[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania

Przykłady z wykładów w semestrze jesiennym 2011

Wykład VI, 22 listopada 2011

Tematem zajęć były listy liniowe.

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 
  4 typedef struct elem {
  5     int data;
  6     struct elem *next;
  7 } elem_t, *list_t;
  8 
  9 list_t add( list_t list, int data );
 10 list_t insert( list_t list, int data );
 11 list_t sort_insert( list_t list, int data );
 12 void fprint_list( list_t list, FILE *out );
 13 void fprint_list_iter( list_t list, FILE *out );
 14 
 15 int sumal( list_t list ) {
 16  int s =0;
 17  while( list != NULL ) {
 18   s += list->data;
 19   list = list->next;
 20  }
 21 
 22  return s;
 23 }
 24 
 25 int main ( int argc, char **argv ) 
 26 {
 27     list_t head= NULL;
 28     int i;
 29 
 30     for( i= 1; i < argc; i++ )
 31         head = sort_insert( head, atoi( argv[i] ) );
 32 
 33     fprint_list( head, stdout );
 34     fprint_list_iter( head, stdout );
 35 
 36     printf( "Suma= %d\n", sumal( head ) );
 37 
 38     return 0;
 39 }
 40 
 41 list_t insert( list_t list, int data ) {
 42     list_t nowy = malloc( sizeof *nowy );
 43     nowy->data = data;
 44     nowy->next = list;
 45     return nowy;
 46 }
 47 
 48 list_t sort_insert( list_t list, int data ) {
 49     if( list == NULL || list->data >= data ) {
 50         list_t nowy = malloc( sizeof *nowy );
 51         nowy->data = data;
 52         nowy->next = list;
 53         return nowy;
 54     } else {
 55         list->next = sort_insert( list->next, data );
 56         return list;
 57     }
 58 }
 59         
 60 list_t add( list_t list, int data ) {
 61 
 62     if( list == NULL ) {
 63         list_t new= malloc( sizeof *new );
 64         new->data = data;
 65         new->next= NULL;
 66         return new;
 67     } else {
 68         list->next = add( list->next, data );
 69         return list;
 70     }
 71 }
 72 
 73 void fprint_list( list_t list, FILE *out ) {
 74     if( list != NULL ) {
 75         fprintf( out, "[%d]->", list->data );
 76         fprint_list( list->next, out );
 77     } else {
 78         fprintf( out, "NULL\n" );
 79     }
 80 }
 81 
 82 void fprint_list_iter( list_t list, FILE *out ) {
 83     list_t iterator= list;
 84     while( iterator != NULL ) {
 85         fprintf( out, "[%d]->", iterator->data );
 86         iterator= iterator->next;
 87     }
 88     fprintf( out, "NULL\n" );
 89 }

A tak się tym kodem bawiliśmy:

jstar-lap:~/jimp/w6> cc list.c 
jstar-lap:~/jimp/w6> ./a.out
NULL
NULL
Suma= 0
jstar-lap:~/jimp/w6> ./a.out 1 2 3 5
[1]->[2]->[3]->[5]->NULL
[1]->[2]->[3]->[5]->NULL
Suma= 11
jstar-lap:~/jimp/w6>

2015-09-23 06:44