[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Projekt 1 - język C

Jacek Starzyński <jstar@iem.pw.edu.pl>

Zadanie: Napisać program zarządzający bazą sprawdzianów

Celem projektu jest napisanie programu, który będzie zarządzał bazą danych zawierającą pytania sprawdzające wiedzę z pewnej liczby przedmiotów.

Program powinien implementować co najmniej następujące akcje:

Program powinien mieć tekstowy interfejs i być sterowany za pomocą argumentów linii poleceń. Niedopuszczalny jest dialog programu z użytkownikiem.

Program powinien poprawnie obsługiwać błędne dane.

Program powinien tworzyć plik śladu swojego działania (log).


Wskazówki: baza danych może być przechowywana w postaci katalogu w wybranym miejscu. Katalog może na przykład zawierać pliki tekstowe (po jednym dla każdego przedmiotu) a w nich pytania (na przykład rozdzielane liniami o określonej zawartości - np. 5 znaków '+').


Wykonanie projektu obejmuje 3 etapy. Każdy powinien zakończyć się oddaniem krótkiego sprawozdania w formie papierowej (zalecamy LaTeXa!) lub elektronicznej, zgodnie z ustaleniami prowadzącego oraz ustną obroną projektu/aplikacji. Każdy etap powinien być oceniony przez prowadzącego. Nie zalecamy rozpoczynania kolejnego etapu przed oceną poprzedniego.

Etap 1. (10p)

Analiza problemu : Celem pierwszego etapu jest przeprowadzenie dokładnej analizy przedprojektowej. Powinna zostać ustalona użyteczność i wszystkie metody komunikowania się programu z otoczeniem (użytkownikiem, plikami, itp.). Jest to tzw. specyfikacja funkcjonalna.

Sprawozdanie z tej części projektu powinno być wstępną wersją dokumentacji użytkownika.

Etap 2. (10p)

Projekt aplikacji : Celem jest zaprojektowanie programu. Etap ten obejmuje wszystkie decyzje projektowe, które powinny być podjęte przed właściwym pisaniem aplikacji. Zalecane jest stworzenie szkieletu programu. Jest to tzw. specyfikacja implementacyjna.

Sprawozdanie z tej części projektu powinno umożliwić innej osobie napisanie programu zgodnego z wyobrażeniem projektanta. Uzupełnieniem sprawozdania powinno być sprawozdanie z pierwszej części (spec. funkcjonalna) uzupełniona i poprawiona według wymagań prowadzącego.

Etap 3. (30p)

Wykonanie aplikacji :


Zajęcia odbywają się w ramach Laboratorium Otwartego Programowanie (L.O.P.).

Uwaga! Wszystkie projekty będą sprawdzane pod względem podobieństwa. Gotowy projekt należy umieścić w katalogu: ~/metodyka10-1/


2015-09-23 06:44