[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Zasady konkursu na najlepsze notatki z wykładu

Dotyczy niektórych przedmiotów prowadzonych przez Michała Śmiałka.

  1. Oceniane są notatki wykonywane bezpośrednio na wykładzie przez danego studenta.
  2. Student musi bezpośrednio w trakcie wykładu (np. podczas przerwy) uzyskać podpis prowadzącego na pierwszej stronie notatek z danego wykładu.
  3. Notatki powinny być zatytułowane i przedstawiać treści zgodnie z konspektem danego wykładu podanym na stronie Wiki przedmiotu. Tytuł i konspekt wykładu powinny być zanotowane przez studenta przed wykładem (przepisane ze strony Wiki).
  4. Notatki dostarczane są do prowadzącego w formie elektronicznej w formacie PDF. Student zbiera notatki z kilku wykładów, skanuje je i przekształca do formatu PDF.
  5. W trakcie semestru, student przekazuje notatki prowadzącemu w 3 „paczkach”. Każda paczka to 1 plik PDF zawierający notatki z kilku poprzednich wykładów. Pierwsza paczka jest dostarczana około 5 wykładu, 2 paczka około 10 wykładu i 3 paczka około 15 wykładu.
  6. Notatki podlegają ocenie przez prowadzącego.
  7. Student, którego notatki zostaną ocenione jako najlepsze, otrzymuje zwolnienie z egzaminu.
  8. Studenci, których notatki zostaną wyróżnione (kilku studentów), przystępują do egzaminu w trybie znacznie uproszczonym, polegającym na dyskusji na temat notatek studenta.
  9. Studenci, których notatki zostaną ocenione jako poprawne, uzyskują dodatkowo do 10 punktów (możliwość podniesienia oceny końcowej).
  10. Studenci wyróżnieni otrzymują symboliczne nagrody.

2015-09-23 06:44