[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Projekt 1 - język C

Jacek Starzyński <jstar@iem.pw.edu.pl>

Zadanie: Napisać program wyznaczający współczynniki funkcji sklejanych trzeciego stopnia aproksymujących zadany ciąg danych pomiarowych.

Celem projektu jest napisanie programu, który będzie wyznaczał współczynniki funkcji sklejanych trzeciego stopnia aproksymujących zadany ciąg danych pomiarowych (par liczb).

Zagadnienie aproksymacji danych pomiarowych opisane jest stosunkowo prosto w materiałach do wykładu z metod numerycznych dr. Tomasz Chwieja (AGH) (slajd nr 2, lewa kolumna); używane tam funkcje sklejane opisane są w wykładzie o interpolacji tego samego autora (slajdy 28-33).


Wykonanie projektu obejmuje 3 etapy. Każdy powinien zakończyć się oddaniem krótkiego sprawozdania w formie papierowej (zalecamy LaTeXa!) lub elektronicznej, zgodnie z ustaleniami prowadzącego oraz ustną obroną projektu/aplikacji. Każdy etap powinien być oceniony przez prowadzącego. Nie zalecamy rozpoczynania kolejnego etapu przed oceną poprzedniego.

Etap 1. (10p)

Analiza problemu : Celem pierwszego etapu jest przeprowadzenie dokładnej analizy przedprojektowej. Powinna zostać ustalona użyteczność i wszystkie metody komunikowania się programu z otoczeniem (użytkownikiem, plikami, itp.). Jest to tzw. specyfikacja funkcjonalna.

Sprawozdanie z tej części projektu powinno być wstępną wersją dokumentacji użytkownika.

Etap 2. (10p)

Projekt aplikacji : Celem jest zaprojektowanie programu. Etap ten obejmuje wszystkie decyzje projektowe, które powinny być podjęte przed właściwym pisaniem aplikacji. Zalecane jest stworzenie szkieletu programu. Jest to tzw. specyfikacja implementacyjna.

Sprawozdanie z tej części projektu powinno umożliwić innej osobie napisanie programu zgodnego z wyobrażeniem projektanta. Uzupełnieniem sprawozdania powinno być sprawozdanie z pierwszej części (spec. funkcjonalna) uzupełniona i poprawiona według wymagań prowadzącego.

Etap 3. (30p)

Wykonanie aplikacji :


Uwaga! Wszystkie projekty będą sprawdzane pod względem podobieństwa.

Projekt należy wykonywać w oparciu o repozytorium svn (https://src.iem.pw.edu.pl/project/manage/2011L_JIMP2_p1).


2015-09-23 06:44