[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania - kurs w sem. zimowym 2010/2011

Wykład XI: 14 grudnia 2010

Pisaliśmy program, który ma rozwiązywać układ równań algebraicznych metodą eliminacji Gaussa.

Rozpoczęliśmy od pliku nagłówkowego modułu obrabiającego macierze:

  1 #ifndef _MATRIX_H_
  2 #define _MATRIX_H_
  3 
  4 #include <stdio.h>
  5 
  6 typedef struct {
  7     int rn;
  8   int cn;
  9   double *e;
 10 } matrix_t;
 11 
 12 matrix_t * make_matrix( int rn, int cn ); 
 13 /* tworzenie macierzy o zadanych wymiarach */
 14 
 15 matrix_t * read_matrix( FILE *in );    
 16 /* czytanie macierzy */
 17 
 18 void write_matrix( matrix_t *, FILE *out ); 
 19 /* pisanie (kompatybilne z czytaniem) */
 20 
 21 matrix_t * copy_matrix( matrix_t *s ); 
 22 /* kopia macierzy */
 23 
 24 matrix_t * transpose_matrix( matrix_t * s ); 
 25 /* transpozycja */
 26 
 27 matrix_t * mull_matrix( matrix_t *, matrix_t * ); 
 28 /* mnożenie macierzy */
 29 
 30 matrix_t * lu_matrix( matrix_t * ); 
 31 /* metoda Gaussa przekształcenie macierzy prostokątnej (liczba w. <= liczba kol.) w postać schodkową */
 32 
 33 #endif
 34 

Implementacja:

  1 #include "matrix.h"
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include <stdio.h>
  4 #include <string.h>
  5 
  6 matrix_t *make_matrix( int rn, int cn ) {
  7     matrix_t *new_mat= malloc( sizeof *new_mat );
  8   if( new_mat == NULL )
  9         return NULL;
 10     if( (new_mat->e= malloc( (size_t)rn*(size_t)cn * sizeof * new_mat->e )) == NULL ) {
 11         free( new_mat );
 12         return NULL;
 13     }
 14   new_mat->rn= rn;
 15   new_mat->cn= cn;
 16     return new_mat;
 17 }
 18 
 19 void free_matrix( matrix_t *m ) {
 20     free( m->e );
 21     free( m );
 22 }
 23 
 24 matrix_t * read_matrix( FILE *in ) {
 25     int rn, cn;
 26   int i, j;
 27   matrix_t *new_mat;
 28     if( fscanf( in, "%d %d", &rn, &cn ) != 2 )
 29         return NULL;
 30 
 31     if( (new_mat= make_matrix( rn, cn )) == NULL )
 32         return NULL;
 33     for( i= 0; i < rn; i++ )
 34         for( j= 0; j < cn; j++ )
 35             if( fscanf( in, "%lf", &new_mat->e[i*cn+j] ) != 1 ) {
 36                 free_matrix( new_mat );
 37                 return NULL;
 38             }
 39 
 40     return new_mat;
 41 }
 42 
 43 void write_matrix( matrix_t *m, FILE *out ) {
 44     int i,j;
 45     fprintf( out, "%d %d\n", m->rn, m->cn );
 46     for( i= 0; i < m->rn; i++ ) {
 47         for( j= 0; j < m->cn-1; j++ )
 48             fprintf( out, "%g ", m->e[i*m->cn+j] );
 49         fprintf( out, "%g\n", m->e[i*m->cn+j] );
 50     }
 51 }
 52 
 53 matrix_t *copy_matrix( matrix_t *s ) {
 54     matrix_t *d= make_matrix( s->rn, s->cn );
 55     if( d != NULL ) {
 56     memcpy( d->e, s->e, s->rn*s->cn * sizeof * s->e );
 57         /* int i;
 58         for( i= 0; i < s->rn*s->cn; i++ )
 59             *(d->e+i)= *(s->e+i);
 60     */
 61         /* d->rn= s->rn; d->cn= s->cn; done in make_matrix */
 62     }
 63     return d;
 64 }
 65 
 66 matrix_t *transpose_matrix( matrix_t *s ) {
 67     matrix_t *d= make_matrix( s->cn, s->rn );
 68     if( d != NULL ) {
 69         int i,j;
 70         for( i= 0; i < s->rn; i++ )
 71             for( j= 0; j < s->cn; j++ )
 72              *(d->e+j*d->cn+i)= *(s->e+i*s->cn+j);
 73         /* d->rn= s->cn; d->cn= s->rn; done in make_matrix */
 74     }
 75     return d;
 76 }
 77 
 78 matrix_t * mull_matrix( matrix_t *a, matrix_t *b ) {
 79   if( a->cn != b->rn )
 80         return NULL;
 81   else {
 82       matrix_t *c = make_matrix( a->rn, b->cn );
 83     int i,j,k;
 84         if( c == NULL )
 85             return NULL;
 86     for( i= 0; i < c->rn; i++ ) {
 87             for( j= 0; j < c->cn; j++ ) {
 88                 double s= 0;
 89                 for( k= 0; k < a->cn; k++ )
 90                     s += *(a->e+i*a->cn+k) * *(b->e+k*b->cn+j);
 91                 *(c->e+i*c->cn+j)= s;
 92             }
 93         }
 94         return c;
 95     }
 96 }
 97 
 98 matrix_t *lu_matrix( matrix_t *a ) {
 99     matrix_t *c = copy_matrix( a );
 100     if( c != NULL ) {
 101         int i,j,k;
 102     int cn= c->cn;
 103     int rn= c->rn;
 104     double *e = c->e;
 105         for( k= 0; k < cn-1; k++ ) { /* eliminujemy (zerujemy) kolumnę nr k */
 106             for( i= k+1; i < rn; i++ ) { /* pętla po kolejnych
 107                       wierszach poniżej diagonalii k,k */
 108                 double d= *(e+i*cn+k) / *(e+k*cn+k);
 109                 for( j= k; j < cn; j++ )
 110          *(e+i*cn+j) -= d * *(e+k*cn+j);
 111       }
 112         }
 113     }
 114     return c;
 115 }

Ponieważ pisaliśmy tę funkcjonalność stopniowo, a więc także stopniowo ją testowaliśmy.

Najpierw czytanie, pisanie, kopia i transpozycja:

  1 #include "matrix.h"
  2 #include <stdio.h>
  3 
  4 int
  5 main( int argc, char **argv ) {
  6     FILE *in;
  7     if( argc > 1 && (in= fopen( argv[1], "r" )) != NULL ) {
  8         matrix_t *m= read_matrix( in );
  9         if( m != NULL ) {
 10             printf( "Kopia:\n" );
 11             write_matrix( copy_matrix(m), stdout );
 12             printf( "\nTranspozycja:\n" );
 13             write_matrix( transpose_matrix(m), stdout );
 14         }
 15         return 0;
 16     } else
 17         return 1;
 18 }

Potem mnożenie:

  1 #include <stdio.h>
  2 #include "matrix.h"
  3 
  4 int
  5 main( int argc, char ** argv ) {
  6     if( argc == 3 ) {
  7         matrix_t *a= read_matrix( fopen( argv[1], "r" ) );
  8         matrix_t *b= read_matrix( fopen( argv[2], "r" ) );
  9         matrix_t *c= mull_matrix( a, b );
 10     if( c == NULL )
 11             printf( "nie da rady pomnożyć\n" );
 12         else
 13         write_matrix( c, stdout );
 14         return 0;
 15     }
 16     else
 17         return 1;
 18 }

I wreszcie eliminacja Gaussa:

  1 #include "matrix.h"
  2 #include <stdio.h>
  3 
  4 int
  5 main( int argc, char **argv ) {
  6     FILE *in;
  7     if( argc > 1 && (in= fopen( argv[1], "r" )) != NULL ) {
  8         matrix_t *m= read_matrix( in );
  9         if( m != NULL ) {
 10             matrix_t *c = lu_matrix( m );
 11             if( c != NULL ) {
 12                 printf( "\nPo LU:\n" );
 13                 write_matrix( c, stdout );
 14             } else
 15                 printf( "nie lula!\n" );
 16         }
 17         return 0;
 18     } else
 19         return 1;
 20 }

Do testowania używaliśmy następujących plików z danymi:

2 3
1 2 3
10 20 30.3333333333333

10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11
2 2 3 4 5 6 7 8 9 0 12
3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 13
4 2 3 4 5 6 7 8 9 0 14
5 2 3 4 5 6 7 8 9 0 15
6 2 3 4 5 6 7 8 9 0 16
7 2 3 4 5 6 7 8 9 0 17
8 2 3 4 5 6 7 8 9 0 18
9 2 3 4 5 6 7 8 9 0 19
0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 20

3 2
1 10
2 20
3 30.3333

2 3
1 1 2
1 -1 0

Ten ostatni plik to macierzowy zapis układu równań

x + y = 2
x - y = 1

Używaliśmy go do testowania rozkładu Gaussa, ale stwierdziliśmy też, że prawdziwe testy wymagają generacji większych zbiorów danych. Napisaliśmy więc program, który generuje układ równań o dowolnej (niemal!) wielkości i rozwiązaniu x takim, że x_i = i.

  1 #include <stdio.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 
  4 int
  5 main( int argc, char **argv ) {
  6     if( argc > 1 ) {
  7         int n= atoi( argv[1] );
  8         int i,j;
  9         double s;
 10         printf( "%d %d\n", n, n+1 );
 11         for( i= 0; i < n; i++ ) {
 12             s= 0;
 13             for( j= 0; j < n; j++ ) {
 14                 double aij= (double)rand() / RAND_MAX;
 15                 s+= aij * j;
 16                 printf( "%g ", aij );
 17             }
 18             printf( "%g\n", s );
 19         }
 20     }
 21     return 0;
 22 }

Bardzo proszę napisać w domu funkcję, która wykona drugą część metod Gaussa (podstawienie wstecz).


2015-09-23 06:44