[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Komputerowe metody przetwarzania informacji (Projekt przejściowy)

Koordynator: Jacek Starzyński

Zasady zaliczenia

Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest opracowanie projektu na wybrany na początku semestru (w ciągu pierwszych 2 tygodni) temat.

Odbiór projektu odbędzie się na ostatnich zajęciach, na których należy przedstawić sprawozdanie pisemne i prezentację w formie krótkiego seminarium.

Uwaga: niespełnienie tych warunków skutkuje niezaliczeniem przedmiotu i koniecznością powtarzania go w przyszłym roku akademickim. Nie ma możliwości zaliczania przedmiotu w poźniejszym terminie.

Lista tematów

 1. Wykorzystanie programu Harmonics do porównywania i automatycznej klasyfikacji obiektów 3D (dr J. Starzyński)
  • „Harmonics” to program wykorzystujący rozkład na szereg Laplace'a (harmoniki sferyczne) do ekstrakcji cech obiektów trójwymiarowych opisanych przez dyskretne siatki powierzchniowe (triangulacje). Celem projektu będzie przetestowanie możliwości tego programu przez analizę cech ekstrahowanych dla różnych obiektów, obiektów przekształconych, zniekształconych, itp. oraz badanie działania klasyfikatora SVN  pracującego na podstawie tych cech (możliwość kontynuacji jako projektu dyplomowego).
 2. Opracowanie bazy danych do przechowywania trójwymiarowych modeli biomedycznych (dr J. Starzyński)
  • Celem projektu będzie opracowanie bazy danych (z interfejsem www) umożliwiającej przechowywanie trójwymiarowych, dyskretnych modeli biomedycznych (możliwość kontynuacji jako projektu dyplomowego).
 3. Ocena możliwości sieci HTM (dr J. Starzyński)
  • Celem pracy będzie zapoznanie się i ocena możliwości programu Numenta Platform for Intelligent Computing (NuPIC), implementującego technologię HTM (Hierarchical Temporal Memory) w porównaniu do klasycznych sieci neuronowych. Więcej informacji o HTM: http://www.numenta.com/about-numenta/numenta-technology.php (możliwość kontynuacji jako projektu dyplomowego).

 4. Modelowanie kolumn neuronalnych: stan aktualny i perspektywy (dr J. Starzyński)
  • Celem projektu będzie stworzenie zwięzłej prezentacji przedstawiającej aktualny stan prac i perspektywy badań nad funkcjonowaniem ludzkiego mózgu - na przykład analiza aktualnych wyników projektu Blue Brain Project (http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Brain_Project) (możliwość kontynuacji jako projektu dyplomowego).

 5. Implementacja wybranych metod segmentacji obrazów medycznych (prof. S. Osowski)
  • Zadaniem studenta będzie stworzenie programów w Matlabie implementujących różne algorytmy ekstrakcji obiektów występujących na obrazach medycznych. Obrazy dotyczyć będą komórek krwiotwórczych szpiku kostnego a wydzielane obiekty to pojedyncze komórki (możliwość kontynuacji jako projektu dyplomowego).
 6. Opracowanie wybranych metod selekcji najważniejszych cech diagnostycznych wzorców dla potrzeb klasyfikacji (prof. S. Osowski)
  • Zadaniem studenta będzie opracowanie kilku wybranych metod selekcji najważniejszych cech diagnostycznych dla poprawy zdolności generalizacyjnych klasyfikatora neuronowego SVM. Metody zostaną zastosowane przy rozpoznawaniu różnych klas komórek krwiotwórczych na podstawie znanej bazy deskryptorów numerycznych (możliwość kontynuacji jako projektu dyplomowego).
 7. Zastosowanie technologii AJAX do budowy witryn internetowych (dr K. Siwek)
  • Zapoznanie sie z technologia AJAX. Porównanie możliwości dostępnych bibliotek implementujących AJAX. Zaprojektowanie prostej biblioteki do komunikacji asynchronicznej z baza danych przy wykorzystaniu biblioteki z języka PHP - PDO. Opracowanie przykładowego programu służącego do edycji on-line stron internetowych (klikniecie na tekst na stronie internetowej pozwala na jego edycje na serwerze i zapisanie).
 8. Komunikacja asynchroniczna AJAX w przesyłaniu komunikatów pomiędzy stronami internetowymi (dr K. Siwek)
  • Zapoznanie sie z technologia AJAX. Porównanie możliwości dostępnych bibliotek implementujących AJAX. Opracowanie prostego komunikatora (aplikacji w rodzaju chat-a) internetowego przy wykorzystaniu dowolnej darmowej biblioteki AJAX lub przy użyciu własnej.
 9. Modelowanie numeryczne niejednoznacznych charakterystyk napięciowo  prądowych  -  analiza  porównawcza (doc. W. Brociek)
  • Celem projektu jest opracowanie kilku wybranych aproksymacji dla nieliniowych niejednoznacznych charakterystyk napięciowo prądowych. Następnie w obwodach jednofazowych obliczyć rozpływy prądów, rozkłady napięć z uwzględnieniem przyjętych aproksymacji z wykorzystaniem  programu  MATLAB  lub języków  symulacyjnych  SPICE  bądź  NAP. Dla poszczególnych przypadków  porównać  współczynniki odkształcenia  napięć. (Możliwość kontynuacji jako projektu dyplomowego).
 10. Porównanie wydajności systemów plików serwerów Novell Netware oraz Open Enterprise Server (dr J. Korytkowski)
  • W ramach projektu należy przeprowadzić testy wydajności wielodostępowej systemów plików: tradycyjnego (Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5), NSS (Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5,Open Enterprise Server 2 / na platformie Suse Ent. Server 10). System testów powinien obejmować scenariusze: jednoczesny odczyt wielu małych plików; odczyt dużych plików z 1, ..... n terminali; jednoczesny zapis wielu małych plików; zapis dużych plików z 1, ..... n terminali; jednoczesny odczyt/zapis wielu małych plików, odczyt/zapis dużych plików z 1, ..... n terminali; W wynikach należy zbadać też obciążenie serwera podczas testów.

 11. Porównanie systemów zarządzania zasobami sieci komputerowej ZENworks 3.xx, ZENworks 7, ZENworks 10 (dr J. Korytkowski)
  • W ramach projektu należy porównać możliwości poszczególnych systemów służących do zarządzania zasobami sieci komputerowej (terminalami, użytkownikami, systemami operacyjnymi, oprogramowaniem) firmy Novell NetWare: ZENworks 3.xx, ZENworks 7, ZENworks 10. Należy uwzględnić wymagania programowe oraz sprzętowe stawiane systemowi zarządzania zarówno ze strony serwera, jak i klienta. Należy tez uwzględnić w projekcie opis, funkcjonalność i ergonomie narzędzi do administracji i zarządzania (np: NWAdmin32, ConsoleOne, iManager, portal https, etc)

 12. Konfiguracja serwisu RADIUS (mgr A. Toboła)
  • Celem projektu jest konfiguracja serwera RADIUS obsługującego uwieżytelnienie w sieciach radiowych wifi. Implementacja pod systemem unix FreeBSD. Serwer bedzie korzystałz wydziałowej bazy kont studentow LDAP i lokalnej bazy LDAP ZETIS
 13. Implementacja punktu dostępowegoi wifi 802.11n na mini-komputerze soekris net5501 (www.soekris.com) w oparciu o system operacyjny Linux lub FreeBSD (mgr A. Toboła)
  • Instalacja i konfiguracja. Uwiezytelnienie radius. Interfejs WWW. Możliwa lokalna rozbudowa funkcjonalności zapory.
 14. Implementacja zapory internetowej (fire-wall) na mini-komputerze soekris net5501 (www.soekris.com) w oparciu o system m0nowall (mgr A. Toboła)
 15. Wizualizacja ruchu sieciowego w interfejscie graficznym www. (mgr A. Toboła)
  • Projekt obejmuje implementacje monitorowania ruchu sieciowego (grafy liczby pakietów, błedów i przepływu danych). Zbieranie danych za posrednictwem programu collect (www.collecd.org). Wizualizacja za pośrednictwem programu rrd/mrtg.
 16. System podań o urlopy w oparciu MS SQL (dr M. Stodolski)
 17. Automatyczne tworzenie bazy danych wyników finansowych firm w oparciu o stronę WWW monitora rządowego (dr M. Stodolski)
 18. Interfejs mózg-komputer cz. sprzętowa (prof. R. Rak)
 19. Interfejs mózg-komputer cz. programowa (prof. R. Rak)
 20. Analizator jakości energii elektrycznej (dr Staroszczyk, prof. Rak)
 21. Moduł zdalnego pomiaru parametrów sieci elektroenergetycznej (dr Staroszczyk)
 22. Zdalny pomiar temperatury (wielopunktowo) z możliwością sterowania.(dr inż. Adam Jóśko)
 23. Identyfikacja i uwierzytelnienie użytkownika w komunikacji z wykorzystaniem protokołu DataSocket (dr inż. Adam Jóśko)

 24. Rozpoznawanie obrazów w aplikacjach kontrolno-pomiarowych (np: odczyt wskazań przyrządów pomiarowych, kontrola jakości) (dr inż. Adam Jóśko)
 25. Laboratorium zdalne – model ćwiczenia (prof. R. Rak)
 26. Pomiary biometryczne (dr hab. D. Sawicki)
 27. Systemy pomiarowe mobilne (prof. Michalski, dr Makowski, dr Dziadak)
 28. Pomiary magnetyczne (prof. Tumański)

2015-09-23 06:44