[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Projekt 2 - język Java

Jacek Starzyński <jstar@iem.pw.edu.pl>

Zadanie: Napisać program o tej samej funkcjonalności, co projekt pierwszy, lecz wyposażony w graficzny interfejs użytkownika.

Minimalne wymagania: jak w projekcie pierwszym, ale graficzny interfejs użytkownika (GUI) zastępuje sterowanie argumentami z linii poleceń.

Zalecane narzędzia: netbeans 6, j2sdk1.6, swing, Swing Application Framework (JSR 296).


Wykonanie projektu obejmuje 3 etapy. Każdy powinien zakończyć się oddaniem krótkiego sprawozdania w formie papierowej (zalecamy LaTeXa!) lub elektronicznej, zgodnie z ustaleniami prowadzącego oraz ustną obroną projektu/aplikacji. Każdy etap powinien być oceniony przez prowadzącego. Nie zalecamy rozpoczynania kolejnego etapu przed oceną poprzedniego.

Etap 1. (10p)

Projekt aplikacji

Sprawozdanie z tej części projektu powinno być wstępną wersją dokumentacji użytkownika.

Etap 2. (10p)

Projekt aplikacji

Sprawozdanie z tej części projektu powinno umożliwić innej osobie napisanie programu zgodnego z wyobrażeniem projektanta. Uzupełnieniem sprawozdania powinno być sprawozdanie z pierwszej części (spec. funkcjonalna) uzupełniona i poprawiona według wymagań prowadzącego.

Etap 3. (30p)

Wykonanie aplikacji

Wynikiem końcowym jest ostateczne sprawozdanie obejmujące spec. funkcjonalną, implementacyjną, oraz projekt i wyniki testów.


Zajęcia odbywają się w ramach Laboratorium Otwartego Programowanie (L.O.P.).

Uwaga! Wszystkie projekty będą sprawdzane pod względem podobieństwa. Gotowy projekt należy umieścić w katalogu: ~/metodyka10-2/


2015-09-23 06:44