[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Języki i metodyka programowania II

Przykłady z wykładów w semestrze letnim 2009

Uwaga: wykłady są ułożone według dat: najnowszy na górze, najstarszy na dole.

18 maja 2009

Testowanie jednostkowe: junit.pdf

4 maja 2009

schoolmarksgui.tgz - ,,Oceny" (projekt Netbeans)

27 kwietnia 2009

20 kwietnia 2009

6 kwietnia 2009

30 marca 2009

Mówiliśmy o kilku trudnych rzeczach: dziedziczeniu, przesłanianiu metod, interfejsach, kontenerach metod i obiektach-metodach.

wszystkie klasy (zip)

Najpierw dziedziczenie i przesłanianie. Klasa Point - niejawnie dziedziczy po Object, przesłania equals, hashCode i toString:

  1 public class Point {
  2     private double x,y;
  3 
  4     public Point( double _x, double _y ) {
  5         x = _x;
  6         y = _y;
  7     }
  8 
  9     public void moveTo( double _x, double _y ) {
 10         x = _x;
 11         y = _y;
 12     }
 13 
 14     public void moveBy( double dx, double dy ) {
 15         x += dx;
 16         y += dy;
 17     }
 18 
 19     public double norm() {
 20         return Math.sqrt( x*x + y*y );
 21     }
 22 
 23     public Point copy() {
 24         return new Point( x, y );
 25     }
 26 
 27     public boolean equals( Object o ) {
 28         return o != null
 29                 && o instanceof Point
 30                 && ((Point)o).x == x
 31                 && ((Point)o).y == y;
 32     }
 33 
 34     public int hashCode() {
 35         return (int)x + 251*(int)y;
 36     }
 37 
 38     public String toString() {
 39         return "Point("+x+","+y+")";
 40     }
 41 }

Teraz Pixel - rozszerza Point, pokazuje jawnie wywołanie konstruktora nadklasy (super w konstruktorze).

  1 public class Pixel extends Point {
  2     private int color;
  3 
  4     public Pixel( double x, double y, int c ) {
  5         super( x, y );
  6         color = c;
  7     }
  8 
  9     public int getColor() {
 10         return color;
 11     }
 12 
 13     public void setColor( int c ) {
 14         color = c;
 15     }
 16 }

Teraz ComparablePixel - pokazuje implementację interfejsu.

  1 public class ComparablePixel extends Pixel implements Comparable<Pixel> {
  2 
  3     public ComparablePixel( double x, double y, int color ) {
  4         super( x, y, color );
  5     }
  6 
  7     public int compareTo( Pixel o ) {
  8         double n = norm();
  9         double on = o.norm();
 10         if( n < on )
 11             return -1;
 12         else if( n == on )
 13             return 0;
 14         else
 15             return 1;
 16     }
 17 
 18 }

Teraz klasa Utils - kontener metod (a właściwie jednej metody;-)

  1 public class Utils {
  2     public static void sort( Comparable [] t, int n ) {
  3         for( int i= 1; i < n; i++ ) {
  4             Comparable tmp = t[i];
  5             int j;
  6             for( j= i; j > 0 && t[j-1].compareTo( tmp ) > 0; j-- )
  7                 t[j]= t[j-1];
  8             t[j]= tmp;
  9         }
 10     }
 11 }

I przykład wykorzystania:

  1 public class Test {
  2 // klasa uruchamiana - w wywoÂłaniu podajmy parzysta liczbe liczb
  3     public static void main( String [] args ) {
  4   // sortujemy napisy
  5         Utils.sort( args, args.length );
  6         for( int i= 0; i < args.length; i++ )
  7             System.out.println( args[i] );
  8 
  9         // teraz robimy Pixele
 10   ComparablePixel [] s = new ComparablePixel[100];
 11   int n= 0;
 12   for( int i= 0; i < args.length; i += 2 )
 13    s[n++] = new ComparablePixel( Double.parseDouble( args[i] ),
 14                   Double.parseDouble( args[i+1] ), 0 );
 15 
 16   // i sortujemy ta sama metoda, co poprzednio
 17   Utils.sort( s, n );
 18 
 19   for( int i = 0; i < n; i++ )
 20    System.out.println( s[i] );
 21 
 22     }
 23 }

Teraz dodamy do Utils metodę, która pozwoli ustalać inny porządek sortowania, niż wbudowany w klasę.

  1 public class Utils {
  2     public static void sort( Comparable [] t, int n ) {
  3         for( int i= 1; i < n; i++ ) {
  4             Comparable tmp = t[i];
  5             int j;
  6             for( j= i; j > 0 && t[j-1].compareTo( tmp ) > 0; j-- )
  7                 t[j]= t[j-1];
  8             t[j]= tmp;
  9         }
 10     }
 11     public static void sort( Object [] t, int n, Comparator c ) {
 12         for( int i= 1; i < n; i++ ) {
 13             Object tmp = t[i];
 14             int j;
 15             for( j= i; j > 0 && c.compare( t[j-1], tmp ) > 0; j-- )
 16                 t[j]= t[j-1];
 17             t[j]= tmp;
 18         }
 19     }
 20 }

Widoczny w ostatnim listingu Comparator to interfejs:

public interface Comparator {
    public int compare( Object o1, Object o2 );
}

Do sortowania obiektów typu Pixel możemy zaimplementować go tak:

  1 public class PointComparator implements Comparator {
  2  public int compare( Object p1, Object p2 ) {
  3   double n1 = ((Point)p1).norm();
  4   double n2 = ((Point)p2).norm();
  5   if( n1 < n2 )
  6    return 1;
  7   else if( n1 == n2 )
  8    return 0;
  9   else
 10    return -1;
 11  }
 12 }

Przykład użycia:

  1 public class Uest {
  2 
  3     public static void main( String [] args ) {
  4         ComparablePixel [] s = new ComparablePixel[100];
  5         int n= 0;
  6         for( int i= 0; i < args.length; i += 2 )
  7             s[n++] = new ComparablePixel( Double.parseDouble( args[i] ),
  8                            Double.parseDouble( args[i+1] ), 0 );
  9 
 10         Utils.sort( s, n, new PointComparator() );
 11 
 12         for( int i = 0; i < n; i++ )
 13             System.out.println( s[i] );
 14     }
 15 
 16 }

23 marca 2009

Wykład był poświęcony podstawom projektowania interakcji między klasami. Mówiliśmy o różnicy pomiędzy interfejsem i implementacją oraz wspomnieliśmy o kartach CRC jako metodzie projektowania klas. Przy okazji wspomnieliśmy

  1 public interface IUsers {
  2         void addUser( String n, String in, String out );
  3         void resetIterator();
  4         boolean isNext();
  5         String nextName();
  6 }

  1 public class Users implements IUsers {
  2  private int noUsers;
  3  private User [] users;
  4  private int iterator;
  5 
  6  private class User {
  7   private String name;
  8   private String inbox;
  9   private String outbox;
 10 
 11   User( String n, String i, String o ) {
 12    name = n;
 13    inbox = i;
 14    outbox = o;
 15   }
 16 
 17   String getName() {
 18    return name;
 19   }
 20   String getInbox() {
 21    return inbox;
 22   }
 23   String getOutbox() {
 24    return outbox;
 25   }
 26  }
 27 
 28  public Users() {
 29   users = new User[100];
 30   noUsers = 0;
 31  }
 32 
 33  private void doubleSize() {
 34   User [] nusers = new User[ users.length * 2 ];
 35   for( int i= 0; i < noUsers; i++ )
 36    nusers[i] = users[i];
 37   users = nusers;
 38  }
 39 
 40  public void addUser( String n, String inbx, String outbx ) {
 41   if( noUsers == users.length )
 42    doubleSize();
 43 
 44   users[noUsers++] = new User( n, inbx, outbx );
 45  }
 46 
 47  public void resetIterator() {
 48   iterator= 0;
 49  }
 50 
 51  public boolean isNext() {
 52   return iterator < noUsers;
 53  }
 54 
 55  public String nextName() {
 56   return users[iterator++].getName();
 57  }
 58 
 59  public String getInbox( String name ) {
 60   int j= 0;
 61   for( int i= iterator == 0 ? 0 : iterator-1; j < noUsers; j++, i++, i %= noUsers )
 62    if( users[i].getName().equals( name ) )
 63     return users[i].getInbox();
 64   return null;
 65  }
 66 
 67  public String getOutbox( String name ) {
 68   int j= 0;
 69   for( int i= iterator == 0 ? 0 : iterator-1; j < noUsers; j++, i++, i %= noUsers )
 70    if( users[i].getName().equals( name ) )
 71     return users[i].getOutbox();
 72   return null;
 73  }
 74 }

  1 public class LUsers implements IUsers {
  2     private int noUsers;
  3     private LNode head;
  4     private LNode iterator;
  5 
  6     private class LNode {
  7         private User data;
  8         private LNode next;
  9 
 10         LNode( User u ) {
 11             data = u;
 12             next = null;
 13         }
 14 
 15         LNode( User u, LNode n ) {
 16             data = u;
 17             next = n;
 18         }
 19 
 20         User getUser() {
 21             return data;
 22         }
 23     }
 24 
 25     private class User {
 26         private String name;
 27         private String inbox;
 28         private String outbox;
 29 
 30         User( String n, String i, String o ) {
 31             name = n;
 32             inbox = i;
 33             outbox = o;
 34         }
 35 
 36         String getName() {
 37             return name;
 38         }
 39         String getInbox() {
 40             return inbox;
 41         }
 42         String getOutbox() {
 43             return outbox;
 44         }
 45     }
 46 
 47     public LUsers() {
 48         head = null;
 49         noUsers = 0;
 50     }
 51 
 52     public void addUser( String n, String inbx, String outbx ) {
 53         head = new LNode( new User( n, inbx, outbx ), head );
 54         noUsers++;
 55     }
 56 
 57     public void resetIterator() {
 58         iterator= head;
 59     }
 60 
 61     public boolean isNext() {
 62         return iterator != null;
 63     }
 64 
 65     public String nextName() {
 66         if( iterator == null )
 67             return null;
 68      String n = iterator.getUser().getName();
 69         iterator = iterator.next;
 70         return n;
 71     }
 72 
 73     public String getInbox( String name ) {
 74      LNode p = head;
 75         while( p != null )
 76             if( p.getUser().getName().equals( name ) )
 77                 return p.data.getInbox();
 78             else
 79                 p = p.next;
 80         return null;
 81     }
 82 
 83     public String getOutbox( String name ) {
 84      LNode p = head;
 85         while( p != null )
 86             if( p.getUser().getName().equals( name ) )
 87                 return p.getUser().getOutbox();
 88             else
 89                 p = p.next;
 90         return null;
 91     }
 92 }

16 marca 2009

Rozmawialiśmy o budowie i ładowaniu klas oraz o inicjalizacji obiektów: typach pól, regułach dostępu, konstruktorach i blokach inicjujących.

Kod:

  1 public class Ini {
  2 
  3  Ini( int s ) {
  4         for( int i= s; i < x.length; i++ )
  5             x[i] = 0;
  6     }
  7 
  8     public void set( int n, double x ) {
  9         this.x[n]= x;
 10         counter++;
 11     }
 12 
 13     public double get( int n ) {
 14         counter++;
 15         return x[n];
 16     }
 17 
 18     public static double staticGet( int n ) {
 19         counter++;
 20         return x[n];
 21     }
 22 
 23     public long getCounter() {
 24         return counter;
 25     }
 26 
 27     public static long staticGetCounter() {
 28         return counter;
 29     }
 30 
 31     double [] x;
 32 
 33     {
 34         x = new double[10];
 35         for( int i= 0; i < x.length; i++ )
 36             x[i] = i;
 37     }
 38 
 39     int no;
 40     static long counter;
 41 
 42     static {
 43         counter = 1;
 44     }
 45 }

9 marca 2009

Zaczęliśmy Javę. Mówiliśmy o budowie klasy, na przykładzie stosu liczb double.

  1 public class Stack {
  2     private double [] t;
  3     private int sp;
  4 
  5     public Stack( int size ) {
  6         t= new double[size];
  7         sp= 0;
  8     }
  9 
 10     public Stack() {
 11         this( 100 );
 12     }
 13 
 14     public void push( double x ) {
 15         if( sp == t.length ) {
 16             double [] nt = new double[ 2 * t.length ];
 17             for( int i= 0; i < sp; i++ )
 18              nt[i]= t[i];
 19             t= nt;
 20         }
 21         t[sp++] = x;
 22     }
 23 
 24     public void push( Stack other ) {
 25      if( sp + other.sp > t.length ) {
 26             double [] nt = new double[ sp+other.sp ];
 27             for( int i= 0; i < sp; i++ )
 28                 nt[i]= t[i];
 29             t= nt;
 30         }
 31         for( int i= 0; i < other.sp; i++ )
 32          t[sp++] = other.t[i];
 33     }
 34 
 35     public double pop() {
 36         return t[--sp];
 37     }
 38 
 39     public boolean isEmpty() {
 40         return sp == 0;
 41     }
 42 
 43     public int getSize() {
 44         return t.length;
 45     }
 46 }

Powiedzieliśmy też, że klasy kompiluje się zwykle do tak zwanego kodu pośredniego (gwarowo bajtkodu - ang. bytecode), który jest najczęściej uruchamiany pod kontrolą interpretera - wirtualnej maszyny Javy (ang. JVM - Java Virtual Machine) i dlatego jest przenośny. JVM uruchamia klasy - aby można było klasę uruchomić, musi ona zawierać specjalną metodę main:

  1 public class Test {
  2 
  3     public static void main( String [] args ) {
  4 
  5         boolean haveArgs= args.length > 0;
  6 
  7         if( haveArgs ) {
  8 
  9             int sl = Integer.parseInt( args[0] );
 10 
 11             Stack mys = new Stack( );
 12             Stack s2 = new Stack( 5 );
 13 
 14             for( int i= 0; i < sl; i++ ) {
 15                 mys.push( 0.1*i );
 16                 s2.push( 3.5*i );
 17             }
 18 
 19             mys.push( s2 );
 20 
 21             System.out.println( "Aktualna wielkosc stosow = " + mys.getSize() + " i " + s2.getSize() );
 22 
 23             while( ! mys.isEmpty() )
 24                 System.out.println( mys.pop() );
 25 
 26         } else {
 27             System.err.println( "Ty gapciu! Podaj wielkosc stosu!" );
 28         }
 29     }
 30 }

Przykład kompilacji i uruchomienia powyższej klasy:

jstar@edi:~/jimp2/j1$ ll
razem 16
drwxr-xr-x 4 jstar stud 4096 2009-03-09 14:15 ..
-rw-r--r-- 1 jstar prac 737 2009-03-09 15:56 Stack.java
-rw-r--r-- 1 jstar prac 575 2009-03-15 21:58 Test.java
drwxr-xr-x 2 jstar prac 4096 2009-03-15 21:59 .
jstar@edi:~/jimp2/j1$ javac Test.java
jstar@edi:~/jimp2/j1$ ll
razem 24
drwxr-xr-x 4 jstar stud 4096 2009-03-09 14:15 ..
-rw-r--r-- 1 jstar prac 737 2009-03-09 15:56 Stack.java
-rw-r--r-- 1 jstar prac 575 2009-03-15 21:58 Test.java
-rw-r--r-- 1 jstar prac 1215 2009-03-15 21:59 Test.class
-rw-r--r-- 1 jstar prac 940 2009-03-15 21:59 Stack.class
drwxr-xr-x 2 jstar prac 4096 2009-03-15 21:59 .
jstar@edi:~/jimp2/j1$ java Test
Ty gapciu! Podaj wielkosc stosu!
jstar@edi:~/jimp2/j1$ java Test 9
Aktualna wielkosc stosow = 100 i 10
28.0
24.5
21.0
17.5
14.0
10.5
7.0
3.5
0.0
0.8
0.7000000000000001
0.6000000000000001
0.5
0.4
0.30000000000000004
0.2
0.1
0.0
jstar@edi:~/jimp2/j1$ 

2015-09-23 06:44