[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Wykonanie ćwiczenia

Przed rozpoczęciem ćwiczenia zespół obowiązany jest przedstawić prowadzącemu przygotowany protokół. Protokół powinien zawierać:

Ustalenie powyższe dotyczy również ćwiczeń, w których protokół może być wydrukowany w laboratorium. Brak protokołu skutkuje otrzymaniem 0 punktów, za przygotowanie do ćwiczenia, bez względu na wyniki kolokwium. Po dopuszczeniu do wykonania ćwiczenia zespół przeprowadza łączenie elementów wchodzących w skład układu pomiarowego. Do łączenia elementów układu powinno przystąpić się dopiero po przejrzystym ich ustawieniu. Należy przy tym dążyć do takiego ustawienia, aby nastawianie regulowanych wielkości i odczytywanie wskazań przyrządów było wygodne, a także, aby liczba krzyżujących się przewodów była możliwie mała. Łączenie układu należy rozpocząć od obwodu prądowego (szeregowego), w którym najczęściej znajdują się amperomierze, tory prądowe watomierzy i liczników energii elektrycznej, przekładniki prądowe itp. Następnie łączy się obwody napięciowe (równoległe), w których znajdują się woltomierze, tory napięciowe watomierzy, liczników energii elektrycznej itp. W połączonym układzie suwaki oporników i pokrętła autotransformatorów należy wstępnie ustalić w położeniach odpowiadających minimalnym lub zerowym wartościom nastawianych prądów i napięć. Przed włączeniem źródła zasilania układ połączeń powinien być sprawdzony przez prowadzącego zajęcia. Pomiary należy wykonać zgodnie z instrukcją ćwiczenia lub wg zaleceń prowadzącego. Wyniki pomiarów należy wpisać czytelnie do protokółu lub wprowadzić do komputera. Dane wszystkich używanych mierników i przyborów pomiarowych należy wpisać do protokołu. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i specyfikacji przyrządów pomiarowych należy przeprowadzić stosowne obliczenia (wielkości fizycznych, błędów itp.), wykonać wykresy i charakterystyki, przedstawić wnioski z wykonanych badań. Następnie protokół lub wydruk powinien zostać przedstawiony prowadzącemu zajęcia. W wyjątkowych przypadkach protokół może zostać oddany na następnych zajęciach, jeżeli prowadzący uzna, że opracowanie wyników przygotowane przez studentów w trakcie ćwiczenia, wymaga uzupełnienia. Po zakończeniu ćwiczenia układ pomiarowy należy rozłączyć i stanowisko laboratoryjne uporządkować.

Za wykonanie ćwiczenia można uzyskać od 0 do 6 pkt. Punkty te są przyznawane za pracę w laboratorium i opracowanie wyników. Zatem prawidłowe wykonanie ćwiczenia wymaga odpowiedniej organizacji pracy zespołu studenckiego !

Przepisy porządkowe oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Przy wejściu do Laboratorium należy zostawić teczki i inne przedmioty bezpośrednie nieużywane w czasie ćwiczenia. Podczas zajęć nie należy prowadzić głośnych rozmów oraz oddalać się od stanowiska pomiarowego, w którym są włączone źródła zasilające. Niedopuszczalne jest samowolne przenoszenie aparatury z innych stanowisk. Zauważone braki elementów układu pomiarowego lub jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu sprzętu należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia lub dyżurnemu laborantowi. W czasie wykonywania pomiarów należy zachować szczególną ostrożność. Zabronione jest także przeprowadzanie jakichkolwiek zmian w układzie pomiarowym przy włączonym źródle zasilania. Jeżeli w ćwiczeniu jest wykorzystywany komputer to przed wykonaniem ćwiczenia należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami na temat zainstalowanego oprogramowania.

Uwaga


powrót do strony laboratorium


2015-09-23 06:44