[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Zasady zaliczenia

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów z przedmiotu prowadzonego w jednym semestrze w różnych formach, jest wystawiana jedna ocena. Sposób wyznaczania oceny z przedmiotu i wagi przypisane do różnych form prowadzonych zajęć ustala osoba odpowiedzialna za przedmiot. Przedmiot jest traktowany całościowo, zatem brak pozytywnej oceny z wykładu skutkuje koniecznością powtarzania laboratorium.

Zaliczenie laboratorium wymaga uzyskania odpowiedniej liczby punktów. Punkty za dane ćwiczenie otrzymuje się:

Zatem za każde ćwiczenie można uzyskać max. 10 pkt. , a sumaryczna liczba punktów z laboratorium wynosi N*10, gdzie N jest liczbą ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie 5 pkt. (50%) z każdego ćwiczenia.

Ocena z laboratorium (jeżeli jest wystawiana) wynika z sumy uzyskanych punktów w relacji do maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów:

< 50 % - brak zaliczenia

< 60 % - ocena 3

< 70 % ocena 3,5

< 80 % ocena 4

< 90 % ocena 4,5

powyżej 90 % ocena 5

Sprawdzenie wiadomości teoretycznych z tematyki realizowanego ćwiczenia odbywa się bezpośrednio przed jego wykonaniem. Formą sprawdzenia wiadomości jest kolokwium trwające ok. 15 min. Z założenia kolokwium powinno zostać ocenione na bieżąco. Do ćwiczenia laboratoryjnego przystępuje się niezależnie od wyniku uzyskanego na kolokwium.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Punkty uzyskiwane z ćwiczeń laboratoryjnych są na bieżąco publikowane w Wirtualnym Dziekanacie przez prowadzącego zajęcia.

Uwagi dodatkowe:

Po zakończeniu zajęć jest organizowany jeden termin dodatkowy na odrobienie brakujących ćwiczeń. W szczególnych przypadkach i po uzyskaniu zgody kierownika laboratorium można odrobić ćwiczenie z inną grupą dziekańską.


powrót do strony laboratorium


2015-09-23 06:44