[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Laboratorium akwizycji, przetwarzania i przesyłania danych pomiarowych

Osoby odpowiedzialne za przedmiot doc. dr inż. Tomasz Winek

Charakterystyka laboratorium

Laboratorium jest prowadzone na Wydziale Elektrycznym dla studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Podstawowym celem laboratorium jest zapoznanie studentów z aparaturą pomiarową, technikami pomiarowymi i metodami wykonywania badań, zasadami konstrukcji układów pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, użytkowaniem sprzętu informatycznego do przetwarzania i przesyłania sygnałów oraz analizy danych pomiarowych.

Efektem kształcenia jest nabycie przez studentów wiedzy z zakresu technik pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, umiejętności posługiwania się aparaturą pomiarową i opracowywania wyników pomiarów oraz uzyskanie kompetencji w zakresie organizacji pracy i podziału zadań przy wykonywaniu eksperymentów badawczych.


przejdź do - > Lista ćwiczeń

Informacje podstawowe

Zajęcia w Laboratorium odbywają się zgodnie z programem studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej dla kierunków:

Elektrotechnika

Informatyka

Automatyka i Robotyka

Ilość ćwiczeń wykonywanych przez studentów w semestrze zależy od kierunku studiów i liczby godzin przewidzianych na przedmiot.

Program laboratorium, obowiązujący w danym semestrze, jest podawany:

Ćwiczenia są wykonywane w zespołach 3-osobowych, a w wyjątkowych przypadkach w zespołach 4-osobowych. Podział grupy na zespoły odbywa się na pierwszych zajęciach, a ilość zespołów jest uwarunkowana liczebnością grupy.

Podstawową jednostką ćwiczeniową są 3 godziny dydaktyczne (2 godz. 15 min. zegarowych).

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w zajęciach jest zadeklarowanie przedmiotu w e-Dziekanacie i zapisanie na konkretny termin zajęć.


Zasady zaliczenia

Zasady wykonywania ćwiczeń i przepisy BHP

Materiały do zajęć - literatura


Lista ćwiczeń:

1

Oscyloskop w technice pomiarowej

Ćwiczenie 1

2

Analiza widmowa sygnałów

Ćwiczenie 2

3

Wirtualne przyrządy pomiarowe

Ćwiczenie 3

4

Elektryczne metody pomiaru temperatury

Ćwiczenie 4

5

Pomiary wielkości magnetycznych

Ćwiczenie 5

6

Pomiary multimetryczne

Ćwiczenie 6

7

Pomiary wielkości mechanicznych

Ćwiczenie 7

8

Pomiary w sieciach elektroenergetycznych

Ćwiczenie 8

9

Pomiary parametrów elementów pasywnych

Ćwiczenie 9

10

Uniwersalne karty akwizycji danych

Ćwiczenie 10

11

Techniki przesyłania informacji i interfejsy pomiarowe

Ćwiczenie 11

12

Przetwarzanie sygnałów pomiarowych

Ćwiczenie 12

13

Pomiary biomedyczne

Ćwiczenie 13

Materiały zostały opracowane w ramach realizacji Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej.

http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/KAPITAL_LUDZKI.gif http://prpw.iem.pw.edu.pl/images/EU+EFS_P-kolor.gif

http://www.pr.pw.edu.pl/ jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (działanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i ma na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany przez Uczelnię w latach 2008-2015.


2015-09-23 06:44