[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

JiMP2

Pytania z 17-06-2008

 1. W jaki sposób w aplikacji wykorzystującej bibliotekę Swing wiąże się aktywność użytkownika z kodem wykonywanym?
 2. Co to jest wzorzec projektowy? Proszę opisac dowolny wzorzec projektowy.
 3. Proszę zaprojektowac klasę Square implementująca interfejs ComparableFigure<Square>. Klasa powinna zawierać przynajmniej jeden konstruktor i przesłaniać equals, hashCode i toString z klasy Object.

  1 public interface ComparableFigure<T extends ComparableFigure> {
  2  public boolean isSame( T o );
  3  public int compareTo( T o );
  4 }

Odpowiedzi

ad. 1

Z każdym komponentem Swinga można związać obiekty zawierające metody uruchamiane po zajściu określonych zdarzeń związanych z komponentem. Dokonuje się tego przez wywołanie metod typu addEventListener (gdzie Event określa rodzaj zdarzenia - np. aktywność myszy lub klawiatury, itp), której argumentem jest obiekt implementujący określony interfejs EventListener (Event jak wyżej).

Interfejs specyfikuje metody, które są wykonywane po zajściu określonych zdarzeń - np. MouseListener zawiera metodę "onClick", wywoływaną po kliknięciu przyciskiem myszy.

Twórca programu może tworzyć własne implementacje tych interfejsów (bezpośrednio, lub przez rozszerzanie klas szkieletowych typu EventAdapter - Event j.w.) i w tych implementacjach zamieszczac w okreslonych metodach kod wykonywany po określonych zdarzeniach (akcjach uzytkownika GUI). Np.:

  1  // ...
  2  JButton resetBtn - new JButton();
  3  resetBtn.addActionListener( new ActionListener() {
  4    public void actionPerformed( ActionEvent e ) {
  5     application.resetItself();
  6    }
  7   } );
  8  // ...
  9 

ad. 2

Definicja (kiepska): wikipedia

W rzeczywistości: Wzorzec projektowy (w inżynierii oprogramowania): uniwersalne, sprawdzone w praktyce rozwiązanie często pojawiających się, powtarzalnych problemów projektowych. Problem projektowy polega na określeniu struktury klas, które współtworzą program lub jego fragment. WP jest szablonem, który określa, jakie klasy nalezy stworzyć i jak zdefiniowac współpracę pomiedzy obiektami tych klas.

Przykłady: http://wiki.java.net/bin/view/Javapedia/Patterns http://www.patterndepot.com/put/8/JavaPatterns.htm

ad. 3.

  1 // importy sa nadmiarowe - zeby mozna bylo napisac metode main i bawic sie ta klasa
  2 import java.util.HashSet;
  3 import java.util.TreeSet;
  4 import java.util.Comparator;
  5 
  6 public class Square implements ComparableFigure<Square> {
  7  private double a;
  8 
  9  public Square( double a ) {
 10   this.a = a;
 11  }
 12 
 13  @Override
 14  public boolean equals( Object o ) {
 15   return o instanceof Square && ((Square)o).a == a;
 16  }
 17 
 18  @Override
 19  public int hashCode() {
 20   return (int) (((int) 1000*a ) % 251);
 21  }
 22 
 23  @Override
 24  public String toString() {
 25   return "Square(" + a + ")";
 26  }
 27 
 28  public boolean isSame( Square o ) {
 29   return a == o.a;
 30  }
 31 
 32  public int compareTo( Square o ) {
 33   if( o.a > a )
 34    return -1;
 35   else if( o.a == a )
 36    return 0;
 37   else
 38    return 1;
 39  }
 40 
 41  // to jest nadmiarowe - zeby mozna bylo bawic sie ta klasa
 42   private static class SqComparator implements Comparator<Square> {
 43   public int compare( Square s1, Square s2 ) {
 44    return s1.compareTo( s2 );
 45   }
 46  }
 47 
 48  public static void main( String [] args ) {
 49   if( args.length < 1 ) {
 50    System.err.println( "At least one argument needed.\nArguments must be double numbers\n" );
 51   } else {
 52    HashSet<ComparableFigure<Square>> store = new HashSet<ComparableFigure<Square>>();
 53    Comparator<Square> sqc = new SqComparator();
 54    TreeSet<Square> sorted = new TreeSet<Square>( sqc );
 55 
 56    for( String a : args )
 57     try {
 58      store.add( new Square( Double.parseDouble( a ) ) );
 59      sorted.add( new Square( Double.parseDouble( a ) ) );
 60     } catch( NumberFormatException e ) {
 61      System.err.println( "Bad argument: \"" + a + "\" is not a double number - skipped\n" );
 62     }
 63 
 64    System.out.println( "Hashed:" );
 65    for( ComparableFigure<Square> f : store ) {
 66     Square s = (Square) f;
 67     System.out.println( s + " -> " + s.hashCode() );
 68    }
 69 
 70    System.out.println( "\nSorted:" );
 71    for( Square s : sorted ) {
 72     System.out.println( s );
 73    }
 74   }
 75  }
 76 }

2015-09-23 06:44