[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania - kurs w sem. zimowym 2010/2011

Wykład VII: 22 listopada 2010

Rozpoczęliśmy omawianie struktur. Rozważania ilustrowane są przykładem programu do oceny wyników kolokwium. Zrealizowaliśmy pierwszy moduł tego projektu - zarządzanie danymi pojedynczego studenta. Moduł składa się z dwóch plików - nagłówkowego stud.h i implementującego stud.c.

stud.h

  1 #ifndef _STUD_H_
  2 #define _STUD_H_
  3 
  4 #include <stdio.h>
  5 
  6 typedef struct {
  7     char *imie;
  8     char *nazw;
  9     int lp;
 10     double ocena;
 11 } stud_t;
 12 
 13 int wypelnij_stud( stud_t *s, char *imie, char *nazwisko, int lp );
 14 
 15 void wypisz_stud( stud_t , FILE * );
 16 
 17 int ile_pkt( stud_t );
 18 
 19 void ocen( stud_t *, double );
 20 
 21 int por_alfa( const void *, const void * );
 22 
 23 int por_pkt( const void *, const void * );
 24 #endif
 25 

stud.c

  1 #include "stud.h"
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include <string.h>
  4 
  5 int wypelnij_stud( stud_t *s, char *i, char *n, int lp ) {
  6     if( (s->imie = malloc( strlen(i) + 1 )) == NULL )
  7         return 1;
  8     strcpy( s->imie, i );
  9     if( (s->nazw= malloc( strlen(n) + 1)) == NULL )
 10         return 1;
 11     strcpy( s->nazw, n );
 12     s->lp = lp;
 13     s->ocena= 0;
 14     return 0;
 15 }
 16 
 17 void wypisz_stud( stud_t s, FILE *out ) {
 18     fprintf( out, "%s %s\t%d,\tocena: %.1f\n", s.imie, s.nazw, s.lp, s.ocena );
 19 }
 20 
 21 int ile_pkt( stud_t s ) {
 22     return s.lp;
 23 }
 24 
 25 void ocen( stud_t *s, double o ) {
 26     s->ocena= o;
 27 }
 28 
 29 int por_alfa( const void *a, const void *b ) {
 30     stud_t *sa = (stud_t*) a;
 31     stud_t *sb = (stud_t*) b;
 32   int pn= strcmp( sa->nazw, sb->nazw );
 33   if( pn != 0 )
 34         return pn;
 35     else
 36         return strcmp( sa->imie, sb->imie );
 37 }
 38 
 39 int por_pkt( const void *a, const void *b ) {
 40     stud_t *sa = (stud_t*) a;
 41     stud_t *sb = (stud_t*) b;
 42     return sa->lp - sb->lp;
 43 }

Napisaliśmy też program testowy dla tego modułu.

stud_test.c

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include "stud.h"
  4 
  5 #define MAX_STUD 1000
  6 
  7 #define MAX_LEN 256
  8 
  9 int
 10 main( int argc, char **argv ) {
 11 
 12     char imie[MAX_LEN];
 13     char nazwisko[MAX_LEN];
 14 
 15     stud_t grupa[MAX_STUD];
 16   int n= 0;
 17 
 18   int i; /* zmienna robocza */
 19 
 20     FILE *in = argc > 1 ? fopen( argv[1], "r" ) : stdin;
 21   FILE *ou = argc > 2 ? fopen( argv[2], "w" ) : stdout;
 22 
 23     if( in == NULL || ou == NULL ) {
 24         fprintf( stderr, "%s: niedobrze!\n", argv[0] );
 25         return 1;
 26     }
 27 
 28   while( fscanf( in, "%s %s %i", imie, nazwisko, &i ) == 3 ) {
 29         if( wypelnij_stud( grupa+n, imie, nazwisko, i ) ) {
 30             fprintf( stderr, "%s: brak pamieci!\n", argv[0] );
 31             return 1;
 32         }
 33     n++;
 34     }
 35 
 36     qsort( grupa, n, sizeof grupa[0], por_pkt );
 37 
 38     for( i= 0; i < n; i++ )
 39         wypisz_stud( grupa[i], ou );
 40 
 41     return 0;
 42 }

Program testowaliśmy przy pomocy pliku kolo:

Jan Kowalski 28
Adam Nowak 33
Jose Perezbardzodlugienazwiskojaktonapoludniu 78
Zosia Samosia 8
Mis Puchatek 123
Prosiaczek Beznazwiska 43
Tygrysek Tezbeznazwiskaaleinnego 89
Klapouchy Osiolek 0
Myszka Miki 12
Minnie Miki 99
Kaczor Donald 67
I Wystarczy 89

Przykład:

$cc stud_test.c stud.c
$./a.out kolo
Klapouchy Osiolek    0,   ocena: 0.0
Zosia Samosia  8,   ocena: 0.0
Myszka Miki   12,   ocena: 0.0
Jan Kowalski  28,   ocena: 0.0
Adam Nowak   33,   ocena: 0.0
Prosiaczek Beznazwiska 43,   ocena: 0.0
Kaczor Donald  67,   ocena: 0.0
Jose Perezbardzodlugienazwiskojaktonapoludniu  78,   ocena: 0.0
Tygrysek Tezbeznazwiskaaleinnego    89,   ocena: 0.0
I Wystarczy   89,   ocena: 0.0
Minnie Miki   99,   ocena: 0.0
Mis Puchatek  123,  ocena: 0.0
$

2015-09-23 06:44