[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Projekt 1 - język C

Jacek Starzyński <jstar@iem.pw.edu.pl>

Zadanie: Napisać prosty procesor poczty wewnętrznej

Celem projektu jest napisanie programu, który będzie okresowo sprawdzał zawartość wybranych katalogów (skrzynek pocztowych), przeglądał umieszczone tam pliki i przenosił je do innych katalogów. Każdy plik wejściowy rozpoczyna się od sygnatury, składającej się z (co najmniej) czterech linii i zawierającej (co najmniej):

From: <adres nadawcy>
To: <adres odbiorcy>
Subject: <temat wiadomosci>
Date: <data utworzenia wiadomości>

Program ma na początku pracy czytać plik konfiguracyjny.

Program powinien implementować co najmniej następujące akcje:

Program powinien poprawnie obsługiwać błędne dane.

Program powinien tworzyć plik śladu swojego działania (log).

Część 1. (10p)

Analiza problemu : Celem pierwszego etapu jest przeprowadzenie dokładnej analizy przedprojektowej. Powinna zostać ustalona użyteczność i wszystkie metody komunikowania się programu z otoczeniem (użytkownikiem, plikami, itp.). Jest to tzw. specyfikacja funkcjonalna.

Część 2. (10p)

Projekt aplikacji : Celem drugiej części jest zaprojektowanie programu. Etap ten obejmuje wszystkie decyzje projektowe, które powinny być podjęte przed właściwym pisaniem aplikacji. Zalecane jest stworzenie szkieletu programu. Jest to tzw. specyfikacja implementacyjna.

Część 3. (30p)

Wykonanie aplikacji :

Każda z części powinna zakończyć się oddaniem krótkiego sprawozdania w formie papierowej (zalecamy LaTeXa!) lub elektronicznej, zgodnie z ustaleniami prowadzącego oraz ustną obroną projektu/aplikacji.

Zajęcia odbywają się w ramach Laboratorium Otwartego Programowanie (L.O.P.).

Uwaga! Wszystkie projekty będą sprawdzane pod względem podobieństwa. Gotowy projekt należy umieścić w katalogu: ~/metodyka09-1/


2015-09-23 06:44