[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

JiMP2, semestr letni 2013

Projekt 1 - język C

Jacek Starzyński <jstar@iem.pw.edu.pl>

Zadanie: Napisać bibliotekę implementującą algorytm optymalizacji rojem cząstek (ang. Particle Swarm Optimization -- PSO). Biblioteka powinna umożliwiać zastosowanie PSO do rozwiązania dowolnego problemu, który można sformułować jako minimalizację ciągłej funkcji rzeczywistej y=f(x), gdzie x jest wektorem liczb rzeczywistych, z ograniczeniami kostkowymi. Rozwiązanie powinno obejmować zestaw testów dla typowych funkcji stosowanych do testowania programów optymalizujących (Rosenbrocka, Rastrigina, itp).


Wykonanie projektu obejmuje 3 etapy. Każdy powinien zakończyć się oddaniem krótkiego sprawozdania (zalecamy LaTeXa!) w formie papierowej lub elektronicznej, zgodnie z ustaleniami prowadzącego oraz ustną obroną projektu/aplikacji. Każdy etap powinien być oceniony przez prowadzącego. Nie zalecamy rozpoczynania kolejnego etapu przed oceną poprzedniego.

Etap 1. (5p)

Analiza problemu : Celem pierwszego etapu jest przeprowadzenie dokładnej analizy przedprojektowej. Powinna zostać ustalona użyteczność i wszystkie metody komunikowania się programu z otoczeniem (użytkownikiem, plikami, itp.). Powstały w efekcie dokument (fragment sprawozdania) to tzw. specyfikacja funkcjonalna.

Sprawozdanie z tej części projektu powinno być wstępną wersją dokumentacji użytkownika.

Etap 2. (5p)

Projekt aplikacji : Celem jest zaprojektowanie programu. Etap ten obejmuje wszystkie decyzje projektowe, które powinny być podjęte przed właściwym pisaniem aplikacji. Zalecane jest stworzenie szkieletu programu. Powstały w efekcie dokument (fragment sprawozdania) to tzw. specyfikacja implementacyjna.

Sprawozdanie z tej części projektu powinno umożliwić innej osobie napisanie programu zgodnego z wyobrażeniem projektanta. Uzupełnieniem sprawozdania powinno być sprawozdanie z pierwszej części (spec. funkcjonalna) uzupełniona i poprawiona według wymagań prowadzącego.

Etap 3. (5p)

Wykonanie aplikacji :


Uwaga! Wszystkie projekty będą sprawdzane pod względem podobieństwa.

Projekt należy wykonywać w oparciu o repozytorium svn określone przez prowadzącego.


2015-09-23 06:44