[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Przykład użycia funkcji readdir i opendir

  1 /* Program demonstrujacy wykorzystanie opendir/readdir
  2  do wypisywania zawartosci katalogu
  3  jstar@iem.pw.edu.pl  wer. 1.0
  4 */
  5 #include <sys/types.h>
  6 #include <dirent.h>
  7 #include <string.h>
  8 #include <stdio.h>
  9 #include <errno.h>
 10                                                                               
 11 void listdir( char * path, int level )
 12 /* Wypisz zawartosc katalogu path, stosujac level do okreslenia poziomu wciecia.
 13  Funkcja rekurencyjna.
 14                                                                               
 15  Uwagi: funkcja nie jest idealna, bo trzyma otwarty katalog biezacy i schodzi
 16      w podkatalogi. Jezeli bedziemy mieli bardzo zaglebiona strukture, 
 17      to moze wystapic blad "too many open files".
 18      Dlatego lepiej byloby zapakowac wszystko do tablicy , zamknac biezacy
 19      i dopiero potem przegladac pozycje.
 20 */
 21 {
 22  char namebuf[1024];  /* bufor do tworzenia nazw podkatalogow */
 23  struct dirent *entry; /* zm. robocza do iteracji po pozycjach w katalogu */
 24                                                                               
 25  DIR *thisdir= opendir( path ); /* proba otwarcia */
 26                                                                               
 27  if( thisdir == NULL ) { /* nie udalo sie otwaorzyc path jako katalogu */
 28   if( errno != ENOTDIR ) /* ignorujemy blad ENOTDIR (nie-katalog) 
 29                - inne bledy zglaszamy */
 30    fprintf( stderr, "readdirtest: %s : %s\n", path, strerror(errno) );
 31   return;
 32  }
 33                                                                               
 34  while( (entry= readdir( thisdir )) != NULL ) { /* czytamy kolejne pozycje */
 35   register int i;
 36   for( i= 0; i < level; i++ )  /* odpowiednie wciecie */
 37    printf( "\t" );
 38   printf( "%s\n", entry->d_name ); /* wypisanie nazwy */
 39                                                                               
 40   /* jesli to nie jest "." ani "..", to probujemy wypisac zawartosc */
 41   if( strcmp( entry->d_name, "." ) != 0 
 42   && strcmp( entry->d_name, ".." ) != 0 ) {
 43    strcpy( namebuf, path );     /* tworzymy nazwe */
 44    strcat( namebuf, "/" );
 45    strcat( namebuf, entry->d_name );
 46    listdir( namebuf, level+1 );   /* i wywolujemy rekurencyjnie listdir */
 47   }
 48  }
 49  closedir( thisdir ); /* na koniec zamykamy katalog */
 50 }
 51 
 52 int
 53 main( int argc, char **argv )
 54 {
 55  if( argc == 1 ) /* po wywowolaniu bez argumentow wypisujemy biezacy katalog */
 56   listdir( ".", 0 );
 57                                                                               
 58  while( --argc ) {
 59   printf( "%s\n", *argv );
 60   listdir( *++argv, 1 );
 61  }
 62  return 0;
 63 }

2015-09-23 06:44