[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Projekt 1 - język C

Robert Szmurło <szmurlor@iem.pw.edu.pl> & Jacek Starzyński <jstar@iem.pw.edu.pl> 2008-02-21

Zadanie: Napisać sorter zleceń

Celem projektu jest napisanie programu, który będzie okresowo sprawdzał zawartość wybranego katalogu, przeglądał umieszczone tam pliki i przenosił je do innych katalogów. Każdy plik wejściowy rozpoczyna się od sygnatury, składającej się z (co najmniej) czterech linii i zawierającej (co najmniej):

<unikalny ID zlecenia>
<rodzaj zlecenia>
<ID zleceniodawcy>
<datę zlecenia>

Program ma na początku pracy czytać plik konfiguracyjny, który powinien określać akcje zależne (co najmniej) od rodzaju zlecenia.

Program powinien implementować co najmniej następujące akcje:

Program powinien poprawnie obsługiwać błędne dane (na przykład sensownie zachowywać się w przypadku napotkania zlecenia, którego rodzaj nie figuruje w pliku konfiguracyjnym).

Program powinien tworzyć plik śladu swojego działania (log).

Część 1. (10p)

Analiza problemu : Celem pierwszego etapu jest przeprowadzenie dokładnej analizy przedprojektowej. Powinna zostać ustalona użyteczność i wszystkie metody komunikowania się programu z otoczeniem (użytkownikiem, plikami, itp.). Jest to tzw. specyfikacja funkcjonalna.

Część 2. (10p)

Projekt aplikacji : Celem drugiej części jest zaprojektowanie programu. Etap ten obejmuje wszystkie decyzje projektowe, które powinny być podjęte przed właściwym pisaniem aplikacji. Zalecane jest stworzenie szkieletu programu. Jest to tzw. specyfikacja implementacyjna.

Część 3. (30p)

Wykonanie aplikacji :

Każda z części powinna zakończyć się oddaniem krótkiego sprawozdania w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z ustaleniami prowadzącego oraz ustną obroną projektu/aplikacji.

Zajęcia odbywają się w ramach [:LOP: Laboratorium Otwartego Programowanie (L.O.P.)].

Uwaga! Wszystkie projekty będą sprawdzane pod względem podobieństwa. Gotowy projekt należy umieścić w katalogu: ~/metodyka08-1/


2015-09-23 06:44