[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

JiMP2 - semestr letni 2013

Projekt 2 - język Java

Jacek Starzyński <jstar@iem.pw.edu.pl>

Zadanie: Napisać program implementujący PSO i wyposażony w graficzny interfejs użytkownika

Minimalne wymagania: jak w projekcie pierwszym, ale graficzny interfejs użytkownika (GUI) zastępuje sterowanie argumentami z linii poleceń.

Zalecane narzędzia: netbeans lub eclipse, j2sdk1.6, swing, Swing Application Framework (JSR 296).


Wykonanie projektu obejmuje 3 etapy. Każdy powinien zakończyć się oddaniem krótkiego sprawozdania w formie papierowej (zalecamy LaTeXa!) lub elektronicznej, zgodnie z ustaleniami prowadzącego oraz ustną obroną projektu/aplikacji. Każdy etap powinien być oceniony przez prowadzącego. Nie zalecamy rozpoczynania kolejnego etapu przed oceną poprzedniego.

Etap 1. (5p)

Projekt aplikacji

Sprawozdanie z tej części projektu powinno być wstępną wersją dokumentacji użytkownika.

Etap 2. (5p)

Projekt aplikacji

Sprawozdanie z tej części projektu powinno umożliwić innej osobie napisanie programu zgodnego z wyobrażeniem projektanta. Uzupełnieniem sprawozdania powinno być sprawozdanie z pierwszej części (spec. funkcjonalna) uzupełniona i poprawiona według wymagań prowadzącego.

Etap 3. (5p)

Wykonanie aplikacji

Wynikiem końcowym jest ostateczne sprawozdanie obejmujące spec. funkcjonalną, implementacyjną, oraz projekt i wyniki testów.


Uwaga! Wszystkie projekty będą sprawdzane pod względem podobieństwa.

Projekt należy wykonywać w oparciu o repozytorium svn wskazane przez prowadzącego.


2015-09-23 06:44