[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

JiMP2, semestr letni 2012

Projekt 1 - język C

Jacek Starzyński <jstar@iem.pw.edu.pl>

Zadanie: Napisać program umożliwiający generację siatki trójkątnej "sklejającej" kilka istniejących, rozłącznych siatek trójkątnych.

Dane wejściowe to siatki - zapisane w postaci plików 'node' i 'ele' programu triangle oraz "otoczka" zapisana w postaci pliku 'poly' tegoż programu.

Celem projektu jest napisanie programu, który będzie tworzył pliki 'node' i 'ele' opisujące siatkę trójkątną zawierającą zarówno siatki sklejane, jak i "doklejkę" wygenerowaną na podstawie pliku 'poly' opisującą "otoczkę" obejmująca wszystkie sklejane siatki.


Wykonanie projektu obejmuje 3 etapy. Każdy powinien zakończyć się oddaniem krótkiego sprawozdania (zalecamy LaTeXa!) w formie papierowej lub elektronicznej, zgodnie z ustaleniami prowadzącego oraz ustną obroną projektu/aplikacji. Każdy etap powinien być oceniony przez prowadzącego. Nie zalecamy rozpoczynania kolejnego etapu przed oceną poprzedniego.

Etap 1. (5p)

Analiza problemu : Celem pierwszego etapu jest przeprowadzenie dokładnej analizy przedprojektowej. Powinna zostać ustalona użyteczność i wszystkie metody komunikowania się programu z otoczeniem (użytkownikiem, plikami, itp.). Powstały w efekcie dokument (fragment sprawozdania) to tzw. specyfikacja funkcjonalna.

Sprawozdanie z tej części projektu powinno być wstępną wersją dokumentacji użytkownika.

Etap 2. (5p)

Projekt aplikacji : Celem jest zaprojektowanie programu. Etap ten obejmuje wszystkie decyzje projektowe, które powinny być podjęte przed właściwym pisaniem aplikacji. Zalecane jest stworzenie szkieletu programu. Powstały w efekcie dokument (fragment sprawozdania) to tzw. specyfikacja implementacyjna.

Sprawozdanie z tej części projektu powinno umożliwić innej osobie napisanie programu zgodnego z wyobrażeniem projektanta. Uzupełnieniem sprawozdania powinno być sprawozdanie z pierwszej części (spec. funkcjonalna) uzupełniona i poprawiona według wymagań prowadzącego.

Etap 3. (5p)

Wykonanie aplikacji :


Uwaga! Wszystkie projekty będą sprawdzane pod względem podobieństwa.

Projekt należy wykonywać w oparciu o repozytorium svn określone przez prowadzącego.


2015-09-23 06:44