++);
 17 
 18  return suma;
 19 }
 20 
 21 #include <stdio.h>
 22 
 23 int main() {
 24  REAL t[]= { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 19, 15.123 };
 25 
 26  printf( "sumav=%g\n", sumav( t, sizeof t / sizeof t[0] ) );
 27 
 28  printf( "sumap=%g\n", sumap( t, sizeof t / sizeof( REAL ) ) );
 29 
 30  return 0;
 31 }

Dlaczego tak jest:

jstar@jstar-lap:~/jimp$ cc -Wall -ansi -pedantic -DREAL=int kartk.c 
jstar@jstar-lap:~/jimp$ 

To znaczy, dlaczego kompilacja powyższego programu z podstawieniem int za REAL nie zwraca ostrzeżenie w linii

  1     REAL t[]= { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 19, 15.123 };

2015-09-23 06:44