[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania

Przykłady z wykładów w semestrze jesiennym 2011

Wykład IV, 25 października 2011

Mówiliśmy o strukturach i wskaźnikach:

 1. Wskaźniki do funkcji i użycie bibliotecznej f. qsort (sortowanie tablic)

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 
  4 void ptab( double v[], int l, FILE * out ) {
  5     int i;
  6     for( i= 0; i < l; i++ )
  7         fprintf( out, "%g ", v[i] );
  8     fprintf( out, "\n" );
  9 }
 10 
 11 void xtab( double *v, int l, FILE* out ) {
 12     int i;
 13     for( i= 0; i < l ; i++, v++ )
 14         fprintf( out, "%g ", *v );
 15     fprintf( out, "\n" );
 16 }
 17 
 18 int fcmp( const void *a, const void *b ) {
 19     double *pa = (double *)a;
 20     double *pb = (double *)b;
 21 
 22     if( *pa < *pb )
 23         return -1;
 24     else if( *pa == *pb )
 25         return 0;
 26     else
 27         return 1;
 28 }
 29 
 30 int
 31 main() {
 32     double t[] = { 9, 7, 6, 2, 3, 1, 4 };
 33     int n = sizeof t / sizeof t[0];
 34     int i;
 35 
 36  ptab( t, n, stdout );
 37     
 38     qsort( t, n, sizeof t[0], fcmp );
 39 
 40     ptab( t, n, stdout );
 41 
 42 
 43     return 0;
 44 }

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 
  4 int strlen( char *s ) {
  5     char *p= s;
  6     while( *s != '\0' )
  7         s++;
  8     return s-p;
  9 }
 10 
 11 int strcmp( char *a, char *b ) {
 12     while( *a == *b && *b != '\0' && *a != '\0' ) { /* nadmiarowy! */
 13         a++;
 14         b++;
 15     }
 16     return *a - *b;
 17 }
 18 
 19 int fcmp( const void *a, const void *b ) {
 20     char **pa= (char**)a;
 21     char **pb= (char**)b;
 22 
 23     return strlen(*pa) - strlen(*pb);
 24 }
 25 
 26 int main( int argc, char **argv ) {
 27     int i;
 28 
 29     qsort( argv+1, argc-1, sizeof argv[0], fcmp );
 30 
 31     for( i= 0; i < argc; i++ )
 32         printf( "%s - %d\n", argv[i], strlen( argv[i] ) );
 33 
 34     return 0;
 35 }
 1. Struktury:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 
  4 struct para {
  5     double x;
  6     double y;
  7 };
  8 
  9 #define MAX_P 1000
 10 
 11 int porp( const void *a, const void *b ) {
 12     struct para *wa= (struct para *)a;
 13     struct para *wb= (struct para *)b;
 14 
 15     if( (*wa).x < (*wb).x )
 16         return -1;
 17     else if( (*wa).x == (*wb).x )
 18         return 0;
 19     else
 20         return 1;
 21 }
 22 
 23 int pory( const void *a, const void *b ) {
 24     struct para *wa= (struct para *)a;
 25     struct para *wb= (struct para *)b;
 26 
 27     if( wa->y < wb->y )
 28         return -1;
 29     else if( wa->y == wb->y )
 30         return 0;
 31     else
 32         return 1;
 33 }
 34 
 35 int main( int argc, char **argv ) {
 36     int n;
 37     int i;
 38 
 39     struct para punkty[MAX_P];
 40 
 41     FILE *in = argc < 2 ? stdin : fopen( argv[1], "r" );
 42 
 43  n= 0;
 44     while( n < MAX_P
 45    && fscanf( in, "%lf %lf", &(punkty[n].x), &(punkty[n].y) ) == 2 )
 46         n++;
 47 
 48     qsort( punkty, n, sizeof punkty[0], porp );
 49 
 50     printf( "Posortowane po x:\n" );
 51     for( i= 0; i <n; i++ )
 52         printf( "%g %g\n", punkty[i].x, punkty[i].y );
 53 
 54     qsort( punkty, n, sizeof punkty[0], pory );
 55 
 56     printf( "Posortowane po y:\n" );
 57     for( i= 0; i <n; i++ )
 58         printf( "%g %g\n", punkty[i].x, punkty[i].y );
 59 
 60     return 0;
 61 }
 1. Przybliżone wyznaczanie pochodnej funkcji

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <math.h>
  3 
  4 double dfdx( double (*f)( double ), double x, double eps ) {
  5     return (f(x+eps)-f(x))/eps;
  6 }
  7 
  8 double myfun( double x ) {
  9     return cos(x);
 10 }
 11 
 12 double jedenminuscos2x( double x ) {
 13     return 1 - cos(x)*cos(x);
 14 }
 15 
 16 int
 17 main() {
 18     double a= 0;
 19     double b= 2 * M_PI;
 20     double n= 100;
 21     double dx= (b-a)/(n-1);
 22  double x;
 23 
 24     double (*fun)( double ) = jedenminuscos2x; 
 25 
 26     int i;
 27 
 28     for( i= 0; i < n; i++ ) {
 29         x = a + i*dx;
 30         printf( "%g %g %g\n", x, fun(x), dfdx( fun, x, 1e-6 ) );
 31     }
 32 
 33     return 0;
 34 }

2015-09-23 06:44